Begrunnelse, klage på karakter og formelle feil

Du har rett til å be om begrunnelse for karakteren du har fått. Du kan klage på karakterfastsetting eller du kan klage på formelle feil ved eksamen. Vær oppmerksom på at en klage på karakter kan føre til en uendret, bedre eller dårligere karakter. 

 • Du har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen. Det anbefales at du ber om begrunnelse for karakterfastsettingen før du tar standpunkt til om du vil sende inn en klage eller ikke. 

  NB: Du ber om begrunnelse i StudentWeb, ikke via emneansvarlig.

  For emner med vurdering bestående av flere karaktergivende deler (samlet vurdering), kan du kun be om begrunnelse på enkeltdelene.

  Frist 

  Du må be om begrunnelse innen 1 uke etter at karakteren er publisert i StudentWeb. Du får e-post når dette skjer. 

  Du skal normalt motta begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om dette. Sensor kan velge å gi den skriftlig eller muntlig. 

  Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter (hvor karakteren meddeles muntlig etter gjennomføring), må du be om begrunnelse direkte til sensor ved meddelingen (ikke i StudentWeb). 

  Hvordan be om begrunnelse 

  Du kan be om begrunnelse i StudentWeb via lenke på resultat-siden, eller ved å trykke på fanen «Mer» og velge siden Begrunnelse og klager

  Skriftlige begrunnelser blir publisert på samme side i Studentweb – enten som en tekstfil eller lenke til WISEflow (avhengig av eksamensform).

  I WISEflow kan du lese begrunnelsen på flow-siden.

  Lenke til StudentWeb
 • Du bør be om begrunnelse før du klager på karakter.

  Det kan ikke klages på karakter for muntlige prestasjoner, bedømming av praksisstudier og lignende, eller på karakter for forprøver som er bestått. 

  Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakteren vil kun gjelde for den som har klaget.

  For emner med vurdering bestående av flere karaktergivende deler (samlet vurdering), kan du klage på enkeltdelene, men ikke på emnet som en helhet. I emner med mappevurdering kan du kun klage på mappen som en helhet, ikke på de enkelte arbeidene i mappen. 

  Frist 

  Klagen må fremsettes innen 3 uker etter at karakteren er kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse, løper klagefristen fra det tidspunkt du får begrunnelsen.  

  Hvordan klage på karakter 

  Du kan klage på karakteren i StudentWeb ved å trykke på fanen «Mer» og velge siden Begrunnelse og klager. Her kan du også trekke klagen frem til ny sensur er kunngjort. Resultatet kommer på samme side, og du blir varslet på e-post. 

  Klagebehandling 

  Klagen skal behandles uten ugrunnet opphold. Dersom den ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal fakultetet sende deg et foreløpig svar der det gjøres rede for årsak og, dersom det er mulig, angi når man regner med å få klagen behandlet. 

  Trekke klage 

  Du kan velge å trekke klagen inntil ny sensur er gitt. Dette gjøres på siden «Begrunnelse og klage» i StudentWeb

  Utfallet av klagen 

  Karakteren etter ny sensurering kan forbli uendret, eller endres til et bedre eller dårligere resultat. Karakterfastsettingen ved den nye sensureringen kan ikke påklages, men du kan be om begrunnelse for den (ved å kontakte fakultetet direkte).  

  Husk at sensor kun kan vurdere eksamensbesvarelse din ut ifra hva som faktisk står i besvarelsen. Sensor kan ikke vurdere hva som kunne vært skrevet i en besvarelse gitt at forholdene, under f. eks eksamen, hadde vært annerledes.

  Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og justerende muntlig prøve, skal den skriftlige delen vurderes på nytt etter en klage. Dersom ny sensur resulterer i endret karakter, vil det holdes ny justerende muntlig prøve før fastsetting av endelig karakter. Dette gjelder også ved klage på gradsoppgaver. 

