Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

Ser du skogen for bare trær? Skogen utgjør rundt 40 prosent av Norges landareal. Det meste av denne er påvirket av menneskelige aktiviteter. Urskog – altså helt urørt skog uten spor av hogst eller inngrep finnes det omtrent ingenting igjen av. I våre skoger lever 20 000 kjente arter – hele 60 prosent av alle norske arter, og mange av disse er i dag truet av utryddelse.  

Løsningen på klimaendringene? 

Skogen er en viktig brikke i kampen mot klimaendringene. Den er ett prima eksempel på en fornybar ressurs: trærne binder karbon gjennom fotosyntesen. Når skogen hogges, og trevirket brytes ned eller forbrennes, vil CO2 frigis til atmosfæren. Dette utslippet blir tatt opp igjen når skogen vokser til på nytt. Denne sirkelen kan i teorien gjentas i det uendelige.

Video: Se hva tre forskere fra NMBU sier om skogen og presset den er under.

 

FNs klimapanel trekker fram planting av skog på nye arealer som ett viktig klimatiltak. Det vil både kunne øke opptaket av CO2 i skog, og redusere klimagassutslipp i andre sektorer ved at råstoffet fra skogen erstatter fossilt råstoff. Dette er så viktig at norske politikere bevilger penger til tiltak for karbonbinding i skog: I det norske statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39 mill kr til to skogtiltak, gjødsling av skog og tettere planting etter hogst. Tiltakene er lansert i rapporten Klimakur 2020 og i Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk.

Samtidig er det mange som vil ha en bit av den. Presset kommer fra alle kanter.

Arbeidsplass for mange 

25 prosent av norsk skog er klassifisert som «produktiv skog» – det vil si skog der det kan drives skogsdrift med økonomisk utbytte. Norge har betydelige skogressurser og skogen er en viktig arbeidsplass for mange. Skogbruket er en viktig distriktsnæring: den norske skogindustrien hadde i 2014 en samlet omsetning på 36,5 milliarder kroner.

Viktig del av friluftslivet vårt

I tillegg er skogen en viktig del av det norske friluftslivet. Skog er en viktig rekreasjonsarena i Norge, der mange utøver jakt, fiske og annet friluftsliv. Regjeringen vil at flere skal drive med friluftsliv, og begrunner det med at «aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse». Enkelte ganger kommer friluftslivets preferanser i konflikt med både naturmangfold og skogbruk.

Så hvordan bør skogen forvaltes? Det mangler ikke på interessenter: alle har ett forhold til skog, enten det er turgåeren, politikeren, skogeieren eller naturverneren. 

De fleste er enige i at skogen er viktig, men hva i all verden skal vi gjøre med den?

 

Flere filmer i serien Se det store bildet:

Relatert innhold
Kan og bør vi produsere all mat økologisk?

Kan og bør vi produsere all mat økologisk?

Økologisk matproduksjon er mer miljøvennlig enn konvensjonelt landbruk, men er det mer bærekraftig? Er økologisk produksjon en garanti for bedre dyrevelferd, og kan vi produsere nok økologisk mat til verdens økende befolkning?

Kan vi leve av bare kortreist mat i Norge?

Kan vi leve av bare kortreist mat i Norge?

Dersom Norge skal bli selvforsynt må vi gjøre store endringer i hva vi spiser og hvordan vi produserer maten. Og kunne du klart deg uten kaffe og sjokolade?

Published 26. juni 2020 - 12:40 - Updated 8. januar 2021 - 10:54