Masteroppgaver

 

Alle masteroppgaver ved NMBU skal leveres både i Brage og WISEflow. Kvittering fra Brage-registreringen skal lastes opp i WISEflow, så husk å registrere i Brage først!
Kvitteringen kommer til din NMBU E-post rett etter at du har registrert. Masteroppgaven skal alltid leveres i Brage - også om den skal ha utsatt offentliggjøring.

Om innlevering i Brage:

 • Trinn-for-trinn veileder for registrering av oppgaven i Brage
 • Oppgaven skal leveres som én pdf-fil.
 • Når du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven til Brage, får du kvittering i løpet av noen minutter, og denne skal lastes opp i WISEflow. Det må være samme oppgavefil som lastes opp i Brage og WISEflow!
 • Hvis dere er flere forfattere, skal oppgaven bare registreres 1 gang i Brage. Da fyller dere bare ut flere forfatterfelt.
 • Skjema for konfidensiell gradsoppgave ved klausulering. Dette skjemaet skal ikke lastes opp i Brage, men i WISEflow.
 • Ta kontakt med Brage-gruppen hvis du har levert feil versjon av oppgaven.
 • Hvis oppgaven hører inn under flere fakultet, sørger Brage-gruppen for at oppgaven blir knyttet til rett samling. Hvis du er i tvil om hvilket fakultet du skal registrere under, er det alltid det fakultetet hvor din hovedveileder er ansatt.

Universitetsbiblioteket offentliggjør godkjente oppgaver (som ikke er klausulerte) i Brage slik at alt innhold vil ligge åpent tilgjengelig i fulltekst på internett.

Oppgaven må ikke inneholde materiale som strider mot inngåtte taushetserklæringer, personvernhensynet eller opphavsretten.
- Se Sjekkliste
- Se også Om opphavsrett og innholdet i Brage

Klausulering av oppgaven (konfidensialitet)

Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13), eller hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse, som f.eks. publisering i et internasjonalt tidsskrift, skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut. 

I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Slik klausulering kan gis for opptil 5 år.

Les mer om klausulering og båndlegging (se avsnitt: Klausulering og båndlegging)

Info fra SiT: 

Hvorfor Brage?

 • Oppgaven oppbevares i Brage (NMBUs elektroniske vitenarkiv), og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.
 • Du beholder opphavsretten til oppgaven, mens NMBU får lov til å publisere den i Brage.
 • Brage blir fulltekstindeksert av Google Scholar.
 • Brage følger den internasjonale OAI-standarden (Open Archives Initiative) for utveksling av metadata, derfor vil din oppgave være gjenfinnbar via nasjonale og internasjonale informasjonstjenester som NORA og OAIster
 • Publisering på nettet betyr markedsføring av masteroppgaven overfor omverdenen.

Samtykke til publisering i Brage

For at dokumentet ditt skal kunne gjøres åpent tilgjengelig på internett, må du godta betingelsene nedenfor.

Tillatelse til å tilgjengeliggjøre materiale i Brage NMBU

1.1 Forfatteren gir herved NMBU en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre innlevert elektronisk materiale, nedenfor kalt materialet, tilgjengelig i elektronisk form via Brage NMBU.

5.2 Forfatteren gir brukere av Brage NMBU adgang til fritt å kopiere og videreformidle materialet på ikke-kommersielle vilkår. All kommersiell bruk av materialet må avtales særskilt med forfatteren eller noen som opptrer på dennes vegne.

6 NMBUS plikter og ansvar

6.1 NMBU skal tilgjengeliggjøre materialet slik det ble levert til NMBU, med tekst, tabeller, grafikk, bilder, multimedia med mer, men med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig for tilgjengeliggjøring.

6.2 NMBU skal beskytte materialet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, så langt dette er mulig med de tekniske løsninger som benyttes.

6.3 NMBU har ikke rådighet over materialet utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen.

6.4 NMBU er ikke ansvarlig for innholdet i materiale som er gjort tilgjengelig via Brage NMBU, eller for forfatterens handlinger for øvrig. NMBU har ikke ansvar for eventuelle skader oppstått i sammenheng med denne avtalen, med mindre skaden(e) skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra NMBU eller fra noen NMBU svarer for. Ansvaret omfatter ikke indirekte skader.

7 Forfatterens plikter og ansvar

7.1 Forfatteren skal følge NMBUs retningslinjer for tilgjengeliggjøring i Brage.

7.2 Forfatteren skal, ved inngåelse av avtaler med tidsskrifter, forlag osv. om tilgjengeliggjøring av materiale etter denne avtalen, søke å ivareta NMBUs rettigheter etter denne avtalen best mulig.

7.3 Forfatteren må selv klargjøre de konsekvenser offentliggjøring av et materiale i Brage har i forhold til eventuelle forlag, tidsskrift eller andre rettighetshavere. Forfatteren innestår for at han/hun er forfatter til innlevert materiale og har fullstendig råderett over dette. Hvis andre har rettigheter som utelukker offentliggjøring i elektronisk form via Brage uten tillatelser fra tredjepart, må forfatteren selv innhente nødvendige tillatelser fra disse. Om materialet har flere forfattere, innestår forfatteren som har innlevert materialet for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra de andre opphavsmennene. Om materialet eller deler av materialet tidligere er publisert eller planlegges publisert i et tidsskrift eller ved et forlag, innestår forfatteren for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra tidsskriftet/forlaget.

7.4 Forfatteren innestår for at materialet ikke har innhold som kan anses å stride mot gjeldende norsk rett, eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale.

7.5 Dersom NMBU skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor tredjepart på grunn av at forfatteren ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal forfatteren holde NMBU skadesløs.

8 Overføring og opphør av avtalen

8.1 NMBU kan bare overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtale til tredjepart såfremt forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i overføringsavtalen.

8.2 NMBU har ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen av materialet.

Hvis du har spørsmål angående denne lisensen, kontakt Brage-gruppen.

Publisering av tidligere oppgaver
Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for offentliggjøring av tidligere godkjente oppgaver.

 

Published 28. April 2010 - 11:00 - Updated 6. september 2022 - 9:12