Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen

  • Reinrose
    Foto
    Kari Klanderud

Økte temperaturer og varmere klima endrer plantesamfunnene over tregrensen. Perioden hvor plantene blomstrer blir betydelig kortere. Det viser en ny, omfattende studie fra blant annet NMBU.   

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen

Et av de tydeligste tegnene på klimaendringer hos planter er endringer i vekstsesong. Det gjelder særlig over tregrensen, altså i de kaldeste områdene på kloden.

– I disse ekstreme miljøene er temperatur en spesielt begrensende faktor for plantene, sier Kari Klanderud, professor i planteøkologi ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Så når temperaturene øker, skjer det markante endringer veldig raskt.

Klanderud er en del av et internasjonalt forskerteam som har undersøkt hvordan høyere temperaturer påvirker planter som lever i de kaldeste miljøene, og deres utvikling gjennom vekstsesongen. Analysene er basert på forskning på cirka 43 000 fjell- og tundraplanter over hele kloden. 

Bilde av open-top-chamber fra feltforsøk på Finse.

Bilde av open-top-chamber fra feltforsøk på Finse.

Foto
Kari Klanderud

Kortere blomstring
Resultatene viser at økte temperaturer komprimerer perioden plantene blomstrer. Varmen gjør at blomster sesongen blir markant kortere i de kaldeste områdene.

– Dette skyldes at arter som vanligvis blomstrer sent på sommeren reagerer sterkere på høyere temperatur, og blomstrer tidligere enn før, sammenlignet med arter som blomstrer tidlig, forklarer Klanderud.

Klar-ferdig-gå!
Forskjellen mellom disse to gruppene skyldes at de har forskjellig «trigger» for når de begynner å blomstre. Den arktiske vinteren er kort. Alt er et kappløp med tiden, og det er om å gjøre å nyttiggjøre seg best mulig den korte vekstsesongen.

– Tenk på snøsmelting som ett startskudd, og temperatur som et annet, sier Klanderud.

– Enkelte arter starter løpet idet snøen forsvinner, andre når det blir varmt nok.

Annerledes enn varmere områder
Resultatene skiller seg fra tidligere forskning i varmere økosystemer. I varmere regioner er det de tidlig blomstrende artene som har vist seg å være mest følsomme overfor temperaturendringer.

Klanderud forklarer at i disse tilfellene vil antakelig tilgang på vann begrense plantene, i tillegg til temperatur.

NMBUs professor Kari Klanderud og daværende masterstudent i naturforvaltning, Ivana Molovcakova.

NMBUs professor Kari Klanderud og daværende masterstudent i naturforvaltning, Ivana Molovcakova.

Foto
Privat
 Hvem vinner?
Forskerne er usikre på hvordan høyere temperaturer og en mer intensiv blomstringsperiode vil påvirke plantesamfunnene over tregrensen over tid.

– For det første forrykker temperaturendringene konkurransen mellom artene, sier instituttleder og professor Ørjan Totland ved Universitetet i Bergen. Han har også medvirket på prosjektet.

– Våre resultater tilsier at det er de som reagerer mer på temperatur enn på snøsmelting, altså de sent blomstrende plantene, som nå har et fortrinn.

Det kan bety at disse områdene på sikt kan bli mer artsfattige dersom temperaturene fortsetter å stige.

Reinrose er en typisk høyfjellsart som kan være utsatt for klimaendringer.

Reinrose er en typisk høyfjellsart som kan være utsatt for klimaendringer.

Foto
Kari Klanderud
 Komprimert matfat
Et bekymringsmoment er hvordan endringene i blomstring vil påvirke dyrene som er avhengige av dem.

– Det er ingen selvfølge at for eksempel pollinerende insekter reagerer likt på temperatur som blomstene de behøver for å overleve, sier Totland. 

– For insektene kan dette bety at de får mer mat, men i en kortere periode.

Det kan også være at konkurransen om de pollinerende insektene øker. Det kan gå hardt ut over de mindre attraktive planteartene.

 

Referanse:
Prevéy et al. 2019. Warming shortens flowering seasons of tundra plant communities. Nature Ecology & Evolution 3(1):45-52.
https://www.nature.com/articles/s41559-018-0745-6
DOI: 10.1038/s41559-018-0745-6

Relatert innhold

Økologi og naturforvaltning - bachelor

Vil du være med å sikre naturressursene for fremtiden? Studiet i økologi og naturforvaltning fokuserer på miljøutfordringer og gir kunnskap i økologi, biologi og samfunnsfag. Du lærer hvordan denne kunnskapen anvendes i forvaltning av natur og miljø.

