Millionprosjekt skal sørge for at brukt trevirke får nytt liv

Prosjektet "SirkTRE" har som ambisjon å firedoble gjenbruket av tre de neste ti årene ved å etablere en helsirkulær verdikjede for tre, hvor avfall skal minimeres og tre skal gjenbrukes i byggenæringen. Prosjektet med totalbudsjett på over 100 millioner kroner skal sørge for at brukte treprodukter som vanligvis ville blitt kastet heller brukes på ny.  

Betydelig reduksjon av nasjonale karbonutslipp

Målet er at 250 000 m3 (100 000 tonn) returtre skal inn i verdikjeden innen 2024. Dette skal videre økes til 1 million m3 innen 2030. I tillegg skal ressursbruken optimaliseres. Markedet for sirkulære treprodukter skal utvikles ved å øke kompetansen i verdikjeden, vise ombruksløsninger i praksis og bryte ned barrierer gjennom utvikling av bransjestandarder.

– SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024 og 2 millioner tonn CO2 årlig innen 2030, sier professor Erik Trømborg, en av forskerne som er påkoblet prosjektet.

– I 2030 er det snakk om en reduksjon på rundt 4 % av nasjonale utslipp sammenliknet med 1990-nivå.

Sammenheng mellom marked og miljø?

NMBU skal bidra på områder innen analyse av virkesegenskaper, marked og miljøeffekter.

– Vi på NMBU skal blant annet se på miljøeffekter av resirkulering av tre, sier Trømborg.

– Et interessant spørsmål i vårt delprosjekt er om og hvordan ulike miljøkvaliteter påvirker forbrukernes etterspørsel etter trelast. Henger miljø og marked sammen?

Sikre innovasjon og nye løsninger

Som en del av sirkTRE skal det etableres et innovasjonssenter for aktører innen verdikjeden på helsirkulær bruk av tre. Innovasjonssenteret skal sørge for at skog- og treindustrien rigges for å ivareta produsentansvaret med å følge treprodukter gjennom levetiden. Næringens CO2-avtrykk forbedres gjennom nye forretningsmodeller, produkter og løsninger. God ombruk skal sikres gjennom nye standarder og veiledninger i bruk av eksisterende standarder.

Ny satsing i tråd med EUs Green Deal

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

1,1 milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023. Innretningen er i tråd med EUs Green Deal og vil gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

 

 

Published 8. september 2021 - 13:32 - Updated 8. september 2021 - 13:43