Kartlegger sjøørret i Verdal

  • Elv i Trøndelag
    Foto
    Stian Stensland

Forskere fra NMBU kartlegger produksjon av fisk i sjøørrettbekker i Verdal. Målet er å kunne komme med forslag til gode restaureringstiltak slik at fiskeproduksjonen kan økes.

Kartlegger sjøørret i Verdal

I motsetning til tidligere tider, så er det nå politisk vilje i Norge for å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger. Vannmiljøforskriften sier at alle vannforekomster i Norge skal ha god økologisk status innen 2020, og da må status kartlegges og tiltak iverksettes. 
– Gjenåpnede bekke- og elveløp er viktige bidrag i håndteringen av klimaendringer, og gjør områdene til mer attraktive bo- og rekreasjonsarealer, sier en av forskerne bak prosjektet, førsteamanuensis Stian Stensland ved NMBU.
Sammen med forskerkollegaene Thrond Haugen (NMBU), Jonathan Colman (NMBU), Morten Bergan (NINA) og masterstudent i miljø og naturressurser, Eir Hol, kartlegger de nå produksjonen av fisk i sjøørretbekkene i Verdal. Denne informasjonen skal brukes som grunnlag til å komme med gode forslag til restaureringstiltak i området. Det trengs, for alt fiske etter sjøørret i Trondheimsfjordvassdragene har vært stengt siden 2010 grunnet lave bestander.

Kartlegger sjøørret i Verdal.
Foto
Tor Ole Ree

Lokal involvering viktig
I høst hadde masterstudent Hol med seg lokale interesserte ut, og det var både grunneiere, studenter og fiskere til stede.
– Dette er viktig for å utveksle kunnskap mellom fiskere og lokale folk, samt skape eierskap til og engasjement for bekkene, sier Stensland.
– I tillegg har vi hatt med to sjetteklasser fra Stiklestad skole ut, og de vil gjerne ha fisk i bekken sin.
De har en bekk som går 30 meter fra skolen, men en gammel bekkelukking fra 70-tallet hindrer fisken fra å nå helt til skolen og de gode gyteområdene.
Å få fisk fram til skolen gir store muligheter til å bruke bekken inn i undervisningen på samme måte som de har gjort i Hegra med «elva som pedagogisk ressurs».  

Manglende engasjement
Stensland poengterer at det er viktig å få folk til å føle eierskap til bekkene.
– Det er blant annet manglende forvaltning og lavt engasjement gjennom årtier som har ødelagt og forringet dem. Bekkelukkinger, kanalisering, veikulverter, fjerning av kantvegetasjon og forurensning er typiske eksempler på ødeleggende tiltak for bekken og fisken i den.
Med nytt engasjement og mer informasjon håper forskerne at lokale aktører som elveierlaget, Verdal jeger- og fiskerforening, grunneiere, og andre interesserte tar tak og iverksetter tiltak.
– Dette kan være utlegging av gytegrus og storstein, etablering av vegetasjonssoner, utskifting av dårlige kulverter, og åpning av bekker som ble lukket på 60-og 70-tallet.

Kartlegging av sjøørret i Verdal.
Foto
Stian Stensland

Fortid, nåtid og fremtid
I prosjektet ser forskerne på egnethet for gyting og oppvekst, potensielle vandringshinder og barrierer, samt anadrom strekning i dag og før. De kartlegger også hvor mye fisk bekkene produserer, målt opp bekkene, samt sjekket hva slags hindre som eventuelt stenger for fiskens vandring. Ved hjelp av gamle kart, dagens kartverk og lokale informanter får de da et grunnlag til å beregne hvordan bekkene har vært, og fiskeproduksjonen i dag versus tidligere tider.
– På sikt ønsker vi å følge opp bekkene etter hvert som det gjøres tiltak. Vi vil se på effektene av restaureringstiltakene, hvordan dette påvirker natur og miljø rundt og hvordan dette kan verdsettes. Totalt er det snakk om 35 bekker som forskerne har eller er i ferd med å kartlegge. Prosjektet har fått økonomisk støtte (vannmiljømidler) fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Er du interessert i prosjektet? Følg det på Facebook her: www.facebook.com/groups/1483179405319140/

Omtale av prosjektet: 

31.10.17: Avisa Innherred: http://www.innherred.no/debatt/2017/10/31/Sj%C3%B8%C3%B8rret-til-Vuku-elevene-%E2%80%93-n%C3%A5-eller-aldri-15531390.ece

03.10.17: Avisa Innherred: https://www.nmbu.no/download/file/fid/28371

24.09.17: Avisa Innherred: http://www.innherred.no/debatt/2017/09/24/Seks-gode-r%C3%A5d-til-sjetteklassen-som-vil-redde-sj%C3%B8%C3%B8rreten-15353475.ece

15.09.17: Avisa Innherred: http://www.innherred.no/debatt/2017/09/15/%C3%85pent-brev-til-Verdal-kommune-fra-6.-klassingene-%E2%80%93-Redd-sj%C3%B8%C3%B8rreten-15312604.ece

25.08.17: NRK Trøndelag radio: Elfiske i Korsådalsbekken med 6.klassingene på Stiklestad skole: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/DKTL02017017/25-08-2017#t=2h7m58s

26.08.17 - Avisa Innherred: www.innherred.no/nyheter/2017/08/24/Ikke-akkurat-s%25C3%25A5-stor-fisk...-15199485.ece

20.08.17 - Avisa Innherred: http://www.innherred.no/incoming/2017/08/21/Eir-trenger-en-lokal-hjelpesmann-15176175.ece

14.08.17 - Norske Lakseelver: https://lakseelver.no/nb/news-2017/sjoorretbekkene-trenger-hjelp

16.07.17 - Avisa Innherred: www.innherred.no/nyheter/2017/07/17/Vegvesenet-lager-vei-for-fisken-15031226.ece

09.07.17 - Avisa Innherred: www.innherred.no/nyheter/2017/07/09/Forskere-ber-Bane-Nor-og-Vegvesenet-lage-fisketrapp-14985861.ece

02.05.17 - Avisa Innherred: https://www.nmbu.no/download/file/fid/25297

Published 27. september 2017 - 9:02 - Updated 14. mars 2018 - 14:57