Semesterrapport: Skrivesenteret høsten 2019

Skrivesenteret er en studentdreven gratis skriveveiledningstjeneste for NMBU studentene. Vårt mål er å tilby grunnleggende skriveveiledning for bachelor, master, og PhD. studenter, uansett skriveferdigheter. Vi følger studentene gjennom skriveprosessen i alle oppgaver, fokus på individuell veiledning, kontinuerlig oppfølging, grunnleggende prinsipper i akademisk skriving, tidsstyring, ta notater, og kritisk lesing.  

Høsten 2019 

Hovedfokuset til Skrivesenteret er å utvikle og vedlikeholde skrivetilbudene til bachelor, master, og PhD. studentene. Høstsemesteret 2019 hadde vi 404 individuelle konsultasjoner, hvor studenter fra alle NMBUs fakulteter var representerte. Vi gjennomførte også ukentlige skrivestudioer med miniforelesninger, en akademisk skriveuke med biblioteket, og utviklet tilbudene til PhD. Kandidatene.  

Høsten 2019 var alle NMBUs fakulteter er representerte i skrivesenterets besøkstall. Vi hadde flest besøk av studenter fra Landsam, Biovit, og MINA. Deretter fulgte KBM, Realtek, Handelshøgskolen, og Vet. De fleste studentene er fra Landsam, men vi når stadig ut til flere fakulteter ved NMBU, sammenlignet med høsten 2018 og tidligere. Dette viser at flere studenter kjenner til tilbudet vårt, uten å nødvendigvis være del av et av NMBUs skrivekurs.  

De siste årene (2011 – 2018) har de fleste konsultasjonene være i sammenheng med skrivekurset, LNG240/EDS275, men siden våren 2019 har disse konsultasjonene blitt kraftig redusert. 32% av alle konsultasjonene var oppgaver knyttet til LNG240 og LNG250, 57% av konsultasjonene var CV og søknader, gradsoppgaver og semesteroppgaver. Dette er en positiv endring fra semesteret før, hvor 41% av alle konsultasjoner var i sammenheng med LNG240 og LNG250. 

Høsten 2019 lanserte vi «Akademisk Skriveuke» i samarbeid med biblioteket og vi gjennomførte et minikurs i akademisk skriving for FORN100 og MINA100. 60 studenter deltok i Akademisk Skriveuke», hvor vi gjennomførte en rekke forelesninger om tidsstyring, introduksjon til masteroppgaven, referanser, søketeknikk, EndNote-kurs, kildebruk og tips til hvordan studentene kan komme i gang med skriveprosessen. Det var første gang NMBU gjennomførte dette, og målet er å gjennomføre dette hver høst i årene fremover. Minikurset i akademisk skriving var et 2-ukers intensivt kurs hvor førsteårsstudenter i fornybar energi og miljø- og naturressurser ble introdusert til temaer relatert til akademisk skriving. Målet med dette var å gi studentene en kort introduksjon til akademisk skriving og få muligheten til å prøve ut dette i praksis, gjennom å skrive en individuell oppgave. Temaene var: studieteknikk og tidsstyring, hvordan ta gode notater, disposisjon, tekst- og avsnittsstruktur, og klarhet. Skrivesenteret kan også tilbyr lignende opplegg til andre emner ved NMBU.   

Vi opplevde en økning i antall besøkende i den ukentlige skrivelaben, sammenlignet med høsten 2018, med totalt 177 besøkende gjennom semesteret. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 13 studenter per uke. Våren 2019 var i gjennomsnitt 20 studenter innom skrivestudioet ukentlig, men da var det for det meste masterstudenter som skrev masteroppgaver. Dette semesteret jobbet de fleste studentene med semesteroppgaver, skrivekurs-oppgaver, samt noen få masteroppgaver. Vi gjennomførte også en ukentlig miniforelesning i temaer relatert til akademisk skriving dette semesteret, og vi erfarer at dette motiverer flere studenter til å delta i skrivestudioet.  

Vi har også vedlikeholdt antall konsultasjoner på Sørhellinga. Våren 2019 var 27% av totalt besøkende innom Sørhellinga, og dette semesteret var 25% innom Sørhellinga. Nedgangen skyldes at vi ikke hadde like mange masteroppgaveveiledninger dette semesteret, sammenlignet med vårsemesteret. Til tross for dette merker vi at Skrivesenteret på Sørhellinga er mer kjent enn tidligere, og at tidligere tiltak for å øke besøkstallet fungerer. Vi forventer derfor en økning i antall besøkende gjennom våren 2020, på grunn av masterkonsultasjonene.    

 Våren 2020

Skrivesenteret åpner den tredje februar. På samme måte som forrige vårsemester, ligger hovedfokuset på veiledning av masterstudenter. Åpningstidene på Tårn er derfor utvidet til 09.00-16.00 mandag- torsdag og 10.00-13.00 fredager. Skrivestudio fortsetter og tilbyr bachelor og masterstudenter et stille og strukturert skrivemiljø med støtte fra skriveveilederne. Dette blir supplert med miniforelesninger orientert mot ulike temaer innenfor akademisk skriving. Den ukentlige skrivelaben åpner samme dag som skrivesentret. I mai/juni avsluttes semesteret med workshoper i presentasjonsteknikk og masteroppgaveforsvar. 

Med mål om å nå Ph.D-studentene, lanseres også månedlige webinarer om akademisk skriving. Her vil deltagerne selv være med på å bestemme tema gjennom avstemninger. Hensikten er å skreddersy innholdet ut ifra hva studentene selv finner nyttig. Etter gjennomføring vil Webinarene lastes opp på Canvas for ytterligere fleksibilitet og tilgjengelighet. I tillegg vil det etableres en ressursportal på Canvas for akademisk skriving spesielt rette mot Ph.D-studentens behov.   

Tabell 1: Aktivitetsplan for våren 2020 

Aktivitet 

Dato 

Medvirkende 

Skrivesenteret åpner 

Mandag 3.2.2020 

Skrivesenteret 

Ukentlig skrivelab (bachelor og masterstudenter) 

Hver mandag  

fom. 3.2 – 11.5.2020. 

Skrivesenteret 

Biblioteket 

Ukentlig «Writing Hub» (PhD kandidater) 

Ikke avgjort 

Skrivesenteret 

Biblioteket 

Forskningsavdelingen 

Representanter fra fakultetene (PhD, Postdoc, veiledere) 

Månedlige skrivewebinarer for PhD kandidater 

Ikke avgjort 

Skrivesenteret 

Biblioteket 

SiT 

Forskningsavdelingen 

Representanter fra fakultetene (Postdoc/PhD) 

Akademisk skriveuke 

Ikke avgjort 

Skrivesenteret 

Biblioteket 

Representanter fra fakultetene 

Skrivesenteret stenger 

Fredag 15.5.2020 

Skrivesenteret 

*Oppdatert 13.12.2019, med forbehold om endringer.  

 

 

 

Published 13. desember 2019 - 11:31 - Updated 13. desember 2019 - 11:31