SEARCH

Gris

Sandnes Education and Research Center Høyland

SEARCH

SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes i et unikt samarbeid som skal bidra til å redde menneskeliv og bedre dyrehelse.

 • SEARCH er et topp moderne forskningssenter med avansert diagnostisk utstyr som er ettertraktet som testfasilitet for

  • Spesifikk patogenfri gris
  • Biomedisin
  • Dyremodell
  • Kirurgi
  • Test av medisinsk utstyr
  • Innovasjon
  • Kurs og undervisning
  • Veterinærmedisinsk forskning
  • State-of-the-art fasiliteter for forsøk og kurs innen human- og veterinærmedisin
  • Fresh frozen specimens
 • Vi ber om at brukere av SEARCH tar kontakt minst tre måneder før ønsket oppstart på alle typer aktiviteter.

  Kontaktinfo:

  Epost: search@nmbu.no

  Telefon: 469 50 083/ 905 31 540

 • Det er mulig å bestille forsøk og kurs ved SEARCH. Ta kontakt med oss i god tid før planlagt oppstart.

  SEARCH tilbyr state-of-the-art fasiliteter for forsøk og kurs innen human- og veterinærmedisin.

  Det er mulig å bestille forsøk og kurs ved SEARCH. Ta kontakt med senteret i god tid slik at vi kan avgjøre om aktiviteten dere ønsker å gjennomføre er mulig å få til. Avklaring om SEARCH har anlending og kapasitet må avklares minst tre måneder forut for planlagt oppstart. Når endelig avklaring og tillatelser foreligger vil dere motta en bekreftelse fra oss. Skal du arrangere søknadspliktige forsøk eller kurs er ofte en lengre planleggingsfase nødvendig. Mattilsynets saksbehandlingstid for søknader er inntil 40 dager, forutsatt at søknaden er fullstendig og korrekt utført og ikke må sendes i retur. 

  For at SEARCH skal kunne forberede forsøk eller kurs må oppdragsgiver gjøre en bestilling. Dette gjøres via nettskjema og danner grunnlag for nødvendige forberedelser før forsøks-/kursstart. Eventuelle kostnader som SEARCH påføres som en følge av forberedelser til forsøk eller kurs vil bli fakturert oppdragsgiver. SEARCH vil følge den til enhver ti sist oppdaterte prisliste. Det skal signeres en detaljert avtale mellom oppdragsgiver og SEARCH før planlagt aktivitet starter.

 • search@nmbu.no
  Tlf. 468 17 912

  Post- ogbesøksadresse
  Svebastadveien 112
  4325 Sandnes

 • Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) er lokalisert ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, NMBU Sandnes, i Sandnes kommune. SEARCH er et biomedisinsk forskningssenter der forskere fra ulike yrkesgrupper innen humanmedisin, veterinærmedisin og tekniske fag (ingeniører) sammen skal generere ny kunnskap, lære av hverandre og kommersialisere sine forskningsideer ved å utvikle ny diagnostikk- og behandlingsmetoder.

 • Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) bidrar økonomisk i prosjektet samt deltar aktivt i arbeidet med realisering av SEARCH bygget. Byggherre har vært NMBU. 

 • SEARCH skal fremme biomedisinsk forskning, utdanning og innovasjon gjennom å etablere tverrsektorielle forsknings- og innovasjonsprosjekter, støtte utdanningsforløpet av helse-og veterinær personell, være en testlab for nytt utstyr og behandlingsmetoder og bidra til nye helsenæringer. Målet er å få kunnskap om sykdommer og nye diagnostikk- og behandlingsmetoder til nytte for både dyr og mennesker.

 • SEARCH er et nytt biomedisinsk forskningssenter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Sandnes. NMBU Sandnes dekker fagområdene småfehelse, svinehelse, veterinær samfunnsmedisin og komparativ medisin gjennom SEARCH samarbeidet. 

  NMBUs samfunnsoppdrag er å være en konstruktiv, fremtidsrettet og kritisk utdannings- og forskningsinstitusjon som samarbeider med universiteter og andre forskningsinstitusjoner over hele verden for å utvikle ny kunnskap. Videre skal NMBU ha ansvaret for forskning på høyt internasjonalt nivå, og på utvalgte områder ha forskergrupper som er blant de ledende i verden.

  Med SEARCH vil det ligge til rette for å oppfylle samfunnsoppdraget innen tversektoriell forskning, utdanning og innovasjon i enda større grad enn det som er tilfellet er i dag. SEARCH skal fungere som en samlende arena der forskere fra ulike yrkesgrupper innen human medisin, veterinær medisin og tekniske fag (ingeniører) sammen skal generere ny kunnskap, lære av hverandre og kommersialisere sine forskningsideer ved å utvikle nye diagnostikk- og behandlingsmetoder.

  SEARCH har en unik posisjon som tiltrekker seg både nasjonale og internasjonale kunder/samarbeidspartnere. Spennet i brukergruppen spenner seg fra enkeltstående forskere/helsepersonell/veterinærer, forskergrupper, universiteter og helseforetak til større nasjonale og internasjonale biomedisinske selskaper og klassiske medtech selskaper.

  Mens verdiskapningen i flere store næringer i Norge vil avta i tiden fremover, vil helse-og biomedisinsk industri vokse til å bli en av de aller største med utgangspunkt i et sterkt voksende globalt marked. SEARCH er et topp moderne forskningsanlegg med avansert diagnostisk utstyr (røntgenrom med CT maskin) som er ettertraktet som testfasilitet.

  SEARCH ligger i nærhet til det nye Universitetssjukehuset (SUS), Innovasjonsparken iPark og Universitetet i Stavanger (UiS). Sola flyplass ligger kun 20 minutter unna.

  SEARCH har mulighet til å huse opp mot 45 studenter på campusområdet.

 • SUS og UiS har i dag ikke egne forskningsfasiliteter med dyrestall. Lokaler med mulighet for forskning og kirurgi på dyremodeller (geit, sau og gris) er tilgjengelig ved alle øvrige universitetssykehus og universiteter i Norge. SEARCH vil styrke utdannelsen av både helse- og veterinærpersonell, samt bidra til en betydelig forsknings- og innovasjonsaktivitet noe som vil være viktig for det nye Helsefakultet ved UiS.

  SEARCH skal bli en møteplass der ansatte og studenter skal kunne samarbeide på tvers av fakultets- og instituttgrenser, samt utvikle tverrsektorielle bånd med regionale, nasjonale og internasjonale partnere. 

  Under fanen «Nye muligheter» har næringsforeningen i Stavanger utpekt fire nye satsningsområder; Mat, fornybar energi, IKT/smarte løsninger og helse. SEARCH har et stort potensiale for å generere mer forskning, nyskaping og innovasjon i skjæringsfeltet medisin og biomedisin. Dette vil generere mer kunnskap om sykdommer og deres forløp, samt om nye behandlingsmetoder. Slik vil prosjektet bidra til bedre helse for dyr og mennesker. I planene ligger også en betydelig satsning på fjern-undervisning ved at operasjoner og prosedyrer kan videooverføres fra SEARCH til andre klasserom ved UiS, SUS, NMBU eller andre steder i verden. 

 • I dag er SEARCH regulert under en sentral styringsgruppe i NMBU.

 • Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune er bidragsytere til SEARCH. De deltar aktivt i arbeidet med realisering. For øvrig har flere private og offentlige aktører bidratt med midler til SEARCH. Etablering av SEARCH vil bidra til næringsutvikling regionalt og bidra til øke forskning og nyskaping nasjonalt/internasjonalt.

 • SEARCH er et unikt samarbeid mellom viktige samfunnsaktører innen biomedisinsk utdanning, behandling og forskning. Et tverrsektorielt samarbeid som dette er enestående både i norsk og internasjonal sammenheng. SEARCH er viktig for regionen vår, fra et utdannings-, forsknings-, innovasjons- og næringsperspektiv. Økt forsknings, nyskaping og innovasjon i regionen vil styrke det nye Helsefakultetet ved UiS og gi økt verdiskapning. Videre åpner det seg mange nye muligheter ved den nye hybrid CT lab som finnes ved senteret. 

Nyheter fra SEARCH

Alle nyheter fra oss