Studiestartundersøkelsen - samtykke, anonymitet og GDPR

På denne siden kan du lese utdypende informasjon om samtykke, anonymitet og GDPR i forbindelse med NMBU's gjennomføring av Studiestartundersøkelsen.

Formålet med spørreundersøkelsen

Formålet med studiestartundersøkelsen er å kartlegge hvordan nye studenter opplever den første tiden på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og å følge studentenes akademiske utvikling mens de studerer på NMBU. Resultatene skal blant annet bidra til å videreutvikle studiestartstilbudene og utdanningstilbudet på universitetet.

Spørreundersøkelsen gjennomføres hvert år blant førsteårsstudenter på et bachelor- eller masterprogram. Kandidatens svar på spørreundersøkelsen vil årlig i inntil 6 år bli oppdatert med utvalgte data fra universitetets studentsystem for å undersøke sammenhengene mellom studiestart og studieløp. Undersøkelsen gjennomføres som et forskningsprosjekt, og det er NMBU som er ansvarlig for prosjektet.

Hva innebærer deltakelse i undersøkelsen?

Deltakelse innebærer å besvare et kort spørreskjema. Det tar ca. 4-6 minutter å svare på undersøkelsen. Spørsmålene handler om studietiden og dine tanker rundt fremtiden. Dine svar fra spørreskjemaet blir registrert elektronisk.

Når du deltar i undersøkelsen, samtykker du også i at NMBU innhenter informasjon om deg fra NMBUs studentsystem til bruk i dataanalysen, frem til 1 år etter at du har oppnådd en grad eller maksimalt 6 år etter studiestart. Dette omfatter opplysninger om hvilket studieprogram du er aktiv på, opptaksgrunnlag til programmet, permisjoner, utveksling, deltids- eller heltidsstudent, studentstatus, studierettstatus, akademiske resultater samt tildelte grader.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Ingen individuelle besvarelser vil bli videreformidlet. Aggregerte besvarelser for grupper anvendes kun under forutsetning av tilstrekkelig størrelse, slik at ingen enkeltpersoner kan identifiseres. Data lagres på NMBUs lagringsløsning for forskningsformål.

Det er kun prosjektgruppen ved NMBU som har tilgang til innsamlede data frem til de anonymiseres. Navnet og kontaktopplysningene dine vil bli erstattet med studentnummeret ditt når spørreundersøkelsen er fullført. Denne koden blir slettet når datasettet anonymiseres.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Opplysningene anonymiseres innen 1 år etter at du har sluttet som student på NMBU eller etter maksimalt 6 år.

Dine rettigheter

Inntil dine opplysninger anonymiseres, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • å få slettet personopplysninger om deg
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra NMBU har Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

  • NMBU ved prosjektleder Ulrik Meisner: ulrik.meisner@nmbu.no
  • NMBUs personvernombud: personvernombud@nmbu.no

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

  • NSD på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

GDPR

NMBU er behandlingsansvarlig for alle innsamlede data, og alle henvendelser kan rettes direkte til NMBU. Vi bruker Nettskjema fra Universitetet i Oslo som databehandler for å håndtere den tekniske løsningen for spørreundersøkelsen. Nettskjema er en webbasert løsning for innhenting av data, hvilket vil si at data behandles i selve innhentingsprosessen.

Behandlingsgrunnlag

NMBU behandler opplysninger med hjemmel i EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6.1e og artikkel 6.1a. (samtykke)