Course code B15-LI

B15-LI Bacheloroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kristin Marie Berg
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig. Emnet tilbys obligatorisk fom. våren 2019. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk og vårparallell
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-LI
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Bacheloroppgaven skal være en selvstendig fordypningsoppgave med relevans innenfor landskapsingeniørstudiet.

Prosessen fram mot innlevert oppgave består av: Valg av tema, utforme problemstilling, planlegge metode og gjennomføringsmåte, lage tidsplan og avtale veiledning, innhente/sette seg inn i relevant teori og empiri, eventuelt utføre feltundersøkelser/feltbefaringer/egne studier, behandle, presentere og diskutere egne data opp mot teori/empiri samt ferdigstille og innlevere oppgaven.

Tilnærmingsmåte og oppgavegjennomføring kan avhenge av tema- og metodevalg. Den kan ta utgangspunkt i naturfag (jord, plantefag, biologi, økologi), tekniske fag (anleggsteknikk, materiallære, konstruksjon, overvannsproblematikk) eller samfunnsfag/forvaltning (operativt, strategisk eller politisk nivå). Oppgaven kan også vinkles lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Oppgaven kan være utelukkende basert på litteratur, men vil normalt omfatte en undersøkelse hvor studenten selv samler inn, behandler og produserer data. Vanligvis vil de fleste oppgaver av denne typen ha en slik struktur: - Innledning med presentasjon av problemstilling(er) - Kort om tilnærmingsmåte og metode - Presentasjon av teori og empiri på området - Beskrive metodikk og resultater av egne feltundersøkelser/feltbefaringer og/eller litteraturundersøkelser - Drøfte funnene i lys av teori/empiri - Sammenfatte/oppsummering og eventuelt konklusjon - Litteraturliste, referanser - Til slutt skrives sammendrag og forord. 

Læringsutbytte:

Hensikten med bacheloroppgave er at studenten skal få øvelse i selvstendig arbeid ved å gjennomføre en oppgave/utarbeide en rapport hvor studenten selv har definert, planlagt, gjennomført og sluttført arbeidet innen avsatt tidsramme. Studenten skal vise evne til å tilegne seg de kunnskaper som forventes for å gi svar på en definert problemstilling. Studenten skal utvikle selvstendig ferdigheter i skriftlig faglig formidling innenfor et selvvalgt tema.

Kandidaten som har fullført bacheloroppgaven, skal ha oppnådd følgende læringsmål definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap:

 • Om sentrale temaer og dagsaktuelle spørsmål i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det valgte temaet
 • I å identifisere problem(er) og formulere problemstilling(er)
 • Om teorier, problemstillinger og prosesser innenfor fagområdet
 • Om rolleforståelse i faglige drøftinger, prosesser og prosjekter
 • Om temaets samfunnsbetydning, inkludert samspill med andre fagfelt

Ferdigheter

Studenten skal ha ferdigheter i å:

 • Anvende faglig kunnskap, metoder og verktøy
 • Oppsøke, vurdere og henvise til fagkunnskap/kunnskapskilder og anvende kunnskapen på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor fagfeltet, og til faglig å begrunne sine konklusjoner
 • Samle inn, bearbeide og presentere litteraturbasert informasjon eller egne data
 • Bruke relevante fagspråk og faglige verktøy, teknikker og illustrerende uttrykksformer
 • Gjennomføre systematisk og målrettet undersøkende arbeid
 • Utarbeide og presentere en skriftlig rapport med hensiktsmessig struktur
 • Muntlig presentasjon av et arbeid

Generell kompetanse

Studenten skal ha opparbeidet generell kompetanse i å:

 • Styre eget læringsarbeid med selvstendighet
 • Gjøre oppdatering av egen kunnskap innenfor fagfeltet
 • Studenten skal ha opparbeidet kompetanse i å ha kritisk blikk på eget arbeid og kunne reflektere over motargumenter og andre betraktningsperspektiver
Læringsaktiviteter:

Selvstendig programmering av arbeidet. Dette inkluderer:  

 • Selvstendighet og personlig innsats (ut fra rammebetingelser og veiledningsprosess)
 • Struktur, presentasjonsmåter og layout
 • Problemstilling og metodebeskrivelse
 • Datainnsamling og/eller litteraturundersøkelse
 • Behandling og presentasjon av data/litteratur
 • Diskusjon av innsamlede data eller annen informasjon, evne til å finne og sette seg inn i litteratur/andres forskningsresultater, forståelse av roller og sammenhenger
 • Språklig presisjon, både fagterminologi og generelt
 • Muntlig presentasjon og svar på spørsmål fra sensorene (struktur, presisjon, forståelse av litteratur og egne undersøkelser) 
Læringsstøtte:
Det tas sikte på oppstarts- eller midt seminar med studenter og veiledere dersom temavalg er relevant for flere studenter. Det tilbys kurs i litteratursøk og kildehenvisninger ved NMBU biblioteket. Individuell veiledning.
Pensum:
Foruten litteratur i forbindelse med oppgaveskriving som oppgis av veileder, skal studentene selv foreslå og fremskaffe aktuell litteratur og annet relevant stoff for oppgaven.
Forutsatte forkunnskaper:
Studenten skal ha godkjent alle obligatoriske emner som inngår i landskapsingeniørprogrammet - til og med 2,5 års studium.
Obligatorisk aktivitet:

Det skal leveres en veiledningskontrakt signert av student og veileder innen angitt frist.  

Muntlig presentasjon av oppgaven på Gradsdagen i juni etter innlevering. Det kan unntaksvis gis fritak/utsettelse etter skriftlig søknad, f.eks. ved sykemelding.

Vurderingsordning:
Skriftlig oppgave med påfølgende muntlig presentasjon vurderes av ekstern sensor i samarbeid med intern sensor.  Vurdering: A-E = bestått / Ikke bestått = F.
Sensor:
Eksterne sensorer evaluerer hver oppgave individuelt i samarbeid med interne sensorer (veiledere) 
Merknader:

Det forventes at studenten tar kontakt med veileder umiddelbart etter tildeling og signerer kontrakt.  Dokumentert kurs i litteratursøk og kildehenvisning fra NMBU biblioteket.

Emnet er under oppbygging, endringer kan derfor forekomme.

Normert arbeidsmengde:
450 timer. Av dette bør studenten avsette følgende: 2-5 timer felles seminar, 3 timer bibliotekkurs, 2-4 timer individuell veiledning, 1 time muntlig presentasjon av oppgaven. 
Undervisningstid:
Seminar og veiledninger. 
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått