RECOVER – Biological processes for resources recovery

RECOVER – Biological processes for resources recovery

Avløpsvann

RECOVER skal finne nye prosesser for å gjenvinne fosfor og nitrogen, samtidig som det legges til rette for utnyttelse av energi fra avløpsvannet.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Research on biological processes is of increasing national and international importance, and water management is a particularly important factor for economic growth in society. The wastewater treatment plant of the future will rather be a kind of factory that can extract resources from wastewater. These resources can include clean water for various purposes, energy and nutrients such as phosphorus or nitrogen.

Mål

The main goal is to deliver innovative solutions that cover the current technological gap in comprehensive wastewater management systems that apply both in Norway and globally through innovation in biological processes with a focus on resource recovery.

Mer om prosjektet

Prosjektet har en økonomisk ramme på 28 millioner kroner, og er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene NTNU (koordinator), NMBU og SINTEF, samt bedriftene Cambi, Doscon, Kemira, Krüger Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter, i tillegg til flere renseanlegg. Hovedinnretningen i RECOVER er nye prosessløsninger for å gjenvinne fosfor og nitrogen samtidig som det legges til rette for utnyttelse av energi fra avløpsvann. Vi jobber i hovedsak med kommunalt avløpsvann og med rensedelen og returvann fra slambehandling. I første fase ser vi på dagens sammensetning av kommunalt avløpsvann og hvilke muligheter og begrensinger dette gir for valg av prosesser i renseanlegget. Vi gjennomfører bærekraftsanalyser med LCA for mulige prosessløsninger og prinsipper for styring og overvåkning av prosessene. Med utgangspunkt i dette arbeidet vil vi studere delprosesser mer inngående i laboratorieundersøkelser med sikte på å komme fram til ulike konsepter som ivaretar en god balanse mellom rensekrav, CO2-utslipp, energiutnytting og gjenvinning av næringssalter (fra https://www.ntnu.no/recover).

RECOVER er et kompetanseprosjekt også, og ved prosjektets slutt vil fire doktorgrader ha blitt produsert og prosjektet har laget kompetanse som industrien kan jobbe videre med for å utvikle prosesser. NMBU sitt team ser spesielt på prosessovervåkning og -kontroll, utvikling av virtuelle sensorer, muligheter for å øke fosfortilgjengelighet i avløpsslam i jordbruk samt kommersialiseringspotensialet for innovative idéer fra prosjektet.