Nytt prosjekt vil undersøke årsakene til voldelig konflikt og migrasjon i Sahel

Av Jayne P Lambrou

Mopti region in central Mali.
Mopti region in central Mali.Foto: Shutterstock

Professor Tor A. Benjaminsen ved NMBU er tildelt et ERC Advanced Grant for forskning i den konfliktrammede regionen.

Småbrukere og gjetere som ikke lenger har tilgang til jordbruks- og beiteland, har økt sannsynlighet for å migrere eller yte voldelig motstand. Dette er hypotesen som skal undersøkes i et nytt prosjekt som ledes av professor Tor A. Benjaminsen ved NMBU og finansieres av Det europeiske forskningsrådet (ERC). 

Sahel-regionen i Afrika står nå overfor større humanitære kriser enn noensinne som følge av væpnet konflikt, fattigdom, klimaendringer og politisk ustabilitet. Befolkningen på landsbygda i regionen strever med å beholde kontroll over jord og naturressurser, som er selve livsgrunnlaget deres. Eliter som tilraner seg disse ressursene, moderniseringsprosesser og usikre rettigheter til jorden er noen av truslene disse folkene står overfor. 

Voldelige opprør og migrasjon i Sahel tilskrives gjerne fattigdom og arbeidsledighet, i tillegg til klimaendringer og befolkningsvekst. Dette prosjektet utfordrer denne oppfatningen og skal studere om det at småbrukere og gjetere blir fordrevet fra arealer og nøkkelressurser er en viktig årsak til disse voksende problemene.  

Dette prosjektet vil studere hva slags forbindelser det er mellom dette tapet av jord på den ene siden og jihadistgruppenes voldelige motstand mot sentralregjeringen samt migrasjonen til Nord-Afrika og Europa på den annen side. Spørsmålet om hvorfor en del mennesker i rurale områder er mer tilbøyelige til å yte motstand, mens andre føyer seg, skal også behandles. Forskerne forventer at prosjektet vil gi en bedre forståelse av de underliggende årsakene til voldelig konflikt og migrasjon i regionen, og at man med denne kunnskapen vil ha et bedre grunnlag for å utforme politiske og forebyggende tiltak. 

«Ved å studere konflikt og migrasjon som gjensidig avhengige prosesser og ved å fokusere på ulikhet og urettferdighet, som ofte blir oversett som årsaksfaktorer, håper jeg at vi vil kunne frembringe ny kunnskap om disse sosiale prosessene og de dypereliggende årsakene som har fått virke over lang tid», sier Tor A. Benjaminsen, som er geograf og professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU. Benjaminsen leder teamet, som vil bestå av to maliske forskere og fem PhD-stipendiater/postdoc-er fra NMBU. 

Det ERC-finansierte prosjektet New Perspectives on Land Dispossession, Violent Conflict and Migration in the West African Sahel (LANDRESPONSE) skal gå over fem år, og forskningsarbeidet vil finne sted i Mali og muligens også andre land i Vest-Afrika.

Publisert - Oppdatert

Del på