– Situasjonen er uakseptabel

– Jeg vil først og fremst beklage på vegne av NMBU til alle det gjelder at de har blitt utsatt for dette. Situasjonen er fullstendig uakseptabel, både for NMBU og for sektorens del, og den gjør meg både trist og frustrert. NMBU tar rapporten svært alvorlig og vil arbeide systematisk på kort og lang sikt for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte og studenter, sier Baardsen.

To av de 1005 respondentene ved NMBU som har deltatt i kartleggingen, oppgir at de har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, tvang eller press. Totalt svarer 18 respondenter i sektoren ja på dette spørsmålet.

– Dette er alvorlige lovbrudd, og jeg er svært opprørt over at dette har funnet sted ved NMBU. Jeg vil oppfordre dem som har blitt rammet til å kontakte politiet. Samtidig vil jeg oppfordre dem til å oppsøke støtte i NMBUs apparat, for eksempel bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud, lokalt verneombud, nærmeste leder eller noen andre de stoler på. Uansett skal de det gjelder slippe å stå alene i situasjonen, sier Baardsen

Totalt har 35 respondenter ved alle de deltagende institusjonene i UH-sektortoren svart «vet ikke/ usikker» på samme spørsmål, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet. Vi vet ikke hvilke institusjoner disse er tilknyttet.

Seksuell trakassering
11 prosent (112 respondenter) oppgir at de har blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene. 1,6 prosent av respondentene ved NMBU oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. Av disse har 19 prosent opplevd seksuell trakassering månedlig eller oftere det siste året.

- Ved NMBU har vi nulltoleranse mot mobbing og trakassering. At så mange føler seg trakassert, forteller meg at vi må være enda tydeligere på hvilken standard vi skal ha for kommunikasjon og omgangsformer på vår arbeidsplass, sier Baardsen.

Respondentene oppgir at den vanligste formen for seksuell trakassering er verbal trakassering, muntlig eller skriftlig. Trakasseringen utøves oftest av en sideordnet kollega, og menn står for brorparten av seksuell trakassering. Undersøkelsen viser at alder er vanligste grunnlag for mobbing eller trakassering blant respondentene ved NMBU.

- Vi har tydelige rutiner og verdier ved NMBU. Men det hjelper ikke så lenge vi ikke klarer å gjøre dem til praksis. Vi må tørre å si fra hvis en kollega opplever trakassering eller mobbing, understreker Baardsen.
Ledelsen vil nå samle relevante aktører for å finne ut hva som bør skje videre.
- Jeg vil umiddelbart ta tak i situasjonen. Det første jeg vil gjøre er å samle og involvere personalavdelingen, hovedverneombud, tillitsvalgte og ledergruppen. Sammen skal vi komme fram til en helt konkret handlingsplan med målrettede tiltak, konkluderer Baardsen. 

- NMBU er en god og trygg arbeidsplass i det store og hele. Men både vår organisasjon og akademia for øvrig er preget av sterke hierarkier og formelle og uformelle maktstrukturer. Denne undersøkelsen er en tydelig påminnelse om hvilke negative utslag disse strukturene kan få. Det å skape et godt arbeidsmiljø er ikke bare noe vi lager prosesser på og skriver dokumenter om. Det er også verdivalg vi gjør som enkeltindivider hver eneste dag, sier Baardsen.

I denne lenken finner du resultatene for NMBU fra kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren

I denne lenken finner du de nasjonale resultatene fra kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren

Published 22. august 2019 - 13:00 - Updated 20. juli 2021 - 14:34