RECOVER – Biological processes for resources recovery

RECOVER – Biological processes for resources recovery

Avløpsvann

- nye prosesser for gjenvinning av fosfor og nitrogen

RECOVER skal finne nye prosesser for å gjenvinne fosfor og nitrogen, samtidig som det legges til rette for utnyttelse av energi fra avløpsvannet.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Forskning på biologiske prosesser er av økende nasjonal og internasjonal betydning, og håndtering av vann er en spesielt viktig faktor for økonomisk vekst i samfunnet. Fremtidens avløpsrenseanlegg vil heller være en slags fabrikk som kan hente ut ressurser fra avløpsvann. Disse ressursene kan blant annet være rent vann til ulike formål, energi og næringssalter som fosfor or nitrogen.

Mål

Hovedmålet er å levere innovative løsninger som dekker nåværende teknologiske gap i omfattende avløpsstyringssystemer som gjelder både i Norge og globalt gjennom innovasjon i biologiske prosesser med fokus på ressursgjenvinning.

Mer om prosjektet

Prosjektet har en økonomisk ramme på 28 millioner kroner, og er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene NTNU (koordinator), NMBU og SINTEF, samt bedriftene Cambi, Doscon, Kemira, Krüger Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter, i tillegg til flere renseanlegg. Hovedinnretningen i RECOVER er nye prosessløsninger for å gjenvinne fosfor og nitrogen samtidig som det legges til rette for utnyttelse av energi fra avløpsvann. Vi jobber i hovedsak med kommunalt avløpsvann og med rensedelen og returvann fra slambehandling. I første fase ser vi på dagens sammensetning av kommunalt avløpsvann og hvilke muligheter og begrensinger dette gir for valg av prosesser i renseanlegget. Vi gjennomfører bærekraftsanalyser med LCA for mulige prosessløsninger og prinsipper for styring og overvåkning av prosessene. Med utgangspunkt i dette arbeidet vil vi studere delprosesser mer inngående i laboratorieundersøkelser med sikte på å komme fram til ulike konsepter som ivaretar en god balanse mellom rensekrav, CO2-utslipp, energiutnytting og gjenvinning av næringssalter (fra https://www.ntnu.no/recover).

RECOVER er et kompetanseprosjekt også, og ved prosjektets slutt vil fire doktorgrader ha blitt produsert og prosjektet har laget kompetanse som industrien kan jobbe videre med for å utvikle prosesser. NMBU sitt team ser spesielt på prosessovervåkning og -kontroll, utvikling av virtuelle sensorer, muligheter for å øke fosfortilgjengelighet i avløpsslam i jordbruk samt kommersialiseringspotensialet for innovative idéer fra prosjektet.