Eksempler NMBU-stil

Innhold:
Hvordan registrere referanser i EndNote - visning i Word:
 - Artikler i tidsskrifter
 - Avisartikler
 - Bilder, figurer og tabeller
 - Bokkapitler i redigerte bøker
 - Bøker
 - Doktoravhandlinger
 - Forskrifter
 - Kart
 - Konferanser
 - Leksikonartikler (med forfatter)
 - Leksikonartikler (uten forfatter)
 - Lover
 - Masteroppgaver
 - Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesninger, e-post
 - Nettsider
 - NOU
 - Odelstingsproposisjoner
 - Programvare
 - Rapporter
 - Standarder
 - Statistikk
 - Stortingsmeldinger
 - Upublisert, submitted og in press:
    - Upublisert materiale
    - Manuskript under vurdering, men ikke antatt (submitted)
    - Manuskript under publisering, antatt (in press)

Hvordan registrere referanser i EndNote og visning i Word

Nedenfor finnes eksempler på registrering av ulike referansetyper, og hvordan disse vises i Word ved bruk av den norske Harvard-stilen.


Artikkel i tidsskrift - elektronisk
Elektroniske tidsskrifter føres som trykt tidsskrift (Journal Article) med DOI.

Sitering i teksten
(Azioune et al., 2004)
Litteraturliste
Azioune, A., Ben Slimane, A., Hamou, L. A., Pleuvy, A., Chehimi, M. M., Perruchot, C. & Armes, S. P. (2004). Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: application to the covalent attachment of proteins. Langmuir, 20 (8): 3350-3356. doi: 10.1021/la030407s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Journal Article
Author: Azioune, A.
Ben Slimane, A.
Hamou, L. A.
Pleuvy, A.
Chehimi, M. M.
Perruchot, C.
Armes, S. P.
Year: 2004
Title: Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: application to the covalent attachment of proteins
Journal: Langmuir
Volume: 20
Issues: 8
Pages: 3350-3356
DOI: 10.1021/la030407s
     TIL TOPPEN

Avisartikkel - elektronisk

Sitering i teksten
(Ask, 2017)
Litteraturliste
Ask, A. O. (2017, 8. november). Det er et sug etter norsk gass i Europa – ny eksportrekord. Aftenposten. Tilgjengelig fra: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KE43o/Det-er-et-sug-etter-norsk-gass-i-Europa--ny-eksportrekord (lest 09.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type: Newspaper Article
Reporter: Ask, A. O.
Year: 2017
Title: Det er et sug etter norsk gass i Europa – ny eksportrekord
Newspaper: Aftenposten
Issue Date: 8. november
URL: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KE43o/Det-er-et-sug-etter-norsk-gass-i-Europa--ny-eksportrekord
Access Date: 09.11.2017
Kommentarer
Hvis du bruker nettutgaven sett inn URL og Access Date.
     TIL TOPPEN

Avisartikkel - trykt

Sitering i teksten
(Høgberg, 2001)
Litteraturliste
Høgberg, A. P. (2001, 25. juni). Er bevisdømmelsen fri? Aftenposten (Morgenutg.), s. 14.
Registrering i EndNote
Reference Type: Newspaper Article
Reporter: Høgberg, A. P.
Year: 2001
Title: Er bevisdømmelsen fri?
Newspaper: Aftenposten
Pages: 14
Edition: Morgenutg.
Issue Date: 25. juni
     TIL TOPPEN

Bilder, figurer og tabeller
Bilder, figurer og tabeller føres som regel ikke opp i litteraturlisten. All informasjon settes istedenfor direkte under illustrasjonen. Opphavsretten er viktig å ivareta, så husk å hente inn tillatelse fra rettighetshaver der det er nødvendig. Dette gjelder uavhengig om kilden foreligger i fysisk eller elektronisk form.
Mer om opphavsrett: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40?q=opphavsrett

