Smådyrklinikkens smittevernrutiner

Av Kristine Welde Tranås

Hygiene, smådyrklinikk
Hygiene, smådyrklinikkFoto: Stine Raastad

Vi har i senere tid, i forbindelse med den akutte hundesykdommen, fått mange spørsmål fra lokale veterinærer om råd vedrørende smittevernrutiner. Nedenfor gis en kort beskrivelse av våre smittevernrutiner, og hvordan vi så langt har håndtert dette utbruddet. Vi håper dette kan være til hjelp.

Generelle smittevernrutiner:
Ved NMBU Veterinærhøgskolen Smådyrklinikken er det rutiner for å gjøre triage via telefon, og ved mistanke om smittsomme sykdommer, tas pasienten direkte inn til akuttmottak.

Innledende undersøkelser foretas av personell med vanlig smittevernsbekledning (overtrekksfrakk og hansker). Pasienter som må hospitaliseres, oppstalles enten på egne dedikerte rom, eller i bur der det er opprettes smittesluse. En slik sluse består av markering på gulv som viser hvor man skal være bekledd med smittevernsbekledning. I dette tilfellet innebærer dette tildekning av kropp og hode, sko overtrekk, samt hansker. Påkledning skal finnes lett tilgjengelig ved bur eller rom. I tillegg skal det finnes utstyr for rengjøring og desinfisering av både kontaminerte overflater og hender, samt smitteavfallsbøtter.

Ekstraordinære smittevernrutiner:
Ved mistanke om utbrudd av smittsom sykdom oppjusteres smittevernrutinene ytterligere. I pågående tilfelle ble klinikken stengt for ordinær drift og studentundervisningen ble redusert for å minske faren for smittespredning. Etablering av slike rutiner vil nødvendigvis måtte bli tilpasset de bygningsmasser og romløsninger man har.

Hos oss delte vi i dette tilfellet klinikken i 2 halvdeler, der det var minimal kontakt mellom ren og uren sone. Alle områder for ren og uren sone ble tydelig merket. Nye pasienter med symptomer forenelig med HGES, kom inn via egen sluse og rett inn på akuttmottaket. Oppstallede pasienter hadde i tillegg smittesluser ved hvert bur eller rom, som beskrevet over. Smittesluser i form av sko-overtrekk eller desinfeksjonsfotbad ble opprettet ved alle soneoverganger, og sonene ble kun krysset av personelt. Pasientflyt ble dirigert slik at det ikke forkom kryssende trafikk mellom de to sonene. Det ble opprettet separate uteområder for lufting av rene og urene pasienter, samt avsperring av områder der dette var nødvendig.
Resepsjonen ble ansett som ren sone med unntak av tidligere nevnte anmerkede sluse for inntak av HGES pasienter til urent akuttmottak. Pasienter i behov av akutthjelp av andre årsaker, ble som vanlig tatt inn via resepsjonen. Enkelte av klinikkens rom i ren sone ble omdisponerte til henholdsvis akuttmottak, oppstalling, oppvåkning og ICU for denne gruppen pasienter. Operasjonsstuene var tilgjengelig i ren sone.

Tilpassing av smittevernet
Det er NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet og Mattilsynets felles oppfatning at det vi nå står overfor sannsynligvis er lite smittsomt mellom hundene. Det har derfor vært ønskelig å tilpasse smittevernet. Vi har nå opphevet den totale oppdelingen i ren og uren klinikk, og gått tilbake til at hospitaliserte pasienter har smittsluser og tiltak ved sine rom/bur. I områder der urene og rene pasienter oppholder seg på samme rom, har vi i tillegg tomme bur mellom pasientene. Hele poliklinikken fungere dog fortsatt som et fullstendig adskilt akuttmottak for mulige smittsomme pasienter der smittevernrutiner ikke er lempet på. Uteområdene har også oppretthold sin adskillelse av rene og urene soner.

Vi henviser for øvrig til Mattilsynets generelle retningslinjer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anita Haug Haaland.

Publisert - Oppdatert

Del på