  Lenke til StudentWeb
 • Hvis du mener at det er begått feil ved gjennomføring av eksamen eller sensur, kan du i noen tilfeller klage på formelle feil. Du klager via skjema klage over formell feil. Husk å lese informasjon du finner her før du klager.

  Når du klager på en formell feil settes det i gang en formell klagebehandling i henhold til universitets- og høyskoleloven og forvaltningsloven. Les avsnittet: Hva skjer når du klager over en formell feil?

  Klagen må sendes innen 3 uker etter at du ble kjent med forholdet som begrunner klagen. Fakultetet behandler klage over formell feil som førsteinstans. Får du ikke medhold i klagen fra førsteinstans er NMBU klagenemda endelig instans.

  Hva er en formell feil?

  En formell feil er forhold ved eksamensgjennomføringen, oppgavene eller ved sensuren av eksamenen din, som kan ha hatt betydning for din prestasjon eller bedømmelsen av denne. 

  Eksempel på en formell feil kan være:

  • forstyrrelser i eksamenslokalet
  • feil i eksamensoppgaven
  • oppgaver som er gitt utenfor pensum
  • hvis det ikke er brukt ekstern sensor der dette er et krav, vil det være en formell feil ved sensureringen

  Er du misfornøyd med noe eller vil du gi en tilbakemelding?

  Er du misfornøyd med gjennomføringen av en eksamen/vurdering eller undervisningen og ønsker å gi en tilbakemelding på dette eller har spørsmål kan du kontakte fakultetet direkte eller sende en epost til eksamen@nmbu.no

  Forskjellen på klage over formelle feil og klage på karakter

  Klager på formelle feil skal kun dreie som om feil ved gjennomføring av eksamen, eller objektive feil i sensur av besvarelsen din.

  Dersom du mener at besvarelsen din er for strengt/feil bedømt, kan du klage på karakteren. Besvarelsen din vil bli sendt til ny sensur med to nye klagesensorer. Klage på karakter gjøres via Studentweb, se avsnittet lenger opp: klage på karakter.

  Skjema - klage over formelle feil

  Dersom du mener det foreligger formelle feil i forbindelse med en av dine eksamener, kan du benytte skjemaet nedenfor til å sende inn en klage.

  Hva skjer når du klager over en formell feil?

  1. Innsendt skjema klage over formelle feil mottas av studieavdelingen. Klagen sendes videre til emneansvarligfakultetet som gjør en vurdering av klagen.
  2. Fakultetet behandler klagen din som førsteinstans i klagebehandlingen. Fakultetet kan gi deg medhold i at det har skjedd en formell feil eller de kan vurdere at det ikke har skjedd en formell feil. Når klagen er behandlet av fakultetet vil du få beskjed om utfallet, som regel via studieavdelingen.
  3. Dersom fakultetet gir deg medhold i klagen vil de finne en løsning for å rette opp feilen, enten via ny sensur eller at du må ta ny eksamen, se avsnittet under: Resultat ved behandling av klage over formelle feil.
  4. Dersom du ikke får medhold dvs. at fakultetet mener det ikke har skjedd en formell feil, sendes klagen videre til behandling i NMBU klagenemnd.
  5. Det er klagenemnda selv som avgjør hvorvidt klagen din er av en slik karakter at de kan behandle den. Nemnda kan som hovedregel ikke behandle rene fagspesifikke klager.
  6. Dersom klagenemnda behandler saken din må du påregne at du må møte i nemnda for å gi din forklaring.
  7. Dersom du ønsker å trekke klagen din må dette gjøres før det fattes et vedtak i saken.
  8. Klagenemda er endelig instans. Nemndas avgjørelser kan ikke påklages.
  9. Gir klagenemnda deg medhold i klagen vil feilen rettes opp i form av ny sensur eller ny eksamen, se avsnittet under: Resultat ved behandling av klage over formelle feil.
  10. Dersom klagenemnda avgjør at det ikke har skjedd en formell feil dvs. at du ikke får medhold og klagen avslås, kan du klage på karakter. Retten til å klage over karakter opprettholdes inntil klage over formelle feil er avgjort. Frist for å klage over karakter regnes fra tidspunktet fra du ble gjort kjent med nemndas avgjørelse. Se avsnitt lenger opp: Klage over karakter.

