Course code DYR201

DYR201 Atferd og stell

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Heidi Rasch Johnsen
Medvirkende: Anette Tøgard Bjerke
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig, 4 uker hver høst
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Emnets innhold:

Formål:

Gi studentene en plattform av kunnskaper som er viktig å ha i arbeidssituasjonen, både mennesker imellom og mellom mennesker og dyr. Det er også en del basisemner for kommende blokker.

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

  • Ha kjennskap til regelverk som regulerer dyrehold i Norge
  • Ha kjennskap til yrkesetikk
  • Ha kjennskap til husdyr inklusiv fugler og reptilers anatomi, fysiologi, ernæring og naturlige miljø
  • Håndtere de vanligste dyrearter, inklusiv fugler og reptiler på en sikker måte
  • Ha kjennskap til grunnleggende dyreatferd og atferdskorrigeringer
  • Utøve riktig og god tannpleie samt veilede kunder i profylakse
  • ID-merke husdyr
  • Behandle kunder på en profesjonell, faglig og imøtekommende måte og gi god veiledning
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen består av forelesninger, praktisk undervisning og selvstudium. 

Læremidler

De fleste forelesninger blir lagt ut på Canvas. Noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene studere i The complete textbook of veterinary nursing og finne annen relevant litteratur på biblioteket.

Pensum:
Se semesterplan
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Alle demonstrasjoner og praktisk undervisning obligatorisk.

Studiekrav: For å få vurdert avsluttende skriftlig oppgave skal det gjennomføres og bestås en presentasjon i løpet av blokken. For å bestå avsluttende hjemmeoppgave, må også studiekravene være bestått.

Vurderingsordning:

Eksamen

Studenten holder i løpet av blokken en muntlig presentasjon. Blokkansvarlig og en person til skal være tilstede ved presentasjonene, vurdering kommer etter diskusjon mellom disse to. Vurdering av presentasjon bekjentgjøres til student på e-post.

Ved ikke avholdte eller ikke beståtte presentasjoner får ikke studenten studiepoeng i faget før studiekravene er godkjent.

Ved blokkens slutt leverer studenten en skriftlig eksamensoppgave til blokkansvarlig.

Oppgavens omfang skal være 5 sider pluss / minus 10 %. Se egne regler for oppgaveskriving. Innlevering er kl. 15.00 siste dag i blokken, forsinket innlevering gir vurdering Ikke bestått som ved ordinær skriftlig eksamen. Ved sykdom gjelder ordinært eksamensreglement.

Sensur: Ekstern vurdering av oppgaven.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Vurderingsuttrykk: Bestått - Ikke bestått  

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie
Overlapp:
DPLKOM06
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og muntlig presentasjon: Bestått / Ikke bestått