NMBUs rolle som kunnskapsaktør i samspill med arbeidslivet

NMBUs råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal fungere som et strategisk råd som skal utfordre og gi råd til NMBUs ledelse og gi innspill til iverksetting av NMBUs strategier.

–  Som rektor ser jeg en stor verdi i at RSA sikrer at NMBUs langsiktige prioriteringer og oppfølgingen av disse i høy grad er relevant for både næringsliv og offentlig forvaltning. Samtidig sikrer samarbeidet en dialog som legger til rette for nytenkning og nettverksbygging, sa NMBU-rektor Sjur Baardsen.

RSA skal gi NMBU råd og innspill til utdanningsprofil, inkludert etter- og videreutdanning, og utdanningens kobling til forskning, innovasjon og entreprenørskap. Rådet skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv knyttet opp mot samfunnsoppdraget til NMBU.

Da rådet møttes fredag trakk NMBUs rektor blant annet frem hvordan NMBU har en faglig profil som legger til rette for et bredt bærekraftperspektiv.

– Det setter oss i en unik posisjon til å bidra med ny kunnskap for å nå bærekraftsmålene. En felles innsats krever åpenhet og samspill med omverdenen rundt oss, både med privat og offentlig sektor og innad i sektoren. Utstrakt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å lykkes. Kunnskap skal deles, sa han, og presenterte følgende satsningsområder:

  • Tverrfaglighet
  • Det digitale samfunn
  • Læring hele livet
  • Et samlet universitet

Han presiserte at mange av NMBUs studieprogrammer inneholder stor faglig bredde, noe som er et stort fortrinn i en verden hvor både privat og offentlig virksomhet i økende grad legger mer vekt på det totale samfunnsansvaret (bærekraft: økonomisk, sosialt, miljømessig).

–  Samarbeid og fleksibilitet er nøkler til videreutvikling: Blant annet er fleksibilitet i og mellom studieprogrammer som åpner for individuell tilpasning viktig, og vi må i større grad utvikle konseptet livslang læring, påpekte han.

Samtidig understreket han at det er viktig å bygge en kultur for innovasjon ved NMBU og at studentene har vært sentrale i dette arbeidet, for eksempel gjennom studentdrevne Eik Ideverksted og entreprenør-ånden de generelt viser.

Les mer om støtteapparatet for NMBU-studenter med gründerambisjoner her.

RSA-medlemmer som var invitert til å innlede om universitetenes rolle i fremtidens arbeidsliv fredag, var teknologigründer og tidligere NMBU-student Christine Spiten som jobber som Senior Corporate Advisor, Plastic & Circular Economy for WWF Verdens naturfond, Arne Krokan, professor, NTNU, Geir Ove Ystmark, adm. direktør, Sjømat Norge, Lasse Hansen, adm. direktør, Kommunesektoren og Ane Magnussen, nestleder, Studenttingets Arbeidsutvalg.

Published 28. januar 2020 - 9:53 - Updated 30. januar 2020 - 9:57