Spesialpensum

Et spesialpensum er en teoretisk og/eller praktisk arbeidsoppgave som, i nettversjonen av emnebeskrivelser, ikke er spesifisert som et eget emne eller som en del av et emne.

Spesialpensum kan tas i tilknytning til mastergradsoppgaven, for å kunne gi en faglig tilleggskompetanse for arbeidet med oppgaven. Pensumet kan utgjøre en større fordypning i et tema eller gi en større bredde i faget enn NMBUs emner kan gi.

Avtale om spesialpensum

Før arbeidet med en et spesialpensum påbegynnes, skal det utformes en avtale mellom studenten(e)/ph.d.-kandidaten og spesialpensumets veileder ved fakultetet der pensumet holdes.

Elektronisk avtale om spesialpensum må fylles ut fylles ut og signeres av både student(er) og veileder. Avtalen godkjennes av fakultetet. Avtalen skal inneholde tittel på både norsk og engelsk, læringsmål, læringsutbytte, nivå, evalueringsform, framdriftsplan og ansvarsforhold, både i forhold til veiledning i den skriftlige delen av oppgaven, og også for eventuelt laboratoriearbeid og omfanget av arbeidet. Fremdriftsplan og disposisjon for spesialpensum fylles inn i skjemaet eller vedlegges avtalen.

Husk oppmeldingsfristen!

 • Læringsutbytte betyr kunnskapene og ferdighetene som studenten kan forventes å ha når spesialpensumet er avsluttet. I tråd med Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk deles dette inn i tre grupper: kunnskap, faglige ferdigheter og generell kompetanse. 

  Læringsutbyttene skrives med et verb som forteller hva studenten kan gjøre som resultat av læringsaktivitetene i emnet. 

  Læringsutbyttebeskrivelsen skal ikke fortelle noe om grad av oppnåelse av utbyttet, bare type utbytte. Det er karakteren som forteller i hvilken grad studenten har oppnådd utbyttet. 

  Beskrivelsen bør få fram de viktigste læringsutbyttene for spesialpensumet sett i forhold til rollen som det er tiltenkt å ha i studieprogrammet.

 • Oppmelding

  Følger vanlige frister for oppmelding til emner ved NMBU som du finner i den akademiske kalenderen.

  Avslutning

  Spesialpensumet skal være avsluttet innen siste undervisningsdag i undervisningsperioden. Det betyr at rapport/oppgave er levert og en eventuell muntlig eller lokal arrangert skriftlig prøve er gjennomført.

  Unntak: spesialpensum som er tilknyttet en masteroppgave eller på ph.d.-nivå. 

 • Det er fakultetets ansvar å påse at arbeidsmengden avpasses etter det antall studiepoeng avtalen forutsetter. Når flere studenter skriver en oppgave sammen, skal omfanget av oppgaven økes tilsvarende.  

  Antall studiepoeng kan ikke endres underveis.

  • Spesialpensum i tilknytning til masteroppgaven skal være på masternivå.
  • Spesialpensum kan utføres av en enkelt student eller av en gruppe studenter.
  • I hver grad kan det maksimalt inngå to spesialpensumer.
  • I en bachelorgrad kan det maksimalt inngå 10 studiepoeng spesialpensum.
  • I en 2-årig mastergrad kan det maksimalt inngå 20 studiepoeng spesialpensum.
  • I en 5-årig mastergrad kan det maksimalt inngå 30 studiepoeng spesialpensum.
  • Unntak gjelder for spesialpensum på ph.d. nivå.
 • Sensurfristen er 3 uker etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden.

  Karakterregel

  • Spesialpensum som er tilknyttet en masteroppgave bedømmes med bokstavkarakter. 
  • Spesialpensum som er tilknyttet et doktorgradsstudium (ph.d.) bedømmes med bestått/ikke bestått. 
  • Øvrige spesialpensum bedømmes med bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått.  

Utfyllende informasjon

Et spesialpensum må ligge klart innenfor fakultetets kompetanseområde og undervisningskapasitet. To eller flere fakultet kan samarbeide om et spesialpensum. Det er ansvarlig veileders ansvar å kontrollere at studentene har tilfredsstillende faglig bakgrunn. Spesialpensum kan utføres av en enkelt student eller av en gruppe studenter. 

Spesialpensum er beskrevet i NMBUs forskrift om studier (studieforskriften). Det gjelder spesielle retningslinjer for spesialpensum i tilknytning til gradsoppgave.

Se studieforskriften før avtalen fylles ut Forskrift om studier ved NMBU.