  Resultat ved behandling av klage over formelle feil

  Klager på formelle feil behandles etter bestemmelsene i UH-lovens § 5-2, andre ledd.

  Dersom du gis medhold i en klage over formelle feil, vil eksamensresultatet ditt annulleres. Videre gir loven to mulige utfall:

  Hvis mulig, skal feilen rettes opp ved gjennomføring av ny sensur. I de fleste tilfeller vil dette være en ny blind sensur tilsvarende som ved klage på karakter.

  Dersom ny sensur ikke er egnet til å gjøre opp for feilen, vil alternativet være at du gjennomfører ny eksamen, som oftest vil denne gjennomføres i førstkommende eksamensperiode.

  Hvis det er grunn til å tro at den formelle feilen du klager på påvirker flere kandidater enn deg selv, vil et vedtak i en slik sak gjelde alle som er berørt av feilen.

 • Har emnet ditt en enkeltstående vurdering, samlet vurdering eller mappevurdering? Her prøver vi å forklare forskjellene og hva det betyr for deg når du skal klage.

  Enkeltstående vurdering

  Et emne med enkeltstående vurdering har, som navnet tilsier, én enkelt vurdering som teller 100% av karakteren i emnet. Eksempler på dette kan være én skriftlig eksamen eller én mappevurdering eller én semesteroppgave osv.

  Klager du på karakter i emnet er det det ene arbeidet som vurderes.

  Samlet vurdering

  Et emne med to eller flere selvstendige vurderingsformer (delvurderinger) har samlet vurdering. Det kan f. eks være skriftlig eksamen, oppgave, mappevurdering osv.

  Hver delvurdering skal sensureres for seg og gis en selvstendig karakter. Hver del skal telle med en bestemt vekt f. eks. 40% og 60%. For at emnet skal være bestått må alle delvurderinger være bestått. Sammenslåing av karakter skjer i det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS).

  I et emne som har delvurderinger (samlet vurdering) kan du be om begrunnelse og klage på karakter for den enkelte delen. Du kan ikke klage på totalkarakteren du får i emnet.

  Mappevurdering

  I en mappevurdering kan det inngå to eller flere arbeider utført av studenten. Alle arbeidene i en mappe skal være avsluttet og innlevert innen siste undervisningsdag i undervisningsperioden. Innholdet i mappen vurderes som en helhet og resulterer i én karakter. Det skal altså ikke gis en karakter for hvert enkelt arbeid, men det skal gis tilbakemelding på arbeidene underveis i emnet. Ved klage på karakter må hele mappen, dvs. alle arbeidene, vurderes på nytt av ny sensor.

  Mappevurdering kan være emnets eneste vurderingsform (telle 100% av karakteren). Mappevurdering kan også inngå som en av flere delvurderinger i et emne. Da vil den endelige karakteren i emnet være gjennomsnittet av karakteren på mappen og den/de andre delvurderingen(e).

  Klager du på karakteren på en mappevurdering skal ny sensor vurdere arbeidene som inngår i mappen. Alle arbeider i en mappe skal derfor være etterprøvbare slik at ny sensor har tilgang til alt innhold i mappen. Det betyr at skal noe muntlig eller praktisk inngå i en mappe, må det foreligge et opptak, slik at prøven blir etterprøvbar.

  Justerende muntlig

  Det kan brukes justerende muntlig i tilknytning til en mappevurdering. Forutsetningen er at den muntlige prøven har en tett sammenheng med et forutgående arbeid som inngår i mappen. Klager du på karakter og karakteren på selve mappen, altså alt innhold som er etterprøvbart, endres etter klagen, skal det holdes ny justerende muntlig prøve. Etter at den justerende muntlige prøven har vært gjennomført fastsettes endelig karakter.