BILDE EKS. 1
I teksten:
(se figur 1)
Bildetekst:
Figur 1. Imsen, G. (2005). Læring som samspill med mennesker, symbolsk materiale eller ting. I: Imsen, G. (red.) Elevenes verden. Innføring i pedagogisk psykologi, s. 172. Oslo: Universitetsforlaget.
BILDE EKS. 2
Ønsker du å bruke en illustrasjon med Creative Commons-lisens, trenger du ikke å hente inn tillatelse for ikke-kommersiell bruk, men du må oppgi selve lisensen i referansen. Mer om Creative Commons: https://creativecommons.no/

I teksten:
(se figur 2)
Bildetekst:
Figur 2. Escargot, T. (2011). Books on the floor. Tilgjengelig fra: https://www.flickr.com/photos/theophileescargot/5950985345/in/photostream/. Creative Commons lisens https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode (lest 24.11.2017).

TABELL
I teksten:
(se tabell 1)
Bildetekst:

Tabell 1. Statistisk sentralbyrå. (2018). Fakta om befolkningen. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen (lest 04.04.2018).
     TIL TOPPEN

Bokkapittel i redigert bok - trykt

Sitering i teksten
(Idsø & Årethun, 2017)
Litteraturliste
Idsø, J. & Årethun, T. (2017). Verdiskaping i bedrifter og regioner. I: Nesse, J. G. (red.) Innovasjonsøkosystem, s. 131-145. Bergen: Fagbokforl.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book Section
Author:

Idsø, J.
Årethun, T.

Year: 2017
Title: Verdiskaping i bedrifter og regioner
Editor: Nesse, J. G.
Book Title: Innovasjonsøkosystem
City: Bergen
Publisher: Fagbokforl.
Pages: 131-145
Kommentarer
Registrering av artikkel i en bok hvor ansvarlig er redaktør.
     TIL TOPPEN

Bokkapittel i redigert bok - trykt

Sitering i teksten
(Vinje, 1978)
Litteraturliste
Vinje, F. E. (1978). Å forbedre sine språkvaner. I: Johnsen, E. B. (red.) Vårt eget språk, b. 3 Skriftspråket, s. 34-133. Oslo: Aschehoug.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book Section
Author: Vinje, F. E.
Year: 1978
Title: Å forbedre sine språkvaner
Editor: Johnsen, E. B.
Book Title: Skriftspråket
City: Oslo
Publisher: Aschehoug
Volume: 3
Pages: 34-133
Series Title: Vårt eget språk
Kommentarer
Registrering av artikkel i en bok som tilhører en bokserie.
     TIL TOPPEN

Bok - elektronisk
Hvis ansvarlig(e) er redaktør(er), benyttes referansetypen Edited Book, bruk ellers referansetypen Book.

Sitering i teksten
(Konijnendijk, C. C., 2018)
Litteraturliste

Konijnendijk, C. C. (2018). The forest and the city: the cultural landscape of urban woodland. 2. utg. Cham: Springer. Tilgjengelig fra: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75076-7.

        
Registrering i EndNote
Reference Type: Electronic Book
Author: Konijnendijk, C. C.
Year: 2018
Title: The forest and the city: the cultural landscape of urban woodland
City: Cham
Publisher: Springer
Edition: 2.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75076-7
Kommentarer
Edition-feltet (utgave):
Ikke registrer: ed./eds. (i engelsk stil), utg. (i norsk stil).
Ordenstallet må derimot fylles ut: 2nd (i engelsk stil), 2. (norsk stil).
     TIL TOPPEN

Bok - trykt
Hvis ansvarlig(e) er redaktør(er), benyttes referansetypen Edited Book, bruk ellers referansetypen Book.

Sitering i teksten
(Nygaard, 2017)
Litteraturliste
Nygaard, L. P. (2017). Writing your master's thesis: from A to Zen. Los Angeles: Sage.             
Registrering i EndNote
Reference Type: Book
Author: Nygaard, L. P.
Year: 2017
Title: Writing your master's thesis: from A to Zen
City: Los Angeles
Publisher: Sage
     TIL TOPPEN

Bok - trykt

Sitering i teksten
(Gjefsen, 2007)
Litteraturliste
Gjefsen, T. (2007). Fôringslære. 3. utg. Oslo: Tun.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book
Author: Gjefsen, T.
Year: 2007
Title: Fôringslære
City: Oslo
Publisher: Tun
Edition: 3.
Kommentarer
Edition-feltet (utgave):
Ikke registrer: ed./eds. (i engelsk stil), utg. (i norsk stil).
Ordenstallet må derimot fylles ut: 3rd (i engelsk stil), 3. (norsk stil).
     TIL TOPPEN

Doktoravhandling - elektronisk

Sitering i teksten
(Tveten, 2015)
Litteraturliste
Tveten, Å. G. (2015). Renewable energy in Northern European power markeds: effects, challenges and integration options. Doktoravhandling. Ås: Norwegian University of Life Sciences. Tilgjengelig fra: http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2015-Tveten.pdf (lest 10.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Tveten, Å. G.
Year: 2015
Title: Renewable energy in Northern European power markeds: effects, challenges and integration options
Place Published: Ås
Publisher: Norwegian University of Life Sciences
Access Date: 10.11.2017
Type of Medium: Doktoravhandling
URL: http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2015-Tveten.pdf
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Thesis for trykt utgave. Skriv inn Doktoravhandling i Thesis Type for trykt utgave.
     TIL TOPPEN

Forskrift - elektronisk

Sitering i teksten
(Anskaffelsesforskriften, 2016)
Litteraturliste

Anskaffelsesforskriften. (2016). Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974 (lest 25.06.2018).

Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Anskaffelsesforskriften,
Year: 2016
Title: Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974
Access Date: 25.06.2018
URL: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974
Kommentarer
Dersom trykt utgave er brukt, benyttes Legal Rule or Regulation som referansetype.
Forskriftens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet.
Forskriftens kortformer og forkortelser er oppgitt i Lovdata, og ser slik ut: FOR-2016-08-12-974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften).
I siteringen (Word) benyttes EndNote's verktøylinje (Edit Citation) for eventuelt å fjerne år og sette inn den paragrafen som det henvises til.
     TIL TOPPEN

Kart - elektronisk

Sitering i teksten
(Fylkesatlas Sogn og Fjordane, 2010)
Litteraturliste
Fylkesatlas Sogn og Fjordane. (2010). Leikanger: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane & Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tilgjengelig fra: https://www.fylkesatlas.no/  (lest 14.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author:  
Year: 2010
Title: Fylkesatlas Sogn og Fjordane
Place Published: Leikanger
Publisher: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane & Sogn og Fjordane fylkeskommune
Access Date: 14.01.2018
URL: https://www.fylkesatlas.no/
Kommentarer
Hvis dokumentet ikke har forfatter (tomt Author-felt), kommer opplysninger i Title-feltet inn i siteringen.
     TIL TOPPEN

Kart - trykt

Sitering i teksten
(Kystkart Svalbard, 1988)
Litteraturliste
Kystkart Svalbard. (1988). Sørkapp: Temakart nr. 10. Oslo: Norsk polarinstitutt.
Registrering i EndNote
Reference Type: Map
Cartographer: Kystkart Svalbard,
Year: 1988
Title: Sørkapp: Temakart nr. 10
Place Published: Oslo
Publisher: Norsk polarinstitutt
Kommentarer
Kart med flere temakart.
     TIL TOPPEN

Konferanse - trykt
Publiserte konferanser registreres som referansetype Book eller Edited Book. Referansetypen Conference Proceedings benyttes kun for upubliserte konferanser.

Sitering i teksten
(Hanxi, 1990)
Litteraturliste
Hanxi, Y. (red.). (1990). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987. Beijing: Science Press.
Registrering i EndNote
Reference Type: Edited Book
Editor: Hanxi, Yang
Year: 1990
Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987
City: Beijing
Publisher: Science Press
Kommentarer
Konferansens navn, sted og dato registreres som tittel.
Eksempel på publisert konferanse med ansvarlig redaktør, her benyttes derfor referansetypen Edited Book.
     TIL TOPPEN

Publisert konferanse - benytt referansetypen Edited Book:

Sitering i teksten
(Søegaard, 2000)
Litteraturliste
Søegaard, K. (red.). (2000). Grassland farming: balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000. Grassland Science in Europe, b. 5. Tjele: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum.
Registrering i EndNote
Reference Type: Edited Book
Editor: Søegaard, K.
Year: 2000
Title: Grassland farming: balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000
Series Title: Grassland Science in Europe
City: Tjele
Publisher: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum
Volume: 5
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Title-feltet.
Deretter registreres konferansens navn, sted og dato også i Title-feltet.
     TIL TOPPEN

Upublisert konferanse - benytt referansetypen Conference Proceedings:

Sitering i teksten
(Hanxi, 1987)
Litteraturliste
Hanxi, Y. (1987, August 15-20). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.
Registrering i EndNote
Reference Type: Conference Proceedings
Author: Hanxi, Yang
Year of Conference: 1987
Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation
Conference Name:  
Conference Location: Hohhot, The People's Republic of China
Date: August 15-20
Kommentarer
Hvis konferansen ikke har en egen tittel, registreres konferansens navn i Title-feltet. Registrer ellers konferansens navn i Conference Name feltet.
     TIL TOPPEN

Bidrag ved konferanse - trykt
Publiserte bidrag registreres som referansetype Book Section. Referansetypen Conference Paper benyttes kun for upubliserte bidrag.

Sitering i teksten
(Crush, 1990)
Litteraturliste
Crush, J. R. (1990). Nitrogen fixation in grassland development. I: Hanxi, Y. (red.) Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987, s. 475-479. Beijing: Science Press.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book Section
Author: Crush, J. R.
Year: 1990
Title: Nitrogen fixation in grassland development
Editor: Hanxi, Yang
Book Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987
City: Beijing
Publisher: Science Press
Pages: 475-479
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Book Title-feltet. Deretter registreres konferansens navn, sted og dato i samme felt.
Eksempel på publisert konferanse-bidrag - referansetype: Book Section.
     TIL TOPPEN

Referansetypen Conference Paper benyttes kun for upubliserte bidrag:

Sitering i teksten
(Crush, 1987)
Litteraturliste
Crush, J. R. (1987, August 15-20). Nitrogen fixation in grassland development. Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.
Registrering i EndNote
Reference Type: Conference Paper
Author: Crush, J. R.
Year: 1987
Title: Nitrogen fixation in grassland development
Conference Name: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation
Conference Location: Hohhot, The People's Republic of China
Date: August 15-20
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Conference Name-feltet. Deretter registreres konferansens navn i samme felt.
Eksempel på upublisert konferanse-bidrag - referansetype: Conference Paper.
     TIL TOPPEN

Leksikonartikkel (med forfatter) - elektronisk

Sitering i teksten
(Ottesen, 2018)
Litteraturliste
Ottesen, P. S. (2018). Bier. I: Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/bier (lest 25.03.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Electronic Book Section
Author: Ottesen, P. S.
Year: 2018
Title: Bier
Book Title: Store norske leksikon
URL: https://snl.no/bier
Access Date: 25.03.2018
Kommentarer
Benytt referansetype Electronic Book Section for nettutgave, og Book Section for trykt utgave.
     TIL TOPPEN

Leksikonartikkel (uten forfatter) - elektronisk

Sitering i teksten
(SNL, u.å.)
Litteraturliste
SNL. (u.å.). Romantikken. I: Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/romantikken (lest 25.03.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Electronic Book Section
Author: SNL
Year: u.å.
Title: Romantikken
Book Title: Store norske leksikon
URL: https://snl.no/romantikken
Access Date: 25.03.2018
Kommentarer
Benytt referansetype Electronic Book Section for nettutgave, og Book Section for trykt utgave. Benytt u.å. hvis årstall ikke er kjent.
     TIL TOPPEN

Lov - elektronisk

Sitering i teksten
(Straffeloven, 1902)
Litteraturliste
Straffeloven. (1902). Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10 (lest 08.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Straffeloven,
Year: 1902 
Title: Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10
Access Date: 08.01.2018
URL: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10
Kommentarer
Dersom trykt utgave er brukt, benyttes Legal Rule or Regulation som referansetype.
Lovens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet.
Lovens kortformer og forkortelser er oppgitt i Lovdata, og ser slik ut: LOV-1902-05-22-10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
I siteringen (Word) benyttes EndNote's verktøylinje (Edit Citation) for eventuelt å fjerne år og sette inn den paragrafen som det henvises til.
     TIL TOPPEN

