Course code DYR201

DYR201 Atferd og stell

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Heidi Rasch Johnsen
Medvirkende: Nina Ragnhild Margrethe Eskild Riege, Marit Nesje, Haakon Aaen, Trude Stallemo, Mona Kristin Nordberg Philippsen, Lotte Marie Poulsen, Aga Agnieszka Ewa Zakoscielna, Jorunn Elise Østbø, John James Debenham
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Formål:

Gi studentene en plattform av kunnskaper som er viktig å ha i arbeidssituasjonen, både mennesker imellom og mellom mennesker og dyr. Det er også en del basisemner for kommende blokker.

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

  • Ha kjennskap til regelverk som regulerer dyrehold i Norge
  • Ha kjennskap til yrkesetikk
  • Ha kjennskap til viktigheten og utførelse av god hygiene i klinikk
  • Ha kjennskap til husdyr inklusiv fugler og reptilers anatomi, fysiologi, ernæring og naturlige miljø
  • Håndtere de vanligste dyrearter, inklusiv fugler og reptiler på en sikker måte
  • Ha kjennskap til grunnleggende dyreatferd og atferdskorrigeringer
  • Utøve riktig og god tannpleie samt veilede kunder i profylakse
  • ID-merke husdyr
  • Behandle kunder på en profesjonell, faglig og imøtekommende måte og gi god veiledning
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen består av forelesninger, praktisk undervisning og selvstudium. 

Læremidler

De fleste forelesninger blir lagt ut på Canvas. Noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene studere i referansebøkene oppgitt på litteraturlisten, samt finne annen relevant litteratur på biblioteket.

Pensum:

forelesninger og utdelte læringsmidler i tillegg til referansebøkene:

Ackerman, N. & Aspinall. V. (2016). Aspinall’s complete textbook of veterinary nursing. 3.utg.[Edinburgh]: Elsevier

Akerman, V. (red.) (2019). Clinical procedures in veterinary nursing. 4. utg.[Oxford]: Butterworth-Heineman

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Alle demonstrasjoner og praktisk undervisning obligatorisk.

Studiekrav: For å få vurdert avsluttende skriftlig oppgave skal det gjennomføres og bestås en presentasjon i løpet av blokken.  Den muntlige presentasjonen filmes, og studenten må levere en selvevaluering etter å ha sett resultatet. Alle studiekravene må være oppfylt for at blokken skal bestås.

Vurderingsordning:

Eksamen

Studenten holder i løpet av blokken en muntlig presentasjon. Blokkansvarlig og en person til skal være tilstede ved presentasjonene, vurdering kommer etter diskusjon mellom disse to. Vurdering av presentasjonen bekjentgjøres til student på e-post.

Ved ikke avholdte eller ikke beståtte presentasjoner får ikke studenten studiepoeng i faget før studiekravene er godkjent.

Ved blokkens slutt leverer studenten en skriftlig eksamensoppgave til blokkansvarlig.

Oppgavens omfang skal være 5 sider pluss / minus 10 %. Se egne regler for oppgaveskriving. Innlevering er kl. 15.00 siste dag i blokken, forsinket innlevering gir vurdering Ikke bestått som ved ordinær skriftlig eksamen. Ved sykdom gjelder ordinært eksamensreglement.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Vurderingsuttrykk: Bestått - Ikke bestått  

Sensor:
Den skriftlige oppgaven vurderes av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie
Overlapp:
DPLKOM06
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og muntlig presentasjon: Bestått / Ikke bestått