BUS160 Skatterett for økonomer

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:David Eilert Eilertsen

Campus / nettbasert:Nettbasert

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .

Om dette emnet

Emnet skal gi studenten en innføring i skattesystemet, herunder skatt av inntekt og formue, for både personlige og jurdiske skattytere.

Dette lærer du

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om de prinsipper som skattelovgivningen bygger på
 • har kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning, herunder hovedprinsippene for tilordning til riktig skattesubjekt
 • har kjennskap til sentrale regler om fradrag i fastsatt skatt
 • har kjennskap til skattebetaling og skatteforvaltningen
 • har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tilordning og tidfesting for personer med enkle inntektsforhold, samt beregne skatter, herunder trygdeavgift
 • kan vurdere hvordan fordeler vunnet ved arbeid tilsvarende behandles hos arbeidsgiver (fradragsrett, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk)
 • kan skattemessig behandle avkastning av kapitalinvesteringer, samt beregne skattemessig gevinst/tap ved realisasjon av kapitalgjenstander, herunder eiendom og aksjer

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende lov og forskrift ved behandling av skattemessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatterett
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv
 • Forelesninger på campus som blir streamet. Øvingsoppgaver.
 • Lars Fallan, Even Fallan, Thomas Lund - Innføring i skatterett (seneste utgave)
 • Avsluttende skriftlig eksamen på campus (3 timer). Eksamen teller 100 % av eksamenskarakteren.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
 • 42 timer.
 • GSK