Masteroppgave - elektronisk

Sitering i teksten
(Bruland & Houck, 2017)
Litteraturliste
Bruland, S. R. & Houck, L. D. (2017). Den moderne eplehagen. Masteroppgave. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/11250/2465115 (lest 26.03.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Bruland, S. R.
Houck, L. D.
Year: 2017
Title: Den moderne eplehagen
Place Published: Ås
Publisher: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Access Date: 26.03.2018
Type of Medium: Masteroppgave
URL: http://hdl.handle.net/11250/2465115
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Thesis for trykt utgave. Skriv inn Masteroppgave i Thesis Type for trykt utgave.
     TIL TOPPEN

Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesning, e-post
Det er ulike meninger om personlig kommunikasjon skal med i litteraturlisten eller kun nevnes i teksten. Nedenfor vises derfor eksempler på registrering av intervju, forelesninger og e-post.

Intervju

Sitering i teksten
(Nordmann, 2018)
Litteraturliste
Nordmann, K. (2018). Intervju med kommunikasjonssjef Kari Nordmann ved NMBU. Ås (29.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Personal Communication
Author: Nordmann, K.
Year: 2018
Title: Intervju med kommunikasjonssjef Kari Nordmann ved NMBU
City: Ås
Date: 29.01.2018
Kommentarer
Navnet på intervjuobjektet registreres i Author-feltet. Hvis det er et intervju per telefon skriver du Telefonintervju og utelater stedsnavn.
     TIL TOPPEN

Forelesning

Sitering i teksten
(Olsen, 2006)
Litteraturliste
Olsen, K. (2006). Landbrukshistorie. Ås: Universitetet for miljø- og biovitenskap (forelesning 12.03.2006).
Registrering i EndNote
Reference Type: Personal Communication
Author: Olsen, Kari
Year: 2006
Title: Landbrukshistorie
City: Ås
Publisher: Universitetet for miljø- og biovitenskap
Date: 12.03.2006
Type: forelesning
Kommentarer
Navnet på foreleseren registreres i Author-feltet. I stedet for forlag registreres institusjon i Publisher-feltet.
     TIL TOPPEN

E-post

Sitering i teksten
(Nordmann, 2018)
Litteraturliste
Nordmann, O. (2018). Jenter i landbruket (e-post til Kari Olsen 10.01.2018). 
Registrering i EndNote
Reference Type: Personal Communication
Author: Nordmann, Ola
Year: 2018
Title: Jenter i landbruket
Date: 10.01.2018
Type: e-post til Kari Olsen
Kommentarer
Tittelen hentes fra emnefeltet i e-posten.
     TIL TOPPEN

Nettside

Sitering i teksten
(Løwe, 2017)
Litteraturliste
Løwe, K. (2017). Millionstøtte til NMBU-forskning. Tilgjengelig fra: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/23718 (lest 12.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Løwe, K.
Year: 2017
Title: Millionstøtte til NMBU-forskning
Access Date: 12.01.2018
URL: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/23718
Kommentarer
Det er ikke nødvendig å registrere sted og forlag for webdokumenter - URL'en erstatter disse opplysningene.
     TIL TOPPEN

Nettside

Sitering i teksten
(WWF, u. å.)
Litteraturliste
WWF. (u. å.). Fjellrev. Tilgjengelig fra: https://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/fjellrev/ (lest 10.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: WWF,
Year: u.å.
Title: Fjellrev
Access Date: 10.11.2017
URL: https://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/fjellrev/
Kommentarer
Hvis personlig forfatter er ukjent registreres institusjon/organisasjon i Author-feltet.
Hvis utgivelelseår er ukjent benyttes u.å. (uten år) i Year-feltet.
     TIL TOPPEN

