NMBUs Klagenemd

Klagenemnda er et partssammensatt organ, som avgjør enkeltsaker for studenter.

Klagenemnda består av ekstern leder med dommerkompetanse, to fast ansatte i vitenskapelige stillinger og to studenter. De tre første er oppnevnt av universitetsstyret, de to siste er oppnevnt av studenttinget.

Retningslinjer for NMBUs klagenemd

Hvem kan klage? – hva kan det klages over?

 • kan klage over:

  • Formelle feil ved eksamen,
  • Fysisk læringsmiljø (men ikke AMU-saker)
  • Enkeltvedtak, dvs. avgjørelser som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.
 • kan fremme saker om:

  • Fusk eller annen uredelighet (disiplinærsaker),
  • Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen,
  • Tvunget avslutning av phd-studium.
 • kan klage over manglende opptak.

 • kan klage over valg til universitetets organer.

 • Reglene er basert på ulike prinsipper for studentklager og disiplinærsaker:

  • Studentklager behandles etter forvaltningsrettslige regler. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, og saksbehandlingen er normalt offentlig.
  • Disiplinærsaker er tilpasset strafferettslige prinsipper med hensyn til avstemningsregler, og normalt unntatt offentlighet.

  Studentklager sendes normalt til det organ som har fattet vedtaket i første instans. Eventuelle klager som sendes klagenemndas sekretær vil bli oversendt til førsteinstansen for ny behandling, før saken fremmes for klagenemnda.

  Klagen må være skriftlig, men for øvrig finnes ingen formkrav til klagen. Det er viktig at klagen gjør konkret rede for hvilke feil det klages over og hvilken avgjørelse klageren ønsker å oppnå (klagepåstand). Klagenemndas sekretær kan gi veiledning om oppsett og saksgang ved behov. Sekretæren har kontor i Cirkus, Campus Ås.

 • De berørte studenter innkalles som hovedregel til klagenemndas møte, hvor de får anledning til å forklare seg til saken.

  Studiedirektør representerer NMBU i de fleste saker i klagenemnda.

  Representanter fra berørte fakulteter eller enheter innkalles ofte for å bistå med oppklaring av sakene.

 • Det er klagenemndas oppgave å ta stilling til skyldspørsmål i disiplinærsaker – også i tvilstilfeller.   

  Dersom klagenemnda kommer til at en student har fusket kan studentens gjennomføring av emnet annulleres, og studenten kan i tillegg utestenges fra NMBU eller alle norske universitetet i inntil ett år. 

 • Alle har rett til å la seg bistå med advokat eller annen fullmektig i saker for klagenemnda, uansett sakstype, men på egen bekostning.

  Studenter som risikerer utestenging fra studier i disiplinærsaker har krav på advokatbistand, som betales av universitetet.

Kontaktperson:

Årsrapport

Klagenemndas årsrapport oversendes Universitetsstyret, men den utformes slik at den ikke trenger unntas fra offentlighet.