Master (2-årig)
Heltid
Naturbasert reiseliv

Vil du jobbe med bærekraft i skjæringsfeltet friluftsliv, turisme og naturforvaltning? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

Søknadsfrist:

15. April

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

Relevant bachelorgrad. 

 • Bachelorgrad, eller tilsvarende, med fordypning innen et av følgende fagområder: Reiseliv, friluftsliv, miljø-, skog- og utmarksfag, geografi, økonomi, innovasjon og entreprenørskap eller andre etter individuell vurdering. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden.
Studenter på gjørmete sti.
Powerpointslide på en vegg med ord.
Besøk på støl.
Studenter på vei opp Besseggen.
Knut Fossgard forskar blant anna på havkajakk i sin PhD-studie, som no er halvvegs.
Island, Skogafoss

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker kraftig. Nettopp da er det viktig med ny kompetanse for en bærekraftig besøksforvaltning som både kan ta vare på naturmangfoldet, legge til rette for unike naturopplevelser og bidra til verdiskaping.

Viktige temaer i studiet er besøksforvaltning i verne- og friluftsområder, næringsvirksomhet og destinasjonsutvikling, reiselivets klimapåvirkning, og bruk og forvaltning av naturmangfoldet i opplevelsesnæring og friluftsliv.

Turistnæringen i Norge har over tid vokst betydelig, noe som har skapt både muligheter og utfordringer. Dyktige bedrifter tilbyr gjester fra hele verden unike naturopplevelser som nordlysjakt, viltsafari, laksefiske, rafting, og ski- og gåturer rammet inn av særpregede overnattingsteder og lokal mat. Høye besøkstall kan også gi overturisme med problemer for lokalsamfunn, natur og klima. For å møte natur- og klimautfordringene skal norsk reiseliv bli mer bærekraftig. Også friluftslivet og de lokale naturområdene opplever økt bruk og en ny type brukere. Dette krever en mer aktiv forvaltning og andre tiltak enn vi har sett før, noe som kan utfordre allemannsretten.  

Viktige spørsmål som du møter i denne utdanningen er:

 • Hva innebærer et mer bærekraftig reiseliv?
 • Hvordan forvalte naturområder slik at en ivaretar både besøksopplevelser, naturverdier og lokalsamfunn.
 • Hvordan lage attraktive naturopplevelser som folk vil betale for? 

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og besøksforvaltning. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og bruk av natur til friluftslivsformål.

 

 

Karrieremuligheter

Du blir kvalifisert for å jobbe i spennet mellom naturbasert reiseliv, naturforvaltning og friluftsliv. Det er mange aktuelle arbeidsgivere både i det private og det offentlige.

Noen jobber for miljø- og friluftslivsorganisasjoner som arbeider med å ta vare på natur og tilrettelegge for frilufts- og reiseliv, som eksempelvis Turistforeningen, Forum for natur og friluftsliv, Naturvernforbundet og Norsk Friluftsliv. Destinasjons- og næringsselskap, og næringsorganisasjoner som HANEN og Norges Bondelag arbeider med markedsføring og næringsutvikling er også aktuelle arbeidsgivere.

Enkelte starter egen bedrift eller får jobb i bedrifter som spesialiserer seg på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som for eksempel Glød Explorer, og Uteguiden. Besøksforvaltning er et voksende felt, og vi ser nå at flere får jobb som verneområdeforvaltere eller naturveiledere ved et nasjonalparksenter.

I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. Også her kan arbeidsoppgavene være varierte og spenner fra natur- og arealforvaltning, til folkehelse, friluftsliv og lokalsamfunnsutvikling, og videre til markedsføring, bedrifts- og destinasjonsutvikling i reiselivet.

Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter på naturbasert reiseliv jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap:

  • har avansert kunnskap om det naturbaserte reiselivssystemet, dets aktører, og hvilken betydning fagområdet har for bærekraft utvikling
  • har inngående kunnskap om samfunnsvitenskapelige teori og metoder som brukes i reiseliv, naturforvaltning og friluftsliv
  • kan organisere og anvende teoretisk kunnskap for å evaluere sentrale trekk og utviklingen i det naturbaserte reiselivet, og hvordan disse påvirker miljø, samfunn og økonomi i en bærekraftsammenheng

  Ferdigheter:

  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor naturbasert reiseliv
  • kan arbeide selvstendig med praktiske forvaltnings-, turisme- eller forskningsprosjekt
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter i det naturbaserte reiselivet

  Generell kompetanse:

  • kan gjennom en helhetlig tilnærming analysere og reflektere over ulike forhold, utfordringer og konflikter i utvikling og forvaltning av det naturbaserte reiselivet i en bærekraftsammenheng
  • er en ressursperson i tverrfaglige reiselivsprosjekt, og kan kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike fagpersoner og målgrupper
  • kan bidra til nytenking og kreativitet i prosjekter og innovasjonsprosesser
 • Studentene har mulighet til å ta et studieopphold i utlandet. NMBU har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter over hele verden. Noen av disse har godt tilbud av emner innen naturbasert reiseliv og andre relevante fagområder.
 • Sentrale emner i studiet er innen fagområdene; reiseliv, naturforvaltning, naturveiledning, miljørett, entreprenørskap og bærekraft. Programmet består av 105 obligatoriske studiepoeng. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng, inkludert i de 105 studiepoengene. Resterende studiepoeng er valgfrie. Det er satt opp en liste på relevante valgfrie fag for å hjelpe studentene til å ta gode valg.

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Globalt sett er reiseliv i kraftig vekst. I de nordiske land er opplevelser og aktiviteter i natur en viktig reiseanledning, men også en kilde for friluftsliv og folkehelse hos lokalbefolkningen.

   I Norge satser regjeringen på reiselivet på bakgrunn av næringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har, og reiselivets store betydning som distriktsnæring. Norges reiselivsstrategi peker ut økt verdiskaping og sysselsetting, lavere klimautslipp, attraktive lokalsamfunn, og høy kundeverdi som hovedmål. Det er også et uttalt mål at naturbasert reiseliv i større grad skal integreres i forvaltningen av verneområder. Masterstudiet i naturbasert reiseliv ved NMBU bidrar til disse målene ved å utdanne kandidater som har kunnskap om besøksforvaltning og utvikling av attraktive opplevelser, innovasjonsbedrifter, natur og miljø, lokalsamfunn, og et bærekraftig ressursgrunnlag for næringen. En tverrfaglig, forskningsbasert tilnærming er avgjørende for å kunne forstå, forvalte og utvikle det naturbaserte reiselivet i tråd med FNs bærekraftsmål.

  • Læringsopplegget er basert på forelesninger, seminarer, kollokvier, selvstendige og gruppebaserte prosjektoppgaver, øvelser, og utferder. Studentaktiv læring vektlegges. Det er utstrakt kontakt med nærings- og forvaltningsaktører.
  • Vurderingsformene er varierte og består av skriftlig og muntlig eksamen, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, filmprosjekter og innleveringer basert på utferder. Masteroppgaven utgjør 25 % av utdanningen og bedømmes som et selvstendig arbeid/gruppearbeid med muntlig diskusjon.

  • NMBU har et bredt spekter av emner som gis på engelsk, enten på fast basis eller etter forespørsel fra studentene.

Studieveileder(e):

Espen Arestøl

Espen Arestøl

Seniorrådgiver