NOU (Norges offentlige utredninger) - elektronisk

Sitering i teksten
(NOU 2016: 14)
Litteraturliste
NOU 2016: 14. Mer å hente: bedre læring for elever med stort læringspotensial. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/ (lest 26.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: NOU 2016: 14,
Year:  
Title: Mer å hente: bedre læring for elever med stort læringspotensial
Access Date: 26.01.2018
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.
     TIL TOPPEN

Odelstingsproposisjon før 2009 - trykt

Sitering i teksten
(Ot.prp. nr. 77 (2008-2009))
Litteraturliste
Ot.prp. nr. 77 (2008-2009). Om lov om endringer i akvakulturloven. Oslo: Fiskeri- og kystdepartementet.
Registrering i EndNote
Reference Type: Government Document
Author: Ot.prp. nr. 77 (2008-2009),
Year:  
Title: Om lov om endringer i akvakulturloven
City: Oslo
Publisher: Fiskeri- og kystdepartementet
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.
     TIL TOPPEN

Odelstingsproposisjon etter 2009 - elektronisk

Sitering i teksten
(Prop. 6 L (2017-2018))
Litteraturliste
Prop. 6 L (2017-2018). Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke). Oslo: Olje- og energidepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-6-l-20172018/id2577172/ (lest 22.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Prop. 6 L (2017-2018),
Year:  
Title: Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)
Place Published: Oslo
Publisher: Olje- og energidepartementet
Access Date: 22.11.2017
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-6-l-20172018/id2577172/
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet. Navneendring på lovforslag etter 2009.
     TIL TOPPEN

Programvare

Sitering i teksten
(Sonic Foundry Inc., 2016)
Litteraturliste

Sonic Foundry Inc. (2016). Mediasite desktop recorder (Versjon 2.3.144). Programvare. Tilgjengelig fra: http://www.sonicfoundry.com/mediasite/capture/mymediasite/ (lest 09.02.2018).

Registrering i EndNote
Reference Type: Computer Program
Programmer: Sonic Foundry Inc.,
Year: 2016
Title: Mediasite desktop recorder
Version: 2.3.144
Type: Programvare
URL: http://www.sonicfoundry.com/mediasite/capture/mymediasite/
Access Date: 09.02.2018
Kommentarer
Programvare registreres vanligvis i en egen liste, ikke i litteraturlisten. Unntaket er hvis programmet inneholder informasjon som benyttes i oppgaven.
     TIL TOPPEN

Rapport - elektronisk

Sitering i teksten
(Søgaard et al., 2012)
Litteraturliste
Søgaard, G., Eriksen, R., Astrup, R. & Øyen, B.-H. (2012). Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norsk skog. Rapport fra Skog og landskap 02/2012. Tilgjengelig fra: http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_02_12_effekter_av_ulike_miljohensyn_pa_tilgjengelige_skogare al_og_volum_i_norske_skoger3.pdf (lest 09.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Søgaard, G.
Eriksen, R.
Astrup, R.
Øyen, Bernt-Håvard
Year: 2012
Title: Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norsk skog
Series Title: Rapport fra Skog og landskap 02/2012
Access Date: 09.01.2018
URL: http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_02_12_effekter_av_ulike_miljohensyn_pa_tilgjengelige_skogare al_og_volum_i_norske_skoger3.pdf
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Report for trykt utgave. Serietittel og serienummer registreres i Series Title-feltet.
     TIL TOPPEN

Rapport - trykt

Sitering i teksten
(Folkehelseinstituttet, 2002)
Litteraturliste
Folkehelseinstituttet. (2002). Forebygging av malaria hos reisende. Smittevern 6. Oslo: Folkehelseinstituttet.
Registrering i EndNote
Reference Type: Report
Author: Folkehelseinstituttet,
Year: 2002
Title: Forebygging av malaria hos reisende
Series Title: Smittevern 6
Place published: Oslo
Institution: Folkehelseinstituttet
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Report for trykt utgave. Institusjon er registrert som forfatter, og må registreres med komma etter navnet. Dette fordi all tekst foran komma tolkes som et etternavn i Author-feltet. Serietittel og serienummer registreres i Series Title-feltet.
     TIL TOPPEN

