Skal forske på oppdrett på værutsatte steder

Fiskeridirektoratet har tildelt selskapet Blue Revolution Centre tre tillatelser til å drive forskning på oppdrett av laks under særlig røffe forhold utenfor Frøya i Trøndelag. Selskapet, som eies av Sintef Ocean, Mowi og NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har som mål å utvikle og teste ny teknologi som gjør at vi i fremtiden kan produsere mat på nye steder.

─  Potensialet ved å drive oppdrett på mer værutsatte steder enn vi gjør i dag er enormt, men dessverre vet vi alt for lite om hva som skal til. I tillegg til å åpne for nye areal, kan havstrømmer, bølger og vær også være bra for fisken, sier dekan ved NMBU Veterinærhøgskolen, Anne Storset.

Sammen stiller de tre partnerne med unik kompetanse innen teknologiutvikling, dyrevelferd, oppdrett av laks og gjennomføring av større forskningsprosjekt.

En rekke nye utfordringer
─ En innfasing av denne nye måten å drive oppdrett på, fører med seg mange nye utfordringer. Skal vi tenke nytt om oppdrettsløsninger, krever det ny forskning. Ved dette senteret vil vi gjennomføre forskning som kommer hele næringen til gode, og som forhåpentligvis vil bidra til at vi fremtiden kan høste enda mer mat fra havet på en bærekraftig måte, sier forskningssjef ved Sintef Ocean, Arne Fredheim.

Ved forskningssentret skal det testes ut en rekke nye teknologiske løsninger, som nye merdinstallasjoner, sensorikk og fjernkommunikasjon. I tillegg er det sentralt å sikre fiskens velferd og helse i både slike forhold og ved bruk av ny teknologi.

 ─ Vi driver i praksis med husdyrhold i sjø. Om ikke fisken trives og har det bra, hjelper det ikke hvor avansert teknologien er, sier prosjektleder for Mowi, Anders Sæther.

Ønsker flere tillatelser
Selskapet søkte for fem år siden om seks tillatelser til å drive forskning på oppdrett på værutsatte steder. Nå har Fiskeridirektoratet gitt dem tilsagn på halvparten. I tilsagnet sier Fiskeridirektoratet at «Ny kunnskap for å utvikle generelt mer robuste tekniske løsninger for produksjon og drift av anlegg i de mest værutsatte områdene, vil kunne utløse arealer av stor potensiell betydning for å nå de langsiktige målene som er satt for næringen.».

Selv om partnerne i Blue Revolution Centre er glad for tildelingen og annerkjennelsen av prosjektet, anser de tre tillatelser som for få til å kunne gjennomføre prosjektene som planlagt.

─ Dette er et prosjekt som raskt kan bevege den norske havbruksnæringen i en langt mer bærekraftig retning. Vi håper derfor i det lengste på at myndighetene lar oss gjennomføre disse viktige forskningsprosjektene som planlagt, sier Sæther.

 

Published 30. januar 2019 - 14:15 - Updated 20. juli 2021 - 13:24