Doktorgrad (Ph.d.)
Heltid
Økonomi og administrasjon

For å bli tatt opp til ph.d.-program ved HH må søkeren ha:

- karakter A eller B på masteroppgaven,

- gjennomsnittskarakter B eller bedre på emner som inngår i mastergraden (120 studiepoeng),

- gjennomsnittskarakter C eller bedre på emner som inngår i bachelorgraden (180 studiepoeng), eller

- tilsvarende karakterer fra utdanning med andre karaktersystemer/-skalaer.

 

Faglig relevant bakgrunn er mastergrad i samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, innovasjon og entreprenørskap, eller nærliggende utdanninger relevant for ph.d.-prosjektet. En MBA-grad oppfyller ikke kravene for opptak.

Ledige stillinger som stipendiat blir annonsert i februar hvert år på denne siden: https://www.nmbu.no/en/about/vacancies

Søknadsfrist:

Se utlysning

Studiestart:

August

Studenter ved Handelshøyskolen, NMBU.
Europeiske finansieringskilder

Ph.d.-programmet i økonomi og administrasjon skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Som ph.d.-student ved skolen blir du en del av et internasjonalt og ambisiøst forskningsmiljø. Du får samarbeide med anerkjente forskere på nyskapende prosjekter, drive selvstendig forskningsarbeid og utvikle undervisningsegenskapene dine. Som ph.d.-student vil du også delta i en eller flere av fakultetets faggrupper.

Handleshøyskolen tilbyr faglig fordypning innenfor samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, finans, innovasjon, entreprenørskap og ledelse. 

Karrieremuligheter

Ph.d-utdanningen ved Handelshøyskolen forbereder deg til en karriere i akademia, samt stillinger i privat og offentlig sektor. Ved fullført doktorgrad tildeles du tittelen Ph.d. (philosophiae doctor).

 • KUNNSKAPER

  Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

  * Har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialområde innen dette fagområdet.

  * Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.

  * Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter - også i et internasjonalt perspektiv.

  * Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.


  FERDIGHETER

  Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

  * Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde.

  * Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet.

  * Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet, behersker relevante samfunnsvitenskapelige og statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike metoder.

  * Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.

  * Kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.


  GENERELL KOMPETANSE

  Ved fullført ph.d.-program forventes det at den nye doktoren

  * Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger.

  * Kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.

  * Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.

  * Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til myndigheter og forvaltning, bedrifter og organisasjoner, samt til allmennheten via kontakt med media.

  * Kan undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialfelt.

  * Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.

  * Kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.

 • NMBU legger til rette for utveksling, nasjonalt og internasjonalt. Deler av doktorgradsarbeidet eller doktorgradskurs kan gjennomføres ved andre norske eller utenlandske akademiske institusjoner, der dette kan innpasses i planene og finansiering er sikret.

 • FAGLIG INNHOLD OG OPPBYGGING

  Programmet har grunnlag i den overordnede beskrivelsen av ph.d.-utdanningen ved NMBU, og er regulert av "Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet".

  Utdanningen er normert til 3 år. Programmet består av en opplæringsdel og en avhandling. Opplæringsdelen skal være på minimum 45 studiepoeng (ECTS), og utformes i samråd mellom kandidat, veileder og instituttet (FUFU), avhengig av fagområde for avhandlingen og kandidatens bakgrunn og behov.

  Opplæringsdelen skal gi kunnskap om forskningsfronten innen fagfeltet, det vil si pågående forskning og uavklarte spørsmål. Emner både ved NMBU og andre universiteter og høyskoler kan inngå i graden. Studentene oppfordres også til å tilbringe 1-2 semester ved anerkjente universiteter i utlandet hvis dette lar seg gjøre.

  Avhandlingen består vanligvis av 3-4 artikler, og gjennom valg av analysemetoder og problemstillinger skal kandidaten vise at han/hun kan utføre selvstendig forskningsarbeid av høy kvalitet. Et viktig mål er å publisere resultater fra avhandlingene i anerkjente, internasjonale tidsskrifter.

