Retningslinjer - behandling av mistanke om fusk eller annen uredelig opptreden ved NMBU

Kapittel 1 Retningslinjenes tilblivelse og formål

1.1 Retningslinjene er fastsatt 6. desember 2012 av styret for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Retningslinjene trådte i kraft 1. januar 2013. Retningslinjene videreføres for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Språklig oppjustert 15. juni 2015.

1.2 Retningslinjene skal klargjøre innholdet i begrepet fusk ved NMBU, og synliggjøre mulige konsekvenser for studenter som gjør seg skyldig i fusk eller annen uredelighet.

1.3 Retningslinjene skal fastslå oppgaver og ansvar for universitetets enheter når mulig fusk eller annen uredelig opptreden oppdages i forbindelse med studenters studieprestasjon ved NMBU.

Kapittel 2 Retningslinjenes virkeområde

2.1 Retningslinjene gjelder for alle studenter ved NMBU.

2.2 Retningslinjene omfatter alle studieprestasjoner som skal undergis evaluering til bruk for diplom, vitnemål eller karakterutskrift fra NMBU eller samarbeidende institusjon, inkludert løpende studieinnsats når innsatsen inngår i evalueringen av studenten i emnet. Retningslinjene omfatter prestasjoner og eksamener som er avlagt utenfor NMBU, når disse skal inngå i en eksamen eller grunnlaget for en grad ved NMBU. 

2.3 Retningslinjenes begrepsbruk følger universitetsloven bestemmelser jf. Ot.prp. nr.71 (2008-2009) s. 32.

Kapittel 3 NMBUs forståelse av fusk

3.1 Fusk er enhver handling som sikter mot å gi studenten et uberettiget studieresultat eller et uberettiget fortrinn ved evaluering av studieprestasjon.

3.2 I dette avsnitt omtales eksempler på fusk. Omtalen er ikke uttømmende.

a. Brudd på eksamensforskrifter ved NMBU kan være fusk.

b. Fusk kan bestå i å skaffe seg kjennskap til eksamensoppgaver før eksamen starter i den hensikt å dra fordel av kjennskapet under eksamen.

c. Handlinger som på falsk grunnlag sikter mot å gi en student fordeler under eksamen i form av forlenget tid eller ekstra hjelpemidler kan være fusk. 

d. Fusk kan være å manipulere eksamensbesvarelsen etter levering i den hensikt å oppnå bedre bedømming.

e. Fusk kan bestå i å skaffe seg tilgang til hjelpemidler som ikke er tillatt etter NMBUs oppgitte hjelpemiddelkoder for den pågjeldende skriftlige eksamen. Dette gjelder uavhengig av om det ulovlige hjelpemiddel består av papir, mobiltelefon eller annet utstyr, og uavhengig av om hjelpemiddelet befinner seg i eksamenslokalet eller annet sted hvor kandidaten kan skaffe seg tilgang til hjelpemiddelet under eksamen.

f. Fusk kan bestå i at en innlevert oppgave er utarbeidet av en annen person enn den som står oppført som eksaminand.

g. Plagiat er fusk. Eksempler på plagiering: Gjengivelse eller sitater fra bøker, artikler, internettsider, egne eller andres oppgaver, bruk av bilder, grafer o.l. uten kildehenvisning, sitattegn eller annen tilkjennegivelse i teksten/bildet/tegningen som viser hvor materialet er hentet fra.

h. Fusk kan bestå i at en innlevert besvarelse er brukt av eksaminanden selv til en tidligere eksamen, med mindre slik bruk er avtalt med faglærer

3.3 Handlinger som sikter mot å gi en person opptak til studier ved NMBU på et uberettiget grunnlag betraktes ikke som fusk, men kan etter omstendighetene oppfattes som annen uredelighet jf. universitetsloven § 4-7, 1. ledd, litra a.

