Retningslinjer for gjennomføring av videreutdanningsemner i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU

Fastsatt av NMBUs studiedirektør og SEVUs avdelingsdirektør 18.2.2014. Språklig oppjustert 01.08.2015.

I.      Deltakere på videreutdanningskurs ved NMBU plikter å sette seg inn i aktuelle deler av Forskrift om studier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).Som et tillegg til selve forskriften, vil retningslinjene nevnt nedenfor synliggjøre vesentlige punkter for gjennomføringen av emner som avholdes i regi av SEVU. Der det på disse punktene er ulikheter og avvik mellom forskriften og retningslinjene nedenfor, er det de sistnevnte som gjelder.

II.     Tidspunkt for undervisning, innleveringsfrister, eksamen og grader stidspunkt i videreutdanningsemner/oppgaver fastsettes av SEVU og emneansvarlig. Dette gjelder også gradsoppgaver for erfaringsbaserte mastergrader organisert via SEVU. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å holde seg orientert om aktuelle frister og tidspunkt.

III.    For å kunne avlegge eksamen/innlevere oppgave i et videreutdanningsemne må deltakeren:

  1. være tatt opp på emnet
  2. ha betalt fastsatt kursavgift
  3. ha generell studiekompetanse eller fått godkjent sin realkompetanse
  4. ha godkjent eventuelle obligatoriske aktiviteter
  5. selv ha meldt seg opp i emnet innen angitt oppmeldingsfrist og på den måten SEVU har fastsatt

IV.    Deltakere som av helsemessige årsaker må ha utvidet tid eller særordninger til eksamen, må søke SEVU om dette innen fristen for oppmelding til eksamen. Dokumentasjon fra medisinsk sakkyndig må fremlegges. Ved behov for særordninger ved eksamen som følger av en akutt situasjon, må SEVU kontaktes umiddelbart.

V.      Deltakere som trenger ammepauser under eksamen, må innen fristen for oppmelding til eksamen søke om dette til SEVU. Ammetiden legges til eksamenstiden.

VI.     SEVU er ansvarlig for organiseringen av avsluttende prøver og langsgående vurderinger. Avsluttende prøve arrangeres og vurderes etter at undervisningen i emnet er avsluttet.

VII.    Emneansvarlig skal oversende SEVU liste over deltakere som har fått godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne. SEVU registrerer de obligatoriske aktivitetene i Felles studentsystem (FS).

VIII.   Sensurfristen for videreutdanningsemner er 3 uker (15 arbeidsdager) etter fastsatt eksamensdato/ innleveringsfrist.

IX.     Emneansvarlig oversender underskrevet vurderingsprotokoll og sensurskjema til SEVU. Vurderingsprotokollen, sammen med utfylt sensurskjema, videresendes til Studieavdelingen som legger karakterene inn i FS. SEVU kunngjør karakteren til den enkelte kursdeltaker.

X.      Deltakere som har gyldig forfall til eksamen ved ordinært tidspunkt, eller som gjennomfører eksamen og ikke består, kan melde seg opp til ny eksamen neste gang eksamen arrangeres, eller gjennomføre eksamen ved et annet tidspunkt fastsatt av SEVU. Dokumentasjon fra medisinsk sakkyndig må fremlegges og ny eksamensavgift vil i slike tilfeller kunne påregnes.

XI.     Deltakere som på grunn av sykdom er forhindret fra å levere prosjektoppgaver, semesteroppgaver, rapporter og lignende, kan søke SEVU om utsatt innleveringsfrist. Dokumentasjon fra medisinsk sakkyndig må fremlegges.

XII.    Deltakere som er forhindret fra å avlegge eksamen, eller som ønsker å forbedre karakteren, kan normalt avlegge eksamen neste gang emnet avholdes. Ny eksamensavgift vil i slike tilfeller kunne påregnes. Deretter bortfaller eksamensretten til emnet. Eksamensretten bortfaller også dersom emnet opphører eller legges vesentlig om.

XIII.   Virksomhetsspesifikk informasjon som inngår i innleverte oppgaver og rapporter, kan ikke brukes av NMBU uten avtale med kursdeltakeren(e). Dersom ikke annet er avtalt, kan innleverte arbeider som prosjektoppgaver, semesteroppgaver, rapporter o.l. brukes av forfatteren(e) etter at arbeidet er sensurert.