  Alle ph.d.-studenter skal gjennomføre tre faste seminarer ved instituttet (se §9.1): et oppstartseminar etter ca 6 måneder, en midtveisevaluering ca. 1,5-2 år ut i ph.d.-utdanningen, og et sluttseminar ca. 6 måneder før innlevering av doktoravhandlingen. Midtveisevalueringen skal gjennomføres i henhold til §9.2. Seminarene anses som ledd i opplæringsdelen og kvalitetssikringen av ph.d.-studiet, og skal gi studentene relevante tilbakemeldinger til hjelp i det videre arbeidet.

  Ph.d.-studentene skal levere årlige framdriftsrapporter på fastsatt skjema (se §9.1) innen 1.februar hvert år. Avvik fra planen skal begrunnes. Ph.d.-student og veiledere er i felleskap ansvarlige for framdriften.

  • Ph.d.-programmet er en forskerutdanning som skal utdanne kandidater med spesialkompetanse innen økonomi og administrasjon. Det legges til grunn en bred definisjon av økonomi og administrasjon, inkludert samfunns- og bedriftsøkonomi, entreprenørskap og innovasjon, organisasjon, ledelse og strategi, samt undergrupper av disse.
  • KUNNSKAPENE OPPNÅS GJENNOM

   * Opplæringsdelen på minimum 45 studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde.

   * Å lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt fagområde/ spesialfelt.

   * Gjennomføring av selvstendig forskningsarbeid av internasjonal standard.

   FERDIGHETENE OPPNÅS GJENNOM

   * Å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og eventuelt i planlegging av nye prosjektsøknader,

   * Veiledning, der ph.d.-studenten aktivt drar nytte av veiledernes kompetanse.

   * Egen forskningsaktivitet.

   * Å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk.

   * Deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant.

   * Arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee.

   * Arbeid med avhandlingen.

   * Å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter og gi tilbakemelding på kollegers manuskripter.

   * Å delta i seminarer der andre ph.d.-studenters og forskeres ideer og resultater diskuteres.

   GENERELL KOMPETANSE OPPNÅS GJENNOM

   * Å delta på et kurs i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi av et omfang på minst 5 studiepoeng.

   * Veiledning og egen forskning.

   * Arbeid med publikasjoner og avhandlingen.

   * Prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging, søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon, og gi en muntlig presentasjon av dette temaet.

   * Å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser.

   * Å holde foredrag på konferanser og faglige møter.

   * Å gi intervjuer i radio, TV, aviser eller andre tidsskrifter.

  • EVALUERINGSFORMER

   Opplæringsdelen evalueres via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave. Innhold i doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen godkjennes av Forskningsutdannings- og forskningsutvalget (FUFU), og framdriften følges opp av utvalget via årlige Framdriftsrapporter og de obligatoriske seminarene (oppstartseminar, midtveisevaluering og sluttseminar). Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet.

   Graden philosophiae doctor (ph.d.) tildeles på grunnlag av:

   * Godkjent opplæringsdel

   * Godkjent vitenskapelig avhandling

   * Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne

   * Godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas

   Se p.h.d-forskriften §12.

  • HH-NMBU har en egen forskerutdanningsleder, oppnevnt blant instituttets faste vitenskapelige personale. Denne leder Forskerutdanning- og forskningsutvalget (FUFU), som behandler opptakssøknader, studieplaner, forslag til bedømmelseskomiteer, samt overvåker kvaliteten og framdriften av den enkeltes ph.d.-utdanning. Den daglige administrasjonen av ph.d.-studentene, og rådgiver i forhold til praktiske og formelle spørsmål, innehas av instituttets forskerutdanningssekretær/ ph.d-kontakt som også er sekretær for FUFU.

   Ph.d.-studentene får kontorplass ved HH-NMBU på egne avsatte ph.d.-kontorer, vanligvis med flere ph.d.-studenter pr. kontor.

Studieveileder(e):