Kurs: Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg 7,5 studiepoeng

Kurs: Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg 7,5 studiepoeng

Forvaltning - avløp

Målet for kurset er å gi kommunale saksbehandlere tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne utøve tilfredsstillende forurensnings- og tilsynsmyndighet for mindre avløps-anlegg etter kap 12 i forurensningsforskriften.

Kurset gjennomføres med to kurssamlinger på henholdsvis fire og tre dager. Dag 1-3 av første kurssamling, og hele andre kurssamling vil samkjøres med kurset Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløps-løsninger. Dette både av faglige, praktiske, økonomiske og sosiale hensyn. Kurset avsluttes med 48 timers digital hjemmeeksamen, som grunnlag for studiepoeng.

Kurset er en videreføring, oppfrisking og forbedring av det tidligere kompetansegivende kurset Mindre avløpsanlegg (<50 pe) – regelverk, planlegging og oppfølging, arrangert av NMBU og NIBIO. I tillegg er Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg, arrangert i regi av Norsk Vann, innlemmet i dette nye kurset.

Innholdet i kurset vil tematisk være noe overlappende med de to nevnte kursene, men vil være vesentlig omarbeidet og oppdatert, samt gi mer fordypning enn de tidligere kursene. Spesielt gjelder dette på temaene utredning og dokumentasjon som grunnlag for søknad og det juridiske grunnlaget. 

Overlapping

Reglene er slik at man ikke kan få studiepoeng flere ganger for det samme stoffet. Kursdeltakere som tidligere har gjennomført kurset Mindre avløpsanlegg (<50 pe) – regelverk, planlegging og oppfølging og oppnådd studiepoeng på NMBU, vil derfor kun få 2,5 studiepoeng for dette kurset. Deltakere som har gjennomført begge kursene med bestått eksamen oppnår dermed totalt 7,5 studiepoeng.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Mangler du det, kan du søke om å gå godkjent din Realkompetanse. Les mer som realkompetansevurdering her

Målgruppe

Tilpasset kommunale saksbehandlere som er byggesaks- og forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, avgrenset til forurensningsforskriften kap. 12. Personer som jobber med fagområder som grenser inntil kurstematikken (eksempel forurensningsforskriften kap. 13) kan også ha interesse av kurset.

Program

Et foreløpig program for kurset finner du her

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er professor Arve Heistad fra Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU.

Læringsmål

Gjennom kurset skal deltakerne:

 • Gjennomgå det mest sentrale regelverket og få forståelse for juridiske rammebetingelser for kommunens beslutninger
 • Forstå kommunens roller
 • Få god kjennskap til regelverket som skal forvaltes
 • Kunne vurdere behov for å fastsette lokal forskrift eller retningslinje
 • Forstå regelverket med tanke på søknader og få forståelse av forskjeller mellom plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften
 • Kunne vurdere fremlagt dokumentasjon ved innsendte søknader og begrunne kommunens vedtak, inkludert klagebehandling
 • Se helheten og kunne vurdere muligheter og begrensninger i et område og se dette i sammenheng med vanntilstand, forurensningsfare, brukerinteresser, helse og naturmiljø
 • Forstå kommunens forpliktelser som forurensnings-, byggesaks- og tilsynsmyndighet
 • Lære hvordan tilsyn av mindre avløpsløsninger kan organiseres og gjennomføres
 • Få nødvendig grunnkunnskap om de ulike typer mindre avløpsanlegg for å kunne utøve saksbehandling og tilsyn
 • Kunne sette krav til nødvendig behov for drift og vedlikehold av ulike anleggsløsninger
 • Få kunnskap om ulike resipienttyper og brukerinteresser som må vurderes
 • Få forståelse for de nødvendige undersøkelse som må gjennomføres som grunnlag for valg av enhver type avløpsløsning

Tid og sted

Kurset vil gjennomføres med to fysiske kurssamlinger på Campus Ås. Mandag 12. september – torsdag 15. september og tirsdag 1. november – torsdag 3. november 2022. 

Det blir ikke mulig å følge kurssamlingene i september og november digitalt.
Myndighetene har nå åpnet samfunnet igjen etter pandemien. Skulle det komme nye innstramninger må vi ta forbehold om at kursopplegget kan bli endret eller flyttet i tid. 

Nettleksjoner

I forkant av hver kurssamling skal kursdeltakerne gjennomføre et gitt antall nettleksjoner som forberedelse til kurssamlingene. Forventet tidsbruk 10 - 15 timer før hver kurssamling. Alle kursdeltakere må gjennomføre nettleksjonene, og innhold i nettleksjonene er en del av pensum til eksamen.

Nettleksjonene vil være tilgjengelige i Canvas, som er den digitale læringsplattformen som benyttes på NMBU. De første nettleksjonene vil gjøres tilgjengelig i uke 34.

Kursdokumentasjon/pensum

Alle kursdeltakerne vil få informasjon om den aktuelle kursdokumentasjonen, og må selv laste ned de aktuelle dokumenter. Dersom kursdeltaker ikke er medlem hos Norsk Vann, må det regnes med noen kostnader til kjøp av enkelte rapporter (anslått kr 1200-  1500,-). Følgende er pensum i kurset:

 • Nettleksjoner
 • Norsk Vann rapport 257/2020, Etablering og drift av mindre avløpsanlegg
 • Norsk Vann rapport 262/2021, Undersøkelser som grunnlag for valg av renseløsning
 • Norsk Vann rapport 245/2020, Tilstandsvurdering av infiltrasjonssystemer
 • Norsk Vann rapport 226/2017, Tømming av slam (kap. 8)
 • Norsk Vann rapport 267/2022, Veiledning for å utarbeide kommunale forskrifter
 • Norsk Vann rapport om vann og avløp i kommunal arealplanlegging (kommer)
 • Veiledning om dimensjonering av mindre avløpsanlegg (kommer)
 • Temabaserte kurskompendier utviklet til kurset
 • Aktuelle VA/Miljø-blader/Vannstandard

Det kan bli justeringer i pensumlisten frem mot kursstart

Eksamen

Individuell 48 timers digital hjemmeeksamen, som grunnlag for studiepoeng.
Dato: tirsdag 15.11 kl. 10:00 til torsdag 17.11 kl. 10:00
Det gis ikke noe kursbevis til deltakere som ikke oppnår bestått eksamen.