Betaling av semesteravgift

Som student ved NMBU må du betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) eller dokumentere betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad hvert semester. 

Hva er semesteravgift?

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som har som formål å dekke utgifter som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. Semesteravgift skal betales til den studentsamskipnad utdanningsinstitusjonen er knyttet til. Studenter som er tatt opp til studier ved flere utdanningsinstitusjoner skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges.

Hvem skal betale semesteravgift?

  • En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
  • Enhver som melder seg opp til eksamen.

En person som er tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan velge å betale semesteravgift. Studenter som er i fødselspermisjon, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-5, kan også velge å betale semesteravgift.

Doktorgradskandidater som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene i sjette del i forskriftene til lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, gjennom Norad eller UD-finansierte programmer, kan velge å betale semesteravgift.

Ved tvil skal utdanningsinstitusjonen, etter å ha rådført seg med studentsamskipnaden, avgjøre om en person skal regnes for å være student etter første ledd.  (jfr.§17 Forskrift om  studentsamskipnader, 2008-07-22-828.)

Studenter som ikke betaler semsteravgiften innen fristen kan miste studieretten.

Hvordan betaler jeg?

Alle studenter må selv hente betalingsinformasjon fra StudentWeb. Logg inn med Feide. Betalingsinformasjonen finner du under menyvalget "Betaling". Det sendes ikke ut faktura for semesteravgiften i posten.

Semesteravgiften kr 470,-. + valgfri kr 40 (til sammen 510,-) til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). SAIH er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som jobber for tilgang på god utdanning og for akademisk frihet. De støtter prosjekter i land i det sørlige Afrika, Latin-Amerika og Asia. Norske studenter har gitt bidrag til SAIH siden 1961.  
 
Tier-ordningen slik den er i dag, er hjemlet i lov i henhold til Lov om Samskipnader § 10 og §16 i forskriftene. Et viktig premiss for ordningen er at bidraget skal være frivillig. Ønsker du ikke å bidra til SAIHs arbeid trekker du det fra på semesteravgiften. Ønsker du refusjon av SAIH avgiften tar du kontakt med SiÅs på lene.halvorsen@sias.no

Hvis du skal betale fra utlandet må du legge til kr 50,- ekstra grunnet transaksjonskostnader. Hvis ikke blir ikke betalingen registrert. Beløpet blir da enten kr 560,- (inkluderes  støtte til SAIH) eller 520,- (uten støtte til SAIH). 

Når er fristen for betaling av semesteravgift?

15. september i høstsemesteret
1. februar i vårsemesteret

MEN: Studielån og stipendet blir ikke utbetalt før du har betalt semesteravgiften, så det lønner seg å betale den så fort som mulig.

Hvis du betaler semesteravgift til en annen studentsamskipnad
Hvis du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn SiÅs, blir ikke betalingen automatisk registrert i studentsystemet ved NMBU. Du må derfor vise/sende dokumentasjon på at du har betalt semesteravgift, slik at det kan bli registrert manuelt. Send en e-post til Studentenes informasjons Torg (SiT), der du oppgir ditt fulle navn og studentnummer, i tillegg til å legge ved kopi av bevis på at du har betalt semesteravgiften. Gyldig dokumentasjon er bilde av studentbevis-appen, som viser at du er semesterregistrert og har betalt ved en annen institusjon.

Har du betalt feil sum, for mye eller betalingen ikke er gått gjennom, eller øvrige henvendelser om betaling av semesteravgift kan rettes til SiT på e-post (sit@nmbu.no) eller telefon 67 23 01 11 (mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00).

Du er også velkommen innom oss i Urbygningen (mandag - torsdag kl. 10:00 - 15:00).

Refusjon av innbetalt semesteravgift

Har du betalt semesteravgiften mer enn en gang for samme semester, kan du kreve å få refundert semesteravgiften. Dette gjelder om du har betalt inn flere ganger til samme studentsamskipnad, eller har betalt til forskjellige studentsamskipnader. Du kan også kreve refusjon dersom du avbryter studiet tidlig i semesteret.

Frist for refusjon av semesteravgiften er:

  • 15. september (høst)
  • 1. februar (vår)

Send e-post til sit@nmbu.no ved krav om refusjon.

Digital semesterkvittering 

Semesterkvitteringen får du på appen "Studentbevis". Appen fungerer sammen med ditt studentkort som studentbevis hos bl.a. SiÅS, Ruter, Vy og diverse butikker med studentrabatter. Appen kan brukes på IOS (iPhone/iPad) og Android.
For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgift og semesterregistrert deg.

Last ned appen!

Har du ikke IOS eller Android telefon kan du bestille en papirversjon. Dette gjøres på StudentWeb. Klikke på navnet ditt øverst til høyre, velg "Min profil", rull ned til "Semesterkvittering" og velg "Ja".

Fakta

Frist for betaling av semesteravgift:
15. september i høstsemesteret 
1. februar i vårsemesteret 

KID-nummer
Hvert semester får du tildelt et nytt KID-nummer som må brukes, slik at betaling av semesteravgift blir automatisk registrert.

Publisert - Oppdatert

Del på