Course code DYR204

DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Årlig, 7 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Ca. 40 stk
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold:

 • Hematologi
 • Hygiene
 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Parasittologi
 • Immunologi
 • Legemiddellære
Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomgått undervisning skal studenten kunne:

 • Ha kjennskap til de viktigste mikroorganismene (virus, bakterier og parasitter) og vite hvordan disse smitter mellom dyr og mellom dyr og mennesker
 • Forklare betydningen av renhold, desinfeksjon og hygiene
 • Ha kjennskap til hovedprinsippene for hvordan kroppens immunforsvar virker
 • Ha kjennskap til de vanligste legemidler som brukes til dyr

Etter å ha gjennomgått blokken skal studenten kunne:

 • Håndtere dyr med smittsomme sykdommer og iverksette hygieniske tiltak for å hindre smittespredning
 • Informere dyreeiere om vaksinasjonsrutiner og parasittbehandling
 • Håndtere blodprøver på en slik måte at resultater av blodanalyser (hematologiske, biokjemiske, immunologiske parametere) er representative
 • Håndtere mikrobiologiske prøver på en slik måte at analyseresultatene er representative
 • Håndtere legemidler på en forsvarlig måte
Læringsaktiviteter:

Undervisningen i infeksjonsbiologi legges til rette som en integrert del i seks temaer, mens legemiddellære gjennomgås tilslutt. Undervisningen i bakteriologi, virologi, parasitologi, immunologi, hygiene og til dels hematologi presenteres på en integrert måte, og gis i form av forelesninger, kurs og organiserte kollokvier. I tillegg skal studentene arbeide med prosjektoppgaver som skal presenteres for resten av kullet og undervisere. Denne oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. Dersom en gruppe får ikke bestått må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Undervisningen i legemiddellære gis i form av forelesninger, kollokvium med temaoppgaver og gjennomgang av disse.

Totalt omfatter undervisningen forelesninger, kurs, organiserte kollokvier med veiledning og arbeid med prosjektoppgaver med veiledning underveis og presentasjon av oppgave.

Pensum:
Litteratur og læringsmål er på blokkens hjemmeområde på Fronter.
Anbefalte forkunnskaper:
Alle fagene tidligere i studiet er anbefalte forkunnskaper.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Det er obligatorisk oppmøte på laboratoriekurs i hematologi, bakteriologi, virologi, immunologi og parasittologi. Disse utgjør til sammen 9 kursdager. Det er obligatorisk oppmøte på timer til arbeid med prosjektoppgavene og presentasjon av disse. Det er obligatorisk oppmøte på gjennomgang av kollokvieoppgaver.

Det tillates inntil 10 % fravær med begrunnelse/legeattest. Ved fravær utover dette må studenten delta på neste års kurs. I spesielle tilfeller kan det lages et tilpasset opplegg. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men det vil ikke bli gitt studiepoeng i faget før alle studiekrav er godkjent og eksamen er bestått.

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Sensor:
Merknader:

Krav til utstyr:

Det skal brukes laboratoriefrakk ved laboratoriekurs i Auditorium 7.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
INFLLDP
Undervisningstid:

Blokk 4 Uke 2 ¿ 8 (7 uker)

Infeksjonsbiologi og legemiddellære

Eksamen: Fredag 20. februar 2015

Sted: Sjekk studentweb for eksamenslokale

Evalueringsmøte: Blokkansvarlig legger ut tid og sted på Fronter

Kontinuasjonseksamen: 14. august 2015

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: A - E / Ikke bestått