Standard - elektronisk

Sitering i teksten
(Standard Norge, 2011)
Litteraturliste
Standard Norge. (2011). NS-EN 16114:2011 Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning. Tilgjengelig fra: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=590145 (lest 27.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Standard Norge,
Year: 2011
Title: NS-EN 16114:2011 Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning
Access Date: 12.01.2018
URL: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=590145
Kommentarer
Dersom trykt utgave er brukt benyttes referansetypen Book, og i tillegg fylles feltene Place Published og Publisher ut.
     TIL TOPPEN

Statistikk - elektronisk

Sitering i teksten
(Statistisk sentralbyrå, 2017)
Litteraturliste
Statistisk sentralbyrå. (2017). Vernede områder, 13. juni 2017. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealvern (lest 27.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Statistisk sentralbyrå,
Year: 2017
Title: Vernede områder, 13. juni 2017
Access Date: 27.11.2017
URL: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealvern
Kommentarer
Dersom trykt utgave er brukt benyttes referansetypen Book, og i tillegg fylles feltene Place Published og Publisher ut.
     TIL TOPPEN

Stortingsmelding før 2009 - trykt

Sitering i teksten
(St.meld. nr. 27 (2000-2001))
Litteraturliste
St.meld. nr. 27 (2000-2001). Gjør din plikt - krev din rett: kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Registrering i EndNote
Reference Type: Government Document
Author: St.meld. nr. 27 (2000-2001),
Year:  
Title: Gjør din plikt - krev din rett: kvalitetsreform av høyere utdanning
City: Oslo
Publisher: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.
     TIL TOPPEN

Stortingsmelding etter 2009 - elektronisk

Sitering i teksten
(Meld. St. 41 (2016-2017))
Litteraturliste
Meld. St. 41 (2016-2017). Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. Oslo: Klima- og miljødepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-41-20162017/id2557401/ (lest 12.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Meld. St. 41 (2016-2017),
Year:  
Title: Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
Place Published: Oslo
Publisher: Klima- og miljødepartementet
Access Date: 12.01.2018
URL: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-41-20162017/id2557401/
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet. Navneendring på Stortingsmeldinger etter 2009.
     TIL TOPPEN

Upublisert materiale

Sitering i teksten
(Snedeker et al., 2001)
Litteraturliste
Snedeker, J., Brent, M. & Gleitman, L. (2001). The changing character of the mental lexicon: an information-based account of early word learning. Upublisert manuskript.
Registrering i EndNote
Reference Type: Unpublished work
Author: Snedeker, J.
Brent, M.
Gleitman, L.
Year: 2001
Title: The changing character of the mental lexicon: an information-based account of early word learning
Kommentarer
Upublisert manuskript settes automatisk inn på slutten av referansen når man velger referansetype Unpublished work.
     TIL TOPPEN

Manuskript under vurdering, men ikke antatt (submitted)

Sitering i teksten
(Thothathiri & Snederk, vurderes for publisering)
Litteraturliste
Thothathiri, M. & Snederk, J. (vurderes for publisering). Give and take: syntactic priming during spoken language comprehension.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book
Author: Thothathiri, M.
Snederk, J.
Year: vurderes for publisering
Title: Give and take: syntactic priming during spoken language comprehension
Kommentarer
Teksten vurderes for publisering registreres i Year-feltet. Vi har valgt å benytte referansetype Book for at tittel skal vises i kursiv.
     TIL TOPPEN

Manuskript under publisering, antatt (in press)

Sitering i teksten
(Snedeker & Yuan, til trykking)
Litteraturliste
Snedeker, J. & Yuan, S. (til trykking). Effects of prosodic and lexical constraints on parsing in young children (and adults). Journal of Memory and Language.
Registrering i EndNote
Reference Type: Journal Article
Author: Snedeker, J.
Yuan, S.
Year: til trykking
Title: Effects of prosodic and lexical constraints on parsing in young children (and adults)
Journal: Journal of Memory and Language
Kommentarer
Teksten til trykking registreres i Year-feltet.
     TIL TOPPEN

 

Published 18. juli 2018 - 15:15 - Updated 13. desember 2022 - 15:14