Utdanningen gir mulighet for arbeid med miljø- og forvaltningsspørsmål i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater. Du blir også godt kvalifisert for videre studier på masternivå, spesielt innen Naturforvaltning, Miljø- og naturressurser, Skogfag, Økologi eller Naturbasert reiseliv. Andre studier ved NMBU eller andre universiteter i inn- og utland er også aktuelle.

Du får kunnskap om botanikk, zoologi, økologi, jus og økonomi. Sentrale temaer er å forstå naturens prosesser, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturressursene. Studiet vektlegger behovet for samspill mellom økologisk og samfunnsfaglig kunnskap i forvaltningen. Du skal kunne forstå nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsning på tvers av fagområder. Målet med graden er at du skal få et godt faglig grunnlag for forvaltning av naturressurser, på nasjonalt og globalt nivå.

Første del av studiet gir en bred faglig plattform hvor du tar emner innen naturvitenskap, forvaltningsfag og samfunnsfag. Dette gir mulighet for spesialisering innen mange fagfelt. Siste del er viet valgfrie fag som du kan rette inn mot dine interesser. Aktuelle fordypninger kan være vilt- og fiskeforvaltning, vannressursforvaltning, skogfag, ressursøkonomi eller miljørett og arealplanlegging. Undervisningen er basert på forelesninger, feltkurs, ekskursjoner og laboratorieøvelser. Vi er opptatt av at du skal opparbeide deg kompetanse både på den faglige teorien og de praktiske utfordringene naturressursforvaltning innebærer. Det legges vekt på semesteroppgaver/gruppearbeid med tverrfaglige og praktiske problemstillinger. Vi oppfordrer våre studenter til å ta et semester i utlandet.

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Studieveileder: studieveileder-mina@nmbu.noStudentenens infotorg:sit@nmbu.noTlf: 67 23 01 11 

- Jeg arbeider med artsforvaltning, bl.a. administrasjon av jakt, fangst og fiske, samt saksbehandling og oppfølging av forskningssøknader på Svalbard. Bjarte Benberg, rådgiver hos Sysselmannen på Svalbard.

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen Bachelor Matematikk, natur- og realfag

Gir gode artskunnskaper som er ettertraktet i arbeidslivet

- Studieplan

- Masterprogrammet i naturforvaltning har landets mest fornøyde studenter

 

- Vi har mye forskning på dyrs atferd. Les mer om hvordan jakt gjør bjørnunger til mammadalter her. 

Masterprogrammer ved NMBU

 

Innføring i naturforvaltning Vern/forvaltn. av norsk natur Zoologi, økologi og botanikk Kartlegging av natur GIS - praktisk introduksjon Miljø- og ressursøkonomi Forvaltningsrett Ferskvannsøkologi Fiskeforvaltning Viltforvaltning Tverrfaglig konsekvensanalyse Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning B-ØN Dyr Miljø Planter Realfag 3 år heltid Høst 2019 Studieplan Slik søker du Lundefugl 30 42,4 / 42,5

Naturforvaltning - master

Kompetanse innen natur- og samfunnsfag, og evne til å kombinere disse, er nøkkelen til å kunne arbeide med vår tids miljøspørsmål. Ved NMBU finner du ledende forskergrupper innen alle relevante fagfelt for bærekraftig naturforvaltning.

Naturforvaltere får jobb over alt i samfunnet der det arbeides med miljøspørsmål, for eksempel i kommuner, fylker, departementer og statlige etater som Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens naturoppsyn. Andre arbeider i ideelle organisasjoner eller private konsulentfirmaer og bedrifter som Naturvernforbundet, Biofokus, WWF eller Multiconsult.

Du fordyper deg i temaene biologisk mangfold, naturvern, bevaringsbiologi, naturforvaltning, miljøforvaltningsrett og arealplanlegging. Studiet kan i stor grad tilpasses egne interesser. Aktuelle temaer inkluderer vilt- og fiskeforvaltning, jus, limnologiske emner, økonomi, skogøkologi og globale miljøendringer.

Studiet gir kompetanse i viktige miljøspørsmål. Du vil kunne analysere og problematisere konsekvensene ved bruk og vern av natur på en kritisk, grundig og tverrfaglig måte. Du får god kjennskap til miljøforvaltningens oppbygning, lovverk, saksbehandlingsregler og samfunnsplanlegging. Du får kompetanse til å utarbeide operative forvaltningsplaner, og utrede forvaltningsstrategier for bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Undervisningen består av forelesninger, semesteroppgaver, utferder og kontakt med forvaltningsmyndigheter. I tillegg til å tilegne deg teoretiske kunnskaper innenfor dine spesialfelt vil du lære hvordan denne kunnskapen kan anvendes på ulike problemstillinger innen norsk og internasjonal naturforvaltning.

