Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Gutt med kalv på et jorde

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? “Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner” vil gi deg som jobber med mennesker nye ideer og verktøy.

Kurset er fulltegnet.

Det er besluttet at kurset digitaliseres med en obligatorisk digital samling 21. oktober. 

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret) har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet. 

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere bl.a. kunne:

  • beskrive og forklare de viktigste begrepene i dyreassistert samhandling med vekt på forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak overfor ulike grupper mennesker
  • vurdere brukergrupper og fagområder der dyreassistert intervensjon kan benyttes
  • forstå betydningen av å sette brukernes interesser i fokus 
  • opparbeide evne til å vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i samhandling med mennesker

Opplegg og arbeidsmåter

Du får tilgang til læringsplattformen, Canvas, i starten av oktober. Her vil det ligge presentasjoner, videoer, litteratur etc. Det anbefales at stoffet som ligger tilgjengelig i Canvas gjennomgås i forkant av den digitale samlingen. Les gjerne pensumboka også. Den obligatoriske samlingen (digital) vil være den 21. oktober.  Deltakerne skal deretter levere semesteroppgave. Det vil være mulighet for individuell veiledning. 
NB! Dersom man ikke ønsker studiepoeng, er det mulig å følge kurset uten å skrive semesteroppgave.

Enkelte forelesninger kan komme til å bli på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at pensumboken finnes både på engelsk og norsk, og at undervisning vil foregå på norsk.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret).

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 3 000 ord. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 14. desember 2020. Semesteroppgaven vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». 

For å kunne gå opp til eksamen, kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadsskjema på realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf 67 23 03 00.

Deltakere som velger å ikke levere prosjektoppgaven men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis.