Brage - Informasjon for masterstudenter

Masterstudenter skal KUN levere oppgaven sin i WISEflow. Den vil bli automatisk overført til Brage, og publisert etter sensur og klagefrist. Oppgaver med konfidensialitet og utsatt offentliggjøring vil bli ivaretatt. Mer informasjon: Sjekkliste for innlevering.

Om offentliggjøring i Brage

Universitetet v/Studieavdelingen offentliggjør godkjente masteroppgaver (som ikke er klausulerte) i Brage, slik at alt innhold vil ligge åpent tilgjengelig i fulltekst på internett.

Oppgaven må ikke inneholde materiale som strider mot inngåtte taushetserklæringer, personvernhensynet eller opphavsretten.

Se også Universitetsbibliotekets nettside om Brage angående opphavsrett og innholdet i Brage.

Info fra SIT

 • Forfatteren gir NMBU en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre innlevert elektronisk materiale, nedenfor kalt materialet, tilgjengelig i elektronisk form via Brage NMBU.

  Forfatteren gir brukere av Brage NMBU adgang til fritt å kopiere og videreformidle materialet på ikke-kommersielle vilkår. All kommersiell bruk av materialet må avtales særskilt med forfatteren eller noen som opptrer på dennes vegne.

  NMBU skal tilgjengeliggjøre materialet slik det ble levert til NMBU, med tekst, tabeller, grafikk, bilder, multimedia med mer, men med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig for tilgjengeliggjøring.

  NMBU skal beskytte materialet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, så langt dette er mulig med de tekniske løsninger som benyttes.

  NMBU har ikke rådighet over materialet utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne avtalen.

  NMBU er ikke ansvarlig for innholdet i materiale som er gjort tilgjengelig via Brage NMBU, eller for forfatterens handlinger for øvrig. NMBU har ikke ansvar for eventuelle skader oppstått i sammenheng med denne avtalen, med mindre skaden(e) skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra NMBU eller fra noen NMBU svarer for. Ansvaret omfatter ikke indirekte skader.

  Forfatteren skal følge NMBUs retningslinjer for tilgjengeliggjøring i Brage.

  Forfatteren skal, ved inngåelse av avtaler med tidsskrifter, forlag osv. om tilgjengeliggjøring av materiale etter denne avtalen, søke å ivareta NMBUs rettigheter etter denne avtalen best mulig.

  Forfatteren må selv klargjøre de konsekvenser offentliggjøring av et materiale i Brage har i forhold til eventuelle forlag, tidsskrift eller andre rettighetshavere. Forfatteren innestår for at han/hun er forfatter til innlevert materiale og har fullstendig råderett over dette. Hvis andre har rettigheter som utelukker offentliggjøring i elektronisk form via Brage uten tillatelser fra tredjepart, må forfatteren selv innhente nødvendige tillatelser fra disse. Om materialet har flere forfattere, innestår forfatteren som har innlevert materialet for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra de andre opphavsmennene. Om materialet eller deler av materialet tidligere er publisert eller planlegges publisert i et tidsskrift eller ved et forlag, innestår forfatteren for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra tidsskriftet/forlaget.

  Forfatteren innestår for at materialet ikke har innhold som kan anses å stride mot gjeldende norsk rett, eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale.

  Dersom NMBU skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor tredjepart på grunn av at forfatteren ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal forfatteren holde NMBU skadesløs.

  NMBU kan bare overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtale til tredjepart såfremt forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i overføringsavtalen.

  NMBU har ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen av materialet.

  Hvis du har spørsmål, kontakt Brage-gruppen.

  • Oppgaven oppbevares i Brage (NMBUs elektroniske vitenarkiv), og vil alltid være tilgjengelig via en permanent nettadresse.
  • Du beholder opphavsretten til oppgaven, mens NMBU får lov til å publisere den i Brage.
  • Brage blir fulltekstindeksert av Google Scholar.
  • Brage følger den internasjonale OAI-standarden (Open Archives Initiative) for utveksling av metadata, derfor vil din oppgave være gjenfinnbar via nasjonale og internasjonale informasjonstjenester som NORA og OAIster
  • Publisering på nettet betyr markedsføring av masteroppgaven overfor omverdenen.
 • Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse, som f.eks. publisering i et tidsskrift, skal skjema for utsatt publisering (båndlegging) av gradsoppgave fylles ut. Slik klausulering kan gis for opptil 5 år. 

  Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven § 13), skal skjema for konfidensiell gradsoppgave i hht. forvaltningsloven fylles ut.

  Skjemaene skal være signert av student, veileder og dekan. Du finner de forskjellige skjemaene her.

  Les mer om konfidensiell eller utsatt publisering (se avsnitt: Konfidensiell eller utsatt publisering).

Publisering av tidligere oppgaver

Studenter som har sluttet ved NMBU kan ta kontakt med Brage-gruppen for offentliggjøring av tidligere godkjente oppgaver.