NMBU-bidrag til metoderapport fra FNs klimapanel

  • NMBU-bidrag til metoderapport fra FNs klimapanel
    Foto
    Stefano Puliti

De neste to årene skal FNs klimapanel (IPCC) utarbeide fire delrapporter tilknyttet klimaendringer. Et lite utvalg eksperter fra norske fagmiljøer er med, og en av dem er NMBUs professor Erik Næsset.

NMBU-bidrag til metoderapport fra FNs klimapanel

195 land er medlem av FNs klimapanel. Klimapanelet driver ikke egen forskning eller miljøovervåkning, men systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen basert på tusenvis av vitenskapelige studier. I 2018 og 2019 skal FNs klimapanel (IPCC) utarbeide tre spesialrapporter og en metoderapport:

  • Spesialrapport om 1,5 graders global oppvarming
  • Spesialrapport om hav og kryosfære (is, snø og permafrost)
  • Spesialrapport om klimaendringer og landområder
  • Metoderapport for klimaregnskap

Nye beregninger for nasjonale klimagassutslipp
Klimapanelet skal blant annet oppdatere retningslinjene for hvordan landene beregner de nasjonale klimagassutslippene som rapporteres til FNs klimakonvensjon. Professor Næsset skal altså bidra til denne rapporten. Hans spesialkompetanse er skogregistrering og bruk av fjernobservasjoner fra fly og satellitter for å gjøre estimatene av skogressurser og klimagassutslipp sikrere og billigere å framskaffe.

Hvordan benytte mer data fra fjernobservasjon?
En av «bestillingene» fra IPCC i forbindelse med den pågående revisjonen av disse retningslinjene, er å gi landene råd om hvordan data fra fjernobservasjon kan utnyttes i større grad enn tidligere. Dette er ikke minst viktig for U-land, som har få ressurser for intensiv overvåking i felt. Fagmiljøet ved NMBU har gjennom de siste 15 år bygd seg opp til å bli ett av de ledende i verden når det gjelder bruk av fjernobservasjon fra nye og avanserte satellitter og flybårne sensorer i skogregistrering. 
– Det er spennende å se at vårt arbeid legges merke til internasjonalt, også utenfor det akademiske miljø, og at vi har bidratt til å utvikle metoder og kompetanse som nå etterspørres for operativ bruk over hele verden, sier Næsset.

Klimapanelet har kommet med hovedrapporter hvert 5-7 år. Den femte hovedrapporten ble publisert i 2013 og 2014. Klimapanelets hovedrapport, den sjette i rekken, skal ferdigstilles i 2021 og 2022.

En detaljert oversikt over alle norske bidrag på de kommende rapportene finner du her.

Published 4. oktober 2017 - 14:26 - Updated 14. mars 2018 - 14:54