IPR ved NMBU - regler, retningslinjer og forvaltning

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights og er en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser/forskningsresultater som det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.

 • På norsk blir rettsområdet Intellectual Property Rights kalt Immaterialretten. Rettighetene kan eksempelvis være patent-, varemerke og designrett eller kontraktsfestede forretningshemmeligheter. 

  Opphavsrett inngår som en del av Immaterialretten og dekker for eksempel enerett til offentliggjøring, eksemplarframstilling og endring av åndsverk. Opphavsrett beskytter for eksempel et vitenskapelig verk mot kopiering, mens det bakenforliggende innholdet i verket kan det være knyttet immaterielle rettigheter til, som for eksempel en patentert teknisk løsning eller avtaler om å holde innholdet fortrolig. På engelsk kalles opphavsrett for copyright.

  Utgangspunktet er at de immaterielle rettighetene oppstår hos den som har frembragt resultatet. Dette følger blant annet av patentloven §1 for patenterbare oppfinnelser, designlovens §1 for design og åndsverkloven §2 for littererære og kunstneriske verk. Der den som har frembragt resultatet er arbeidstaker hos NMBU vil rettighetene til resultatene gå over til NMBU.    

  I NMBUs IPR-retningslinjer er fysisk materiale behandlet på lik linje som immaterielle frembringelser. 

 • Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner

  Last ned norsk versjon her   English version here

  Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater

  Last ned norsk versjon her   English version here

  Formålet med retningslinjene er å klargjøre arbeidsgivers rett til arbeidsresultater som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved NMBU, samt regulere hvilke arbeidsresultater arbeidstaker plikter å melde inn til arbeidsgiver. Hovedregelen er at arbeidsgiver overtar retten til alle arbeidsresultater som arbeidstaker skaper i tilknintyning til sin stilling ved NMBU. Viktige unntak fra denne hovedregelen gjelder blant annet for "personlig" undervisningsmateriale og tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk, som er arbeidsresultater den ansatte beholder eiendomsretten til selv med mindre annet er avtalt. 

  Arbeistaker har videre en plikt til å melde inn til arbeidsgiver arbeidsresultater som kan ha en potensiell kommersiell verdi.

  Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering ved NMBU

  Last ned norsk versjon her   English version here

  Hensikten med reglementet er å regulere fordelingen av inntekter mellom idehaver, fakultet ved NMBU og NMBU sentralt når den næringsmessige utnyttelsen av en oppfinnelse gir nettoinntekter. I de tilfellene NMBU har overtatt rettighetene til den næringsmessige utnyttelsen av ideen fra idehaver skal de første 100 000 kr. gå til idehaver, mens øvrige nettoinntekter skal deles i tre like store deler til idehaver(e), NMBU fakultet og NMBU sentralt. 

 • Ard Innovation (NMBU Technology Transfer Office) har forvaltningsansvaret for IPR, og er den instans som skal motta innmelding av arbeidsresultater som kan ha kommersielt potensiale iht. "Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater". 

Kontakter: