LIVESTOCK - sustainable livestock production

LIVESTOCK - sustainable livestock production

Kalver på beite på NMBU

LIVESTOCK er et 4-årig prosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd, og hvor vi har som mål å dokumentere bærekraft i norske produksjonssystemer for storfe og gris.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

I samfunnsdebatten rundt bærekraft er det ofte et ensidig fokus på effekter for klima og miljø, og tiltak som kan gjøre for å redusere utslipp av drivhusgasser. Dette er viktige temaer, men forteller bare en del av helheten rundt faktorer som påvirker bærekraft. Det er derfor et behov for å belyse bærekraft i matproduksjonen på en mer helhetlig måte, og å utvikle verktøy som kan bidra til å dokumentere bærekraft i definerte systemer. Matproduksjonen vår kan settes inn i et komplekst matsystem, hvor det er mange ting som påvirker hverandre. Det er derfor viktig å forsøke og klassifisere og kvantifisere viktige variabler som er med og påvirker balansen i bærekraften til matsystemet. I dette prosjektet har vi valgt ut delsystemene rundt produksjonen av husdyr, og ønsker å etablere beregningsmodeller som vil hjelpe oss med å dokumentere bærekraften, sett fra ulike perspektiver. 

Mål

Det overordnede målet med LIVESTOCK er å bidra med ny forskningsbasert kunnskap om bærekraft i husdyrproduksjonen, og videreutvikling i et sirkulærøkonomisk perspektiv gjennom blant annet å inkludere lokale, fornybare ressurser. Prosjektet vil resultere i dokumentasjon som kan brukes i komunikasjoon med forbrukere og andre markedsaktører najonalt og internajsonalt, samtidig som den nye kunnskapen vil kunne gi et grunnlag for videre utvikling av politikk og virkemiddelbruk.

Delmålene i prosjektet er:
- Å utvikle LCA-modeller (life cycle assessment) for å dokumentere bærekraft i norsk husdyrproduksjon av drøvtyggere og enmaga dyr, med et spesielt fokus på nye fôringredienser. Et videre spekter av miljømessige, økonomiske og sosiale faktorer vil inkluderes og potensielle avveininger mellom de ulike faktorene vil diskuteres.
- Dokumentere økonomi i de nasjonale verdikjedene gjennom livsløpet til de utvalgte husdyrsystemene, for å forstå økonomiske effekter av ulike tiltak for forbedret bærekraft. 
- Utforske muligheter for tilpasning av husdyrproduksjonen i utviklingen av lavutslippssamfunnet mot 2050 innen nasjonale, regionale og lokale ressursgrenser, innenfor rimelige antakelser om forbrukerpreferanser og etterspørsel etter husdyrprodukter.
- Identifisere implikasjoner for framtidig politikkutforming for å oppnå bærekraftig produksjon av husdyrprodukter til en voksende befolkning.

Mer om prosjektet

WP1: Modellutvikling og dokumentasjon av bærekraft i norsk husdyrproduksjon
Den første arbeidspakka ledes av Ole Jørgen Hanssen og Hanne Møller fra NORSUS. NORSUS har ledende kompetanse på livsløpsanalyse og har tidligere gjort analyser på ulike deler av matsystemet, for eksempel innen matavfall og kjøttforedling, for å nevne noe. I WP1 skal det lages nye modeller for dokumentasjon av bærekraft i husdyrproduksjonssystemet vårt, og det skal også settes opp moduler for blant annet fôringredienser av spesiell interesse. Produksjonen av gjær i Foods of Norway er et eksempel på dette, og er inkludert som en av modulene våre. Modellene vil hjelpe oss med å finne hotspots i systemene, det vil si hvor påvirkningen er sterkest, og de vil også i stor grad ta hensyn til helheten, slik at eventuelle tiltak ikke bare flytter problemet videre. Andre prosjektmedarbeidere på denne arbeidspakka er Stine Samsonstuen og Hanne Fjerdingby Olsen fra NMBU, og i tillegg vil Århus Universitet involveres som internasjonal partner.

WP2: Undersøke samspillet mellom teknologi, økonomi, institusjoner, forbrukere og reguleringer som påvirker husdyrproduksjonen i Norge
Arbeidspakka ledes av Helge Berglann i NIBIO, i samarbeid med Ivar Pettersen fra samme sted. Arbeidet her skal lede til økonomiske modeller og analyser av insentiver for alternative strategier og gjensidige påvirkninger og interaksjoner mellom verdikjede, forbrukerpreferanser og reguleringer. Det skal også fokuseres på drivere for ulike scenarier og hvordan disse påvirker ulike systeminteraksjoner. Fra NIBIO er også Bianca Cavicchi med i denne arbeidspakka, og i tillegg skal forskere fra Københavns Universitet involveres.

WP3: Utforsking av mulighetene for tilpasninger i husdyrproduksjonen mot lavutslipps-samfunnet i 2050
Den tredje arbeidspakka ledes av Hanne Fjerdingby Olsen fra NMBU og skal utforske ulike scenarier for framtida. Dette arbeidet vil inkludere nye fôringredienser, som gjær produsert fra norske grantrær i Foods of Norway og det vil også inkludere intensive og ekstensive utviklingsretninger av produksjonssystemet. De ulike scenariene skal utforskes ved hjelp av LCA-modellene som er utviklet i WP1 og de økonomiske modellene utviklet i WP2. Andre prosjektmedarbeidere i denne arbeidspakka er Stine Samsonstuen (NMBU), Hanne Møller (NORSUS), Ole Jørgen Hanssen (NORSUS), Helge Berglann (NIBIO), Ivar Pettersen (NIBIO) og Kari-Anne Lyng (NORSUS). I tillegg vil Sveriges Lantbruksuniversitet involveres.

WP4: Implikasjoner for politikkutforming for bærekraftig intensivering av norsk husdyrproduksjon
Denne arbeidspakka ledes av Kari-Anne Lyng fra NORSUS, men alle prosjektpartnerne er involvert. Her skal vi trekke sammen trådene fra de tre første arbeidspakkene og se på grunnleggende muligheter for å oppnå bærekraftig utvikling innen norsk husdyrproduksjon. Alternative strategier skal belyses og mulige utfall skal beregnes gjennom multi-objektive modeller. Definere hvordan mål om miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft kan oppnås gjennom utforming av politiske virkemidler. Blant de internasjonale samarbeidspartnerne vil Århus universitet og Københavns universitet involveres.