Forskningsmidler til klimaeffekter på skogens produktivitet og utbredelse

  •  Dr. Ross Nelson fra NASA's Goddard Space Flight Center foretar måling og posisjonering av lite grantre nær den alpine tregrense i Rollag kommune ved etablering av en lang tidsserie i 2006.
    Foto
    Erik Næsset

NMBU skal, i samarbeid med CICERO, NTNU, skognæringen og forskere i Norden og Nord-Amerika, undersøke hvordan klimaendringer påvirker skogens produktivitet og utbredelse opp mot fjellet og hvordan dette kan bidra til økt karbonopptaket i norsk skog.

Forskningsmidler til klimaeffekter på skogens produktivitet og utbredelse

Endringer i klima vil påvirke både skogens produktivitet, skogens utbredelse opp mot fjellet og de økonomiske mulighetene for utnyttelse av ressursene i skogbruket, og skogens bidrag til å redusere den globale oppvarmingen gjennom økt karbonopptak. Dette skal NMBUs forskere se nærmere på i prosjektet «ForestPotential».
– I dette prosjektet vil vi utvikle nye metoder for å bestemme skogens produktivitet over store områder med høy grad av nøyaktighet, sier prosjektleder og professor Erik Næsset.

Bidra til effektiv klimapolitikk
Prosjektet skal tjene flere formål. Skognæringen påføres tap forårsaket av unøyaktig informasjon om skogarealenes faktiske produktivitet, og prosjektet skal forbedre dette. I tillegg vil ForestPotential synliggjøre skogens potensielle bidrag til å øke karbonopptaket og bidra til å bremse den globale oppvaringen.
– Dette er viktig informasjon for utforming av effektive tiltak i klimapolitikken, sier Næsset.
Samtidig skal forskerne belyse hvilke muligheter som finnes for både å få til en effektiv utnyttelse av skogressursene og samtidig utnytte skogens potensiale til å binde karbon. Dette skal undersøkes for både jord og levende trær.

Dr. Marek Pierzchala (NMBU) foretar innmåling av koordinater for et bakkekontrollpunkt før flyvning med drone og digitalt kamera nær tregrensen i Rollag kommune i 2017.

Foto
Erik Næsset

Beitebruk eller klimaendringer?
Prosjektet skal utvikle bedre metoder for å overvåke endringer i tregrensen opp mot fjellet. Forskerne vil kartlegge i hvilken grad endringene i tregrensen som er synlige i mange av Norges fjellområder, er knyttet til redusert beitebruk og setring, eller klimaendringer.
– Vi skal bruke digitale bilder og lasermålinger fra fly og droner sammen med detaljerte observasjoner i felt, både i skogen og i fjellet, sier Næsset.

Benytter seg av tidligere forskning
Prosjektet vil benytte seg av forskningsdata som systematisk er blitt bygget opp i mange skog- og fjellområder i hele Norge gjennom mange tidligere prosjekter over en periode på mer enn 15 år.
– Slike tidsserier er av uvurderlig betydning for å studere og forstå endringer i naturen, påpeker han.

Samarbeid med skogbruket
Prosjektet baserer seg på et omfattende samarbeid med viktige aktører i skogbruket. Mjøsen og Viken skogeierforeninger bidrar i prosjektet med unike data og ekspertise, samtidig som resultatene vil ha direkte nytte for skogeierne i form av nye kartleggingsmetoder som vil gi bedre informasjon om skogens produktivitet. Dette kan bidra til en mer effektiv forvaltning av skogressursene.

Høye ambisjoner
– Vi har samlet noen av de beste fagmiljøene i Norge, i Norden og i Nord-Amerika for å løse nettopp de oppgavene vi har tatt på oss. Fra Norge er både CICERO og NTNU uvurderlige partnere for oss, sier Næsset.
– Å etablere et samarbeid som favner både partnere fra det operative skogbruket her hjemme, og ledende internasjonale forskere er veldig spennende, avslutter han.

 Arbeidspakkeledere fra NMBU blir forsker Ole Martin Bollandsås, professor Terje Gobakken, professor Hans Fredrik Hoen og professor Kari Klanderud. 

Published 18. desember 2017 - 15:40 - Updated 14. mars 2018 - 14:38