Kapittel 4 Rettsgrunnlag

4.1 Reaksjoner ved fusk og annen uredelighet baseres på reglene i universitetsloven kapittel 4.

4.2 Saksbehandlingen baseres på universitetsloven, forvaltningsloven og retningslinjer for NMBUs klagenemnd. NMBUs interne regelverk om studierelaterte forhold inngår i grunnlaget for studentenes rettigheter og plikter ved universitetet.

Kapittel 5 Saksforberedelse

5.1 NMBUs ansvar for saksforberedelse i saker om mulig fusk eller annen uredelighet påhviler universitetsdirektøren, som normalt delegerer myndighet i slike saker til studiedirektør.

5.2 Ved mistanke om fusk skal den som oppdager forholdet snarest sikre seg eventuelle bevis. Dersom mistanken gjelder fusk i form av ikke tillatte hjelpemidler under eksamen, skal gjenstandene inndras umiddelbart. Dette gjelder også gjenstander av økonomisk verdi, eksempelvis mobiltelefoner, men slike gjenstander skal returneres til studenten senest neste dag. NMBU sørger for at studenter som melder seg til eksamen samtidig avkreves aksept for denne bestemmelse.

5.3 Når mistanke om fusk oppstår før eller under eksamen, skal studenten orienteres om mistanken. Eksamen skal normalt gjennomføres som planlagt hvis studenten ønsker det. Hvis mistanken oppstår under skriftlig eksamen skal studenten innrømmes utvidet eksamenstid svarende til den tid som medgår til kontakt om mistanken, dog minst 30 minutter.

5.4 Studentens besvarelse sensureres på vanlig måte, men karakteren gjøres ikke kjent før det er avgjort om sak skal fremmes for klagenemnda og til klagenemnda i så fall har behandlet saken.

5.5 Så snart som mulig skal den som har oppdaget forholdet utarbeide en skriftlig redegjørelse om hva som er funnet, hvilke personer som er involvert, og hva som er foretatt i sakens anledning. Redegjørelsen skal ikke ta stilling til skyldspørsmål og heller ikke gi tilråing om den videre saksbehandling eller reaksjoner. Redegjørelsen stiles til studiedirektør.

5.6 Dersom studiedirektør finner tilstrekkelig mistanke om at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for reaksjoner etter universitetsloven §§ 4-7 til 4-10, sendes saken til klagenemnda med redegjørelse for saksforholdet og tilråing om reaksjon. Studiedirektør skal påse at nødvendig utredning og dokumentasjon til klagenemndas saksbehandling foreligger.

5.7 Studiedirektør skal varsle kandidaten om at saken fremmes for klagenemnda. Dersom politianmeldelse vurderes, skal dette framgå av forhåndsvarselet. Studenten skal gis en rimelig frist til å uttale seg til saken.

5.8 Alle saker om mulig fusk eller annen uredelighet kan i prinsippet møtes med utestenging i tillegg til annullering av studieprestasjon. Tilbud om advokatbistand gis derfor så tidlig som mulig i saksforløpet. Det skal fremgå av tilbud om advokatbistand at honorarsatsene ikke kan overstige rettshjelploven og salærforskriften. Studenten velger selv advokat. Dersom advokatens honorarkrav overstiger salærforskriften må studenten dekke differansen.

5.9 Studenten eller dennes fullmektig har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18 med de unntak som fremgår av loven. Innsynsretten omfatter ikke interne vurderinger under saksforberedelsen, men øvrige journalførte dokumenter skal som hovedregel gjøres kjent for partene etter anmodning. Unntak fra dokumentinnsyn skal begrunnes med lovhenvisning.

5.10 Saker om fusk eller annen uredelig opptreden inneholder etter sakens karakter opplysninger om studentens personlige forhold, og er derfor normalt undergitt taushetsplikt for ansatte og klagenemndsmedlemmer, jf. forvaltningsloven § 13. Dokumentene kan dermed unntas fra offentlighet jf offentleglova § 13. Eventuell anmodning om åpen saksbehandling fra studenter med beskyttelsesinteresse etter disse bestemmelser vurderes av klagenemnda.