Studieveileder:studieveileder-mina@nmbu.noStudentenenes infotorg:sit@nmbu.noTlf: 67 23 01 11 

Jeg arbeider med prosjektledelse, naturkartlegging, naturovervåking og naturrestaurering. Den brede fagkunnskapen jeg fikk ved NMBU har gjort meg godt forberedt på en variert arbeidshverdag. Magnus Nygård, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen Master (toårig) Matematikk, natur- og realfag

Studieplan

Yrkeseksempler

Mer om programmet

Masterprogrammet i naturforvaltning har landets mest fornøyde studenter

Vi har mye forskning på dyrs atferd. Les mer om hvordan jakt gjør bjørnunger til mammadalter her. 

Norsk naturforvaltning Praktisk naturforvaltning Miljøforvaltningsrett Miljø og planlegging Miljøgifter og økotoksikologi Vannforurensning Naturressurs- og miljøøkonomi Viltforvaltning Skogøkologi Forvaltning av ferskvannsfisk Landskapsøkologi Plan- og bygningsrett Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Opptakskrav:

Karakter C eller bedre. Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor naturvitenskapelige disipliner (biologi, økologi, naturforvaltning eller miljøfag).

M-NF Ressurs Dyr Miljø Naturforvaltning 2 år heltid Høst 2019 Studieplan Slik søker du Opptatt av miljøspørsmål? Utdanningen gir jobb overalt hvor det arbeides med miljøspørsmål.

Ecology - Master of Science

Ecology is a key component in understanding global environmental challenges. There is a growing concern over the human impact on the environment, and the need for ecologists has never been greater.

You will be qualified for tasks related to environmental monitoring, biological conservation, research and education. Candidates work for a variety of employers, ranging from public government, NGOs, research institutions and the university sector. The programme has a strong research emphasis, and can be the basis for further Ph.D. studies.

The first year you will tailor your personal study profile by selecting your favourite courses. It will require interactive participation by the students through presentations, short thematic reviews, term papers and discussion sections.

An individual research project, i.e. the master's thesis, is the main focus the second year. Students specializing in Tropical ecology and management of natural resources will collect field data in Africa, Asia, South America or Latin America.

The specialization in General ecology will give you a thorough understanding of central elements of ecology. You will be able to understand and recognize the complexity of ecosystems. You will have an understanding of the ecological and evolutionary processes

that have formed biological diversity, and have an up-to-date knowledge about global change and its impact on organisms and ecosystems. You can choose from a wide range of courses. The specialization in Tropical ecology and management of natural resources will give you solid knowledge about the biology and ecology of the tropics. It addresses current challenges in tropical ecology like habitat destruction and biodiversity decline. Here the interrelationships between poverty, land-use and nature conservation are central. You will learn about some of the most spectacular areas on earth, and will collect field data in Africa, Asia or Latin America.

Bachelor`s degree.

Study coordinator: studieveileder-mina@nmbu.noAdmission Office: opptak@nmbu.no Phone:  +47 67 23 01 11

- I cooperate with my colleagues on varied ecological research projects, which include field work, statistical analysis and writing reports and scientific papers.

Rannveig M. Jacobsen, Researcher, Norwegian Institute of Nature Research (NINA)

Varmere klima medfører redusert blomstring over tregrensen Master (toårig) Matematikk, natur- og realfag

Snapshots from our research: 
- Technology revealing the secret lives of bats

- Hunting turns bear cubs into mama's boys (and girls)

- Bear hunting with caution

- Watch your chickens!

- Find your dream tree with a digitalised forest

- Climate change may favour trees adapted to fire

- Could some farming practices benefit tropical birds?

- The Tropical Ecology Rainforest Lab (TRECOL)

 

Conservation Biology Behavioural and Pop. Ecology Ecological Entomology Human Wildlife Interactions Restoration Ecology Global Change Ecology Tropical Rain Forest Ecology Rivers and Lakes Genetic Basis of Biodiversity Photobiology Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

A Bachelor’s degree, or its equivalent, in natural sciences, with solid knowledge of ecology and ecological processes.

Applicants must have obtained a minimum grade point average (GPA) of C (in Norwegian scale) or equivalent from the specialization in their degree. Applicants must demonstrate English language ability in accordance with the NMBU regulations for programmes taught in English.

M-ECOL Dyr Landskap Miljø Planter 2 years Autumn 2019 Content How to apply Master - Ecology
Published 5. mai 2019 - 20:00 - Updated 6. mai 2019 - 10:04