Fritak fra undervisning/utsatt eksamen grunnet helligdager

Kunnskapsdepartementet "henviser til universitets- og høyskoleloven § 43 femte ledd at institusjonen, så langt det er mulig og rimelig, skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til reduksjon av de faglige krav som stilles til det enkelte studium. Lærested og student bør samarbeide om gode og hensiktsmessige løsninger for tilrettelegging".

Ved NMBU kan studenter med henvisning til Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27a søke om utsatt eksamen, obligatorisk undervisning etc. 

Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 27a. Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion.

Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn (STL) 

Søknad om utsatt eksamen eller utsatt obligatorisk undervisning må sendes fakultetet du tilhører så raskt som mulig og som hovedregel senest 14 dager før helligdagen. Fakultetet og studenten kan i fellesskap komme frem til en løsning for om/hvordan eksamen, prøve, obligatorisk undervisning, -utferd, -lab øvelser etc. kan tas igjen.