Mer bærekraftig matproduksjon med nye digitale løsninger

  • I forskningsprosjektet Future Farm samarbeider sentrale aktører i norsk landbruk, NMBU og University of Minnesota om å hjelpe bønder oppnå en mer miljøvennlig og effektiv matproduksjon.
    Foto
    Future Farm

I dag presenteres "Future Farm" for medlemmer av det britiske parlamentet. I prosjektet samarbeider sentrale aktører i norsk landbruk om å hjelpe bønder oppnå mer miljøvennlig og effektiv matproduksjon med moderne teknologi.

Mer bærekraftig matproduksjon med nye digitale løsninger

Teknologi som smarte sensorer, maskinlæring, stordata, robotikk, blokkjede og skytjenester skal gi melkebøndene nye muligheter til å effektivisere driften, sikre god dyrevelferd og ta vare på miljøet.

I innovasjonsprosjektet Future Farm utvikler partene nye tjenester i hele verdikjeden for melkeprodusenter - fra høsting av graset som kua spiser, til melka skvulper i tanken. Målet er å hjelpe melkebønder å ta mer miljøvennlige og effektive valg.

Future Farm er støttet av Forskningsrådet og er drevet av TINE SA, Felleskjøpet Agri, Eurofins, NMBU, Yara, University of Minnesota (UMN) og InFuture. Prosjektet vekker oppmerksomhet også utenfor Norges grenser.

I dag innleder InFuture om hvordan landbruksnæringen kan høste fordeler av blokkjedeteknologi i Westminster (se case lengre ned i saken), og om hvordan Future Farm kan redusere klimaavtrykket på arrangementet "Den beboelige planeten" i Oslo.

– Future farm er et viktig prosjekt med mange store industripartnere, i tillegg til NMBU og UMN. Prosjektet er viktig fordi det gir oss innblikk i hvordan data kan brukes til å optimalisere driften gjennom hele verdikjeden i landbruket, sier Pål Johan From, som leder robotikkgruppen ved NMBU.

– På NMBU jobber vi med analyse av ulik type data, for eksempel fra satellitter, droner eller roboter. Vi kan bruke dette til å lage matematiske modeller av det som skjer ute på jordet som igjen brukes til å ta gode avgjørelser og får større og økt avling, fortsetter han. Ved NMBU er det forskere fra miljøene innenfor robotikk og datavitenskap som deltar i FutureFarm-prosjektet.

Kan redusere metangassutslipp

Eksempelvis ser man stor klimaeffekt ved å høste grasfôr på rett tidspunkt. Det kan redusere metanutslipp med opptil 30%. Forskning har nemlig vist at høstetidspunkt og kvaliteten på grovfôret påvirker klimagassutslipp fra drøvtyggere.

Prosjektet samler informasjon om blant annet avlingsmengde, fôrkvalitet og tidsbruk på traktoren, og henter inn data om dyrking, gjødsling, vær og jordsmonn. Når dataene analyseres, kan de etter hvert brukes til å gi anbefalinger om optimalt høstetidspunkt for gras som skal brukes til fôr.

–  Sånn sett spiller Future Farm også godt sammen med forskningsprosjektet GrassRobotics, hvor NMBU har prosjektledelsen, som dreier seg om å utvikle nye, bærekraftige løsninger innen grasfôrproduksjon, sier From.

Ny app for mer effektiv og klimavennlig gårsdrift

Future Farm samarbeider med utvalgte melkebønder som bidrar med data inn i prosjektet.

På seks pilotgårder er det plassert ut sensorer som automatisk samler inn data fra forskjellige arbeidsoperasjoner på gården. Ved å undersøke hvordan ulike operasjoner påvirker hverandre, ønsker prosjektet å kunne identifisere hvor i produksjonen det er mulig for bonden å redusere utslipp av klimagasser.

Datamaterialet som samles inn sammenstilles bla. i en nyutviklet app som presenter dette for bonden på en oversiktlig måte. I appen kan bonden sammenligne avlingsmengde, avlingskvalitet og tidsforbruk på traktor med andre i sitt område. Dette gir bonden mulighet til å identifisere forbedringspotensialet i sin drift, som vil være positivt for både bonden og miljøet.

Markedsplass for kjøp og salg av rundballer med blokkkjedeteknologi

Prosjektet har også utviklet en markedsplass for rundballer med en blokkjedeløsning som gjør de involverte i stand til å spore hvilke innsatsfaktorer som er benyttet, og hvilken kvalitet fôret har

Det kan bidra til en mer effektiv fordeling av grovfôret i Norge. Ved å legge til rette for handel kan man bidra til at fôret produseres av de som har best forutsetninger når det gjelder kvalitet og innsatsfaktorer.

Markedsplassen kan også bidra til å redusere risikoen for at bønder står uten fôr som følge av ekstremvær. Sporbarhet gjennom verdikjeden vil sette forbrukere i stand til å ta mer miljøvennlige valg og å stille krav til produsenter.

Et unikt samarbeid mellom forskningsmiljø og næring

Future Farm samler tunge aktører i bransjen med mål om å løse felles utfordringer. Et suksessfullt samarbeid mellom aktører som vanligvis konkurrerer, er i seg selv ganske unikt.

Det er et uttalt mål for prosjektet å skape innsikt og samarbeid på tvers av aktørene i verdikjeden, og gi både bonden og næringen et mer helhetlig perspektiv på verdikjeden og innsikt i hvordan alt henger sammen.

Håpet er at prosjektet vil legge grunnlag for et enda tettere samarbeid i bransjen også etter Future Farm, slik at man i større grad kan arbeide sammen for klimavennlige løsninger.

Relatert innhold
Future Farm - Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm - Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm er et forskningsprosjekt hvor sentrale aktører i norsk landbruk samarbeider om å hjelpe bønder å oppnå en mer miljøvennlig og effektiv matproduksjon.

Published 11. February 2020 - 9:22 - Updated 8. september 2020 - 8:58