Kapittel 6 Beviskrav og vedtak om reaksjoner

6.1 NMBUs klagenemnd tar stilling til skyldspørsmål og fastsetter eventuelle reaksjoner etter den bestemmelse i universitetsloven som dekker forholdet.

6.2 Universitetslovens skyldkrav som grunnlag for reaksjoner etter fusk er forsett eller grov uakt-somhet. Som beviskrav forutsettes klar sannsynlighetsovervekt. Klagenemnda skal foreta individuell vurdering av skyld i det enkelte tilfelle. Ved plagiat bør skyldkravet i noen tilfeller vurderes mot faglig umodenhet, især for studenter på lavere årstrinn.

6.3 I vedtak om utestenging skal klagenemndas avgjørelse angi om utestenging gjelder fra NMBU eller fra alle norske universiteter og høgskoler.

6.4 Vedtak om utestenging skal angi tidsperiode for utestengingen på en slik måte at tvil ikke kan oppstå.

6.5 Dersom studenten har forlatt eller er i ferd med å forlate NMBU, kan han i stedet for utestenging nektes å komme tilbake for videre studier i det tidsrom forholdet gir anledning til.

Kapittel 7 Etterbehandling

7.1 Klagenemnda gir melding om sitt vedtak til partene i saken. Forvaltningslovens regler om klageveiledning følges.

7.2 Utestenging kan i prinsippet iverksettes fra datoen som er bestemt i vedtaket uavhengig av om vedtaket påklages, men klagenemnda kan innvilge oppsettende virkning, dersom studenten påklager vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42

7.3 Studieavdelingen iverksetter klagenemndas avgjørelse, når endelig vedtak om annullering av eksamen eller utestenging fra universitetet er fattet. Utestenging fra undervisning innebærer at studenten fratas tilgang til Canvas, student-e-post, studentweb, samt laboratorier, klasseundervisning og andre undervisningsrelaterte servicetilbud. Utestenging fra eksamen betyr at studenten ikke får gjennomføre muntlig eller skriftlig eksamen, innlevere karaktergivende oppgaver eller på annen måte underkaste seg faglig bedømmelse ved universitetet.

7.4 Ved utestenging fra norske universiteter sendes melding til register for utestengte studenter (RUST).

7.5 Hvis en eksamen som annulleres utgjør en nødvendig del av en tildelt grad, skal NMBU kreve at vitnemål for graden tilbakeleveres – så vidt mulig frivillig, men om nødvendig ved tvangsinndrivelse etter universitetsloven § 4-7, 5. ledd jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Kapittel 8 Virkemidler overfor vedtak

8.1 Studenter kan påklage klagenemndas avgjørelse i saker om fusk til felles klagenemnd, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet ved forskrift 10. oktober 2005 nr. 1192.

8.2 Avgjørelser om å nekte dokumentinnsyn for andre enn studenter kan påklages til felles klagenemnd, jf. offentleglova § 32 og universitetsloven § 5-1 syvende ledd.

8.3 Studenter kan bringe vedtak om bortvisning og utestenging inn for prøving ved tingretten etter universitetsloven § 4-11. Klagemulighet til felles klagenemnd må forsøkes først. Frist for uttak av stevning er 3 måneder fra endelig forvaltningsavgjørelse foreligger.

Kapittel 9 Straffbare forhold

9.1 Dersom klagenemnda eller universitetsdirektør konstaterer straffbare forhold kan universitetsdirektør anmelde forholdet til politiet.

9.2 Dersom en student er siktet eller dømt for straffbare forhold som nevnt i universitetsloven § 4-9 kan vedkommende utestenges fra praksisopplæring mv. inntil politiets sak er avsluttet og etter eventuell dom. Avgjørelse om utestenging på slikt grunnlag treffes av Den nasjonale nemnda for politiattest, jf. forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning etter forutgående uttalelse fra universitetets klagenemnd. Forskriftens tidsfrister må iakttas.