Course code DYR201

DYR201 Atferd og stell

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Heidi Rasch Johnsen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-DYR
Emnets innhold:

Formål:

Gi studentene en plattform av kunnskaper som er viktig å ha i arbeidssituasjonen, både mennesker imellom og mellom mennesker og dyr. Det er også en del basisemner for kommende blokker.

Læringsutbytte:

Etter endt undervisning skal studenten:

  • Ha kjennskap til regelverk som regulerer dyrehold i Norge
  • Ha kjennskap til yrkesetikk
  • Ha kjennskap til viktigheten og utførelse av god hygiene i klinikk
  • Ha kjennskap til husdyr inklusiv fugler og reptilers anatomi, fysiologi, ernæring og naturlige miljø
  • Håndtere de vanligste dyrearter, inklusiv fugler og reptiler på en sikker måte
  • Ha kjennskap til grunnleggende dyreatferd og atferdskorrigeringer
  • Utøve riktig og god tannpleie samt veilede kunder i profylakse
  • ID-merke husdyr
  • Behandle kunder på en profesjonell, faglig og imøtekommende måte og gi god veiledning
Læringsaktiviteter:

Undervisningsformer og innfallsvinkel:

Undervisningen består av forelesninger, praktisk undervisning og selvstudium. 

Læremidler

De fleste forelesninger blir lagt ut på Canvas. Noen forelesere gir ut hand-outs før forelesningen, utover dette bes studentene studere i referansebøkene oppgitt på litteraturlisten, samt finne annen relevant litteratur på biblioteket.

Pensum:

forelesninger og utdelte læringsmidler i tillegg til referansebøkene:

Ackerman, N. & Aspinall. V. (2016). Aspinall’s complete textbook of veterinary nursing. 3.utg.[Edinburgh]: Elsevier

Akerman, V. (red.) (2019). Clinical procedures in veterinary nursing. 4. utg.[Oxford]: Butterworth-Heineman

Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav:

Alle demonstrasjoner og praktisk undervisning obligatorisk.

Studiekrav: For å få vurdert avsluttende skriftlig oppgave skal det gjennomføres og bestås en presentasjon i løpet av blokken.  Den muntlige presentasjonen filmes, og studenten må levere en selvevaluering etter å ha sett resultatet. Alle studiekravene må være oppfylt for at blokken skal bestås.

Vurderingsordning:

Eksamen

Studenten holder i løpet av blokken en muntlig presentasjon. Blokkansvarlig og en person til skal være tilstede ved presentasjonene, vurdering kommer etter diskusjon mellom disse to. Vurdering av presentasjonen bekjentgjøres til student på e-post.

Ved ikke avholdte eller ikke beståtte presentasjoner får ikke studenten studiepoeng i faget før studiekravene er godkjent.

Ved blokkens slutt leverer studenten en skriftlig eksamensoppgave til blokkansvarlig.

Oppgavens omfang skal være 5 sider pluss / minus 10 %. Se egne regler for oppgaveskriving. Innlevering er kl. 15.00 siste dag i blokken, forsinket innlevering gir vurdering Ikke bestått som ved ordinær skriftlig eksamen. Ved sykdom gjelder ordinært eksamensreglement.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Vurderingsuttrykk: Bestått - Ikke bestått  

Sensor:
Den skriftlige oppgaven vurderes av ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie
Overlapp:
DPLKOM06
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen og muntlig presentasjon: Bestått / Ikke bestått