Ny rapport: Økt hogst - større krav til skogvern

Resultatene viser at kun én prosent av skog med miljøverdier og høy hogstsannsynlighet ligger innenfor vernede områder, hvilket tilsier økt behov for vern.

Norsk skogpolitikk har som mål å øke avvirkningen betydelig innenfor rammen av et bærekraftig økonomisk skogbruk. Det er foreslått at avvirkningen kan økes fra dagens 10 mill. m3 til 15 mill. m3 tømmer årlig, uten å gi vesentlige negative effekter på naturmangfoldet. En slik økning vil enten medføre at større deler av dagens skogbruksmark faktisk tas i bruk til skogsdrift, eller at driften intensiveres på dagens skogbruksarealer.

Mindre enn én prosent av skog som både er rik på viktige miljøverdier og har høy sannsynlighet for å bli hogd, er sikret ved vern. Dette er et av resultatene i en ny rapport der forskere fra NINA og NMBU har sett på hva som kan skje dersom vi øker hogsten med 50% fra dagens nivå.

Les mer på NINA sine sider her.

Published 14. oktober 2015 - 12:05 - Updated 12. juli 2021 - 11:21