Semesterrapport vår 2020

Skrivesenteret er en skriveopplæringstjeneste for studenter og ansatte ved NMBU. Vi gir skriveveiledning til studenter på alle nivåer, produserer digitale læringsressurser, gir skrivekurs og tilbyr råd og støtte ved integrering av skriveopplæring i emner og programmer. Skriving er en drivkraft for læring der faglig kompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter går hånd i hånd. Vårt arbeid er basert på grunnleggende prinsipper for akademisk skriving, enten det er veiledning av studenter eller samarbeid med fagpersonell om utforming av skrivetrening for emner og studieprogrammer.

Semesterrapport vår 2020

Vår 2020

Vårsemesteret 2020 hadde vi 263 konsultasjoner, hvor studenter fra alle NMBUs fakulteter var representert. Dette er en nedgang fra høst 2019, men koronapandemien og den påfølgende stengingen av universitetets fasiliteter antas å ha hatt stor effekt. Vi digitaliserte våre tjenester i løpet av få timer den 12. mars da samfunnet ble stengt ned. Vi har allikevel mistet en betydelig mengde studenter som ville ha kommet innom skrivesenteret uten å ha booket konsultasjonstime på forhånd (drop-in). Forut for stengning gjennomførte vi ukentlige skrivestudioer med miniforelesninger, enkeltstående workshoper og foredrag, podcast om akademisk skriving og en webinar-serie utviklet for PhD-studentene. Med unntak av skrivestudio lot alle våre aktiviteter seg overføre til digitale plattformer (Microsoft Teams, Zoom, Canvas og YouTube). Spesielt tilbudene utviklet for PhD-studentene har blitt møtt med entusiasme og forholdsvis høye brukertall. Det har blitt gjennomført flere digitale enkeltstående forelesninger for ulike studieprogrammer (FORN300, BUS360 og Landskapsingeniør), samt en todagers workshop for PVL330 og en tredagers workshop for EDS130. Vi har samarbeidet tett med biblioteket hele semesteret og de har vært delaktige i majoriteten av disse kursene. Koronasituasjonen har imidlertid også gitt ytterligere rom for utvikling av digitale ressurser som podcaster, produksjon av videoer og videreutvikling av vår ressursportal SWR100 på Canvas. Det er også blitt lagt fokus på hvordan akademisk skrivetrening kan implementeres inn i ulike programmer og emner. Vi har falt på en tilnærming som består av workshoper fra skrivesenteret kombinert med programspesifikke retningslinjer for akademisk skriving. Dette vil utgjøre plattformen for skriveopplæringen gjennom en evaluering av tekster studentene produserer som en del av det respektive kurset. Denne tilnærmingen krever imidlertid at det aktuelle fagpersonellet også får opplæring i hvordan tekstene skal evalueres på grunnlag av de prinsippene for akademisk skriving vi baserer oss på.

Våren 2020 var alle NMBUs fakulteter representert i skrivesenterets besøkstall. Vi hadde flest besøk av studenter fra Landsam, Biovit, og Realtek. Deretter fulgte Mina, Handelshøgskolen, KBM og Vet (figur 1). De fleste studentene er fra Landsam, men vi har i økende grad nådd ut til de ulike fakultetene ved NMBU. Spesielt Realtek stikker seg ut sammenlignet med våren 2019 og tidligere. Dette viser at flere studenter kjenner til tilbudet vårt, uten å ha tatt del i et av NMBUs skrivekurs. Vi håper på flere studenter fra Vet når de flyttes til Campus Ås og vil dele bygning med det nye Skrivesenteret. 

Figur 1: Fordeling av antall besøkende per. fakultet.
Foto
Skrivesenteret

Figur 2: Besøksårsak (gradsoppgave, skrivekurs, student journal, og andre tekster).
Foto
Skrivesenteret

Figur 3: Studienivå på den som veiledes
Foto
Skrivesenteret

De siste årene (2011 – 2018) har de fleste konsultasjonene være i sammenheng med skrivekurset LNG240/EDS275, der hele 41% var knyttet til LNG240 og LNG250 høst 2018. Fra og med høst 2020 finnes ikke LNG240/EDS275 lenger og vi forventer derfor en naturlig nedgang i antall konsultasjoner. Denne våren har 75% vært i forbindelse med gradsoppgaver og 83% av alle konsultasjonene har vært med masterstudenter. Et slik fokus på masteroppgaver er imidlertid typisk for vårsemesteret og vi forventer andre tall høsten 2020.

