Course code DYR204

DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hege Lund
Medvirkende: Ann-Katrin Llarena, Alejandro Jimenez Melendez, Marit Bangen, Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen, Bjørn Kåre Gjerde, Marit Jørgensen Bakke, Heidi Rasch Johnsen, Mette Myrmel, Ane Mohn Bjelland, Tor Einar Horsberg, Janicke Nordgreen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 7 uker hver vår.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Innhold:

 • Bakteriologi og hygiene
 • Vask og desinfeksjon
 • Parasittologi
 • Virologi
 • Immunologi
 • Hematologi
 • Legemiddellære

Undervisningen i infeksjonsbiologi er delt inn i 6 temaer, mens legemiddellære gjennomgås sist i blokka. Undervisningen i bakteriologi og hygiene, vask og desinfeksjon, parasittologi, virologi, immunologi, og hematologi presenteres, til dels, på en integrert måte, og gis i form av forelesninger, praktiske kurs, gruppeoppgaver i bakteriologi og hygiene og organiserte kollokvier. I tillegg skal studentene arbeide med tverrfaglige gruppeoppgaver som presenteres muntlig for resten av kullet og undervisere. Denne oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. Ved «ikke bestått» må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Legemiddellære undervises i form av forelesninger og kollokvier med temaoppgaver og gjennomgang av disse.

Læringsutbytte:

Formål:

Infeksjonsbiologi og legemiddellære dekker fagområdene bakteriologi og hygiene, vask og desinfeksjon, parasittologi, virologi, immunologi og hematologi samt legemiddellære. Formålet med blokka er å gi studentene en oversikt over ulike typer mikroorganismer (bakterier, sopp, virus, parasitter) som kan smitte dyr og/eller mennesker, hvordan disse mikroorganismene kan forårsake skade og eventuelt klinisk sykdom, og om hvordan kroppen reagerer mot dem. Dette er den første systematiske tilnærmingen til sykdom og sykdomsforsvar og blokka gir et viktig grunnlag for å forstå hvordan sykdom kan komme til uttrykk hos pasienter som studentene møter i klinikken. Blokka gir en viktig innføring i prinsipper for vask og desinfeksjon og immunprofylakse for å forebygge smitte mellom dyr, og mellom dyr og mennesker. Studentene får en innføring i metodikk for å kunne gjennomføre praktiske hematologiske undersøkelser. Blokka gir videre en innføring i generelle farmakologiske prinsipper, legemiddelhåndtering og en oversikt over de vanligste legemidler som brukes til dyr.

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomgått undervisning skal studenten:

 • ha kjennskap til de viktigste mikroorganismene (virus, bakterier, sopp og parasitter) og vite hvordan disse smitter mellom dyr, og videre hvordan zoonotiske agens kan smitte mellom dyr og mennesker
 • ha kunnskap om hensiktsmessig prøvetakning og aktuelle analyser for påvisning av mikroorganismer hos dyr
 • kunne forklare betydningen av vask, desinfeksjon og hygiene i arbeidet med å forebygge smitte mellom dyr, og mellom dyr og mennesker
 • ha kjennskap til hovedprinsippene for kroppens immunforsvar
 • ha kjennskap til de vanligste legemidler som brukes til dyr og hvordan de virker
 • ha kjennskap til generelle farmakologiske prinsipper

Etter å ha gjennomgått blokken skal studenten kunne:

 • håndtere dyr med smittsomme sykdommer og iverksette hygieniske tiltak for å hindre smittespredning •informere dyreeiere om vaksinasjonsrutiner og parasittbehandling
 • håndtere mikrobiologiske prøver på en slik måte at analyseresultatene er representative
 • gjennomføre en enkel analyse for påvisning av endo- og ektoparasitter hos dyr
 • håndtere blodprøver på en slik måte at resultater av blodanalyser (hematologiske og biokjemiske, parametere) er representative
 • håndtere legemidler på en forsvarlig måte og kjenne bruksområdene for de enkelte legemiddelgruppene 
Læringsaktiviteter:

Undervisningen i infeksjonsbiologi legges til rette som en integrert del i seks temaer, mens legemiddellære gjennomgås til slutt. Undervisningen i bakteriologi og hygiene, vask og desinfeksjon, parasittologi, virologi, immunologi og hematologi presenteres til dels på en integrert måte, og gis i form av forelesninger, kurs , gruppeoppgaver i bakteriologi og hygiene og organiserte kollokvier. I tillegg skal studentene arbeide med tverrfaglige gruppeoppgaver der det leveres en skriftlig besvarelse på alle oppgavene. Til slutt skal hver gruppe presentere en oppgave for resten av kullet og undervisere. Denne oppgaven vurderes som bestått/ikke bestått. Dersom en gruppe får ikke bestått må besvarelsen revideres og legges fram for undervisere på nytt. Undervisningen i legemiddellære gis i form av forelesninger, kollokvier med temaoppgaver og gjennomgang av disse. Totalt omfatter undervisningen forelesninger, kurs, organiserte kollokvier med veiledning og arbeid med gruppeoppgaver med veiledning underveis og muntlig presentasjon av oppgave.

Totalt omfatter undervisningen forelesninger, kurs, organiserte kollokvier med veiledning og arbeid med gruppeoppgaver med veiledning underveis og muntlig presentasjon av oppgave.

Pensum:
Litteratur og læringsmål er på blokkens hjemmeområde på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Alle foregående blokker i studiet.
Obligatorisk aktivitet:

Det er obligatorisk oppmøte på laboratoriekurs i hematologi, bakteriologi og parasittologi. Laboratoriekursene utgjør til sammen 9 kurstimer og foregår på kurssal mikrobiologi. Det er obligatorisk oppmøte til arbeid med de tverrfaglige gruppeoppgavene i infeksjonsbiologi og presentasjon av disse. Det er obligatorisk oppmøte på kollokvier i legemiddellære.

Det tillates inntil 10 % fravær med legeattest. Ved fravær utover dette må studenten delta på neste års kurs. I spesielle tilfeller kan det lages et spesialtilpasset opplegg. Studenten vil normalt få ta eksamen selv om ikke all obligatorisk undervisning er godkjent, men karakteren blir ikke gyldig før studiekravet er bestått. Alle fagene tidligere i studiet er anbefalte forkunnskaper. 

Vurderingsordning:

Skriftlig digital avsluttende eksamen på 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Vurderingsuttrykk: Graderte karakterer.

Sensor:
Kristian Ingebrigtsen
Merknader:

Krav til utstyr:

Det skal brukes laboratoriefrakk ved laboratoriekurs.

Normert arbeidsmengde:
Overlapp:
INFLLDP 10 SP
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og obligatorisk aktivitet: Bokstavkarakterer