Master (2-årig)
Heltid
Naturbasert reiseliv

Er du interessert i natur og friluftsliv, eller vil jobbe med å utvikle Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon etter koronapandemien? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

Søknadsfrist:

15. April

Studiestart:

Høst 2023

Opptakskrav:

Relevant bachelorgrad. 

 • Bachelorgrad, eller tilsvarende, med fordypning innen et av følgende fagområder: Reiseliv, friluftsliv, miljø-, skog- og utmarksfag, geografi, økonomi, innovasjon og entreprenørskap eller andre etter individuell vurdering. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.
Bilde av en gruppe som rafter
Island, Skogafoss
Knut Fossgard forskar blant anna på havkajakk i sin PhD-studie, som no er halvvegs.

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker kraftig.

Viktige temaer i studiet er fritidsbruk av natur, bærekraft og næringsvirksomhet, og om hvordan vi bruker naturressurser som verneområder, vilt og fisk i opplevelsesnæring.  

Turistnæringen i Norge har over tid vokst betydelig, noe som har skapt både muligheter og utfordringer. Næringen har mange små og mellomstore aktører som tilbyr sine gjester ulike naturopplevelser. 

Koronapandemien svekket reiselivsnæringen som helhet, men samtidig søkte flere naturbaserte opplevelser. Nå har reiselivet en unik mulighet til en ny og mer bærekraftig start. Samtidig kan høye besøkstall fortsatt føre til overturisme med problemer for lokalsamfunn og natur og med store klimautslipp. 

Viktige spørsmål som du møter i denne utdanningen er: 

 • Hva er potensialet for naturbasert reiseliv i Norge?  
 • Hvordan lage attraktive naturopplevelser som folk vil betale for?  
 • Hvordan forvalte naturområder slik at en ivaretar både besøksopplevelser, naturverdier, og lokalsamfunn. 
 • Hvordan balansere inntjeningskrav og gode opplevelser? 
 • Hva innebærer et bærekraftig reiseliv? 

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og besøksforvaltning. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og bruk av natur til friluftslivsformål. 

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for å jobbe med naturbasert reiseliv og friluftsliv, både i det private og det offentlige.  Det er mange aktuelle arbeidsgivere. I det private er det mulig å få jobb i interesseorganisasjoner som arbeider med å fremme og tilrettelegge for frilufts- og reiseliv, som Turistforeningen, Norsk Friluftsliv og Norges KFUK-KFUM.  Enkelte starter egen bedrift eller får jobb i bedrifter som spesialiserer seg på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som for eksempel Glød Explorer, og Uteguiden.  Andre typiske stillinger er naturveileder ved et nasjonalparksenter eller ansatt i et destinasjonsselskap. I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. Her er en typisk arbeidsoppgave å jobbe med bedriftsutvikling, markedsføre en spesifikk region eller destinasjon, eller samordne lokale reiselivsaktører og tilrettelegge for at de får flere kunder.  Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter på naturbasert reiseliv jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap:

  • har avansert kunnskap om det naturbaserte reiselivssystemet, dets aktører, og hvilken betydning fagområdet har for bærekraft utvikling
  • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige teori og metoder som brukes i reiseliv, naturforvaltning og friluftsliv
  • kan organisere og anvende teoretisk kunnskap for å evaluere sentrale trekk og utviklingen i det naturbaserte reiselivet, og hvordan disse påvirker miljø, samfunn og økonomi i en bærekraftsammenheng

  Ferdigheter:

  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor naturbasert reiseliv
  • kan arbeide selvstendig med praktiske forvaltnings-, turisme- eller forskningsprosjekt
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter i det naturbaserte reiselivet

  Generell kompetanse:

  • kan gjennom en helhetlig tilnærming analysere og reflektere over ulike forhold, utfordringer og konflikter i utvikling og forvaltning av det naturbaserte reiselivet i en bærekraftsammenheng
  • er en ressursperson i tverrfaglige reiselivsprosjekt, og kan kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike fagpersoner og målgrupper
  • kan bidra til nytenking og kreativitet i prosjekter og innovasjonsprosesser
 • Studentene har mulighet til å ta et studieopphold i utlandet. NMBU har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter over hele verden. Noen av disse har godt tilbud av emner innen naturbasert reiseliv og andre relevante fagområder.
 • Sentrale emner i studiet er innen fagområdene; reiseliv, naturforvaltning, naturveiledning, miljørett, entreprenørskap og bærekraft. Programmet består av 105 obligatoriske studiepoeng. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng, inkludert i de 105 studiepoengene. Resterende studiepoeng er valgfrie. Det er satt opp en liste på relevante valgfrie fag for å hjelpe studentene til å ta gode valg.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Globalt sett er reiseliv i kraftig vekst, og i de nordiske land er opplevelser og aktiviteter i natur en viktig reiseanledning.

   I Norge har regjeringen har valgt å satse på reiselivet på bakgrunn av næringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har, og reiselivets store betydning som distriktsnæring. Norges reiselivsstrategi peker ut økt verdiskaping og sysselsetting, lavere klimautslipp, attraktive lokalsamfunn, og høy kundeverdi som hovedmål. Det er også et uttalt mål at naturbasert reiseliv skal kunne integreres i forvaltningen av verneområder. Masterstudiet i naturbasert reiseliv ved NMBU bidrar til disse målene ved å utdanne kandidater som har kunnskap om forvaltning og utvikling av attraktive opplevelser, innovasjonsbedrifter, natur og miljø, lokalsamfunn, og et bærekraftig ressursgrunnlag for næringen. En tverrfaglig, forskningsbasert tilnærming er avgjørende for å kunne forstå, forvalte og utvikle det naturbaserte reiselivet i tråd med FNs bærekraftsmål.

  • Læringsopplegget er basert på forelesninger, seminarer, kollokvier, selvstendige og gruppebaserte prosjektoppgaver, øvelser, og utferder. Studentaktiv læring vektlegges. Det er utstrakt kontakt med nærings- og forvaltningsaktører.
  • Evalueringsformene er varierte og vil bestå av skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, filmprosjekter og innleveringer basert på utferder. Masteroppgaven utgjør 25 % av utdanningen og bedømmes som et selvstendig arbeid/gruppearbeid med muntlig diskusjon.

  • NMBU har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra studentene.

Studieveileder(e):