Vi har også økt antall konsultasjoner på Sørhellinga. Våren 2020 var 19% av totalt besøkende innom Sørhellinga, sammenliknet med høsten 2019 var 25% innom Sørhellinga (og 27% våren 2019). Tatt til betraktning at campus stengte 12. mars, så er 19% å anse som en høy prosentandel opparbeidet før alle konsultasjonen ble gjort digitalt. Dette er derfor å betrakte som en indikator på økende besøkstall tross en prosentvis nedgang for semesteret i sin helhet.

 

Høst 2020

Skrivekursene MTH300 og LNG250 vil gå dette semesteret. For MTH300 er antall studenter antatt å øke fra fjorårets 60 til over 100 høst 2020. Dette ligger til grunn for at vi har valgt å bruke kurset som plattform for en ny tilnærming der opplæring i akademisk skriving integreres inn i de ulike fakultetene og programmene gjennom opplæring av fagpersonell og utforming av fakultet- og/programspesifikke retningslinjer for akademisk skriving. Dette er ment å sørge for opplæring i skriveferdigheter som går på tvers av fakultetene, men samtidig ivaretar de ulike tradisjonene og deres særegenheter. Dette vil også gjøre de formelle kravene til skriving mer synlige og konkrete for studentene. En variant av denne tilnærmingen vil ligge til grunn for kurs i akademisk skriving integrert inn i emnene FORN100 og MINA100. Kursansvarlige har allerede utarbeidet egne retningslinjer for hva akademisk skriving betyr inne deres fagfelt. Sammen med de prinsippene for akademisk skriving vi baserer oss på vil det utgjøre vurderingsplattformen (i form av en rubrikk) studentenes tekster evalueres ut ifra. Den samme tilnærmingen er også tenkt for FORN200 og FOR300, samt EDS102, der gjennomføring og vurdering vil ta utgangspunkt i en liknende plattform.  Også emnene HFX132, NATF302 og REIS202 vil ha en eller flere forelesninger om akademisk skriving i løpet av semesteret. Det samme gjelder for Realtek. Noen av disse vil være knyttet til programspesifikke arbeidskrav.

 

For å ivareta PhD-studentene fortsetter vi med månedlige webinarer. De vil på samme måte som tidligere utformes i dialog med PhD-miljøet på NMBU for å gjøre innholdet så relevant som mulig. Webinarene vil gjøres over Zoom for å ivareta både tilgjengelighet og fleksibilitet. Andre sesong av vår egen podcast «It´s going to be all write” begynner i august med slipp av nye episoder hver andre uke. Skrivestudio fortsetter, men vi ønsker å legge til rette for en digital variant i tillegg (over Zoom). Dette gjør at studenter som ikke er fysisk tilstede på campus kan delta, men forbereder oss samtidig på nye smittevernstiltak om det skulle innføres. Det samme gjelder konsultasjonstimer der vi har et ønske om fortsatt å kunne tilby veiledninger digitalt. Dette vil øke fleksibiliteten og samtidig ivareta de studentene som ikke har mulighet til fysisk tilstedeværelse. Til slutt; «Akademisk skriveuke» vil arrangeres for andre gang høsten 2020 sammen med biblioteket. På samme måte som i fjor vil det gjennomføres forelesninger om en rekke temaer innen skriveteknikk, men også referanser, søketeknikk, EndNote og kildebruk. Hvorvidt skriveuken blir gjennomført digitalt, fysisk, eller et sted midt imellom er for tidlig å si noe om.

 

Tabell 1: Aktivitetsplan for høsten 2020.

Aktivitet

Dato

Medvirkende

Skrivesenteret åpner

Mandag 31.8.2020

Skrivesenteret

Ukentlig skrivelab

Hver tirsdag

fom. 1.9 – 1.12.2020.

Skrivesenteret

Biblioteket

Podcast om akademisk skriving «It´s going to be all write”

Nye episode torsdager hver andre uke.

Skrivesenteret

Månedlige «PhD Webinar» for PhD kandidater

Siste onsdag i måneden

Skrivesenteret

Biblioteket

Forskningsavdelingen

Representanter fra fakultetene (Postdoc/PhD)

Akademisk skriveuke

Dato ikke satt

Skrivesenteret

Biblioteket

Representanter fra fakultetene

Skrivesenteret stenger

Fredag 4.12.2020

Skrivesenteret

*Oppdatert 30.7.2020, med forbehold om endringer.

Published 30. juli 2020 - 10:58 - Updated 30. juli 2020 - 11:01