Faggruppe for plantebiologi, bærekraftige matsystemer og integrert plantevern

Faggruppen arbeider mot en effektiv og bærekraftig planteproduksjon basert på grunnleggende kunnskap innen plantebiologi og integrert plantevern, og en tverrfaglig tilnærming til agroøkologiske systemer som knytter landbruk til natur og samfunn. Faggruppen arbeider også med å bedre forståelsen av reguleringen av planters vekst og utvikling generelt, spesielt med hensyn på interaksjon mellom planter og klima- og miljøforhold.

Om faggruppen

Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress gjennom en kartlegging av hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning.

Vi arbeider også med hvordan denne kunnskapen kan brukes i praktisk produksjon av planter til mat, fór og pryd samt småplanter av skogstrær som dyrkes på friland, i veksthus og andre klimatilpassede tiltak som for eksempel tunnel. Vi har også søkelys på kvalitetsegenskaper i vekster som grønnsaker og potet, frukt og bær, og hvordan disse påvirkes av genetikk, dyrkingsteknikk og miljøfaktorer. I denne sammenheng søker vi også å forstå samspill mellom ulike skadegjørerne som sopp, virus, bakterier, skadedyr, plantene og miljøet rundt, samt hva vi kan gjøre for å redusere skade-effekter og omfanget av skadegjørere i produksjon av matplanter.   

Videre arbeider vi tverrfaglig med å knytte landbruk til natur og samfunn. Analyse og forbedring av agroøkosystemer krever forståelse av både natur- og kulturbetingede fenomener i hele matvaresystemet. Et overordnet mål er bærekraftig produksjon av matplanter i matsystemer basert på sirkulær bioøkonomi og tilpasset fremtidens utfordringer. I denne sammenheng er forskning knyttet til studentenes læring og utvikling av handlingskompetanse i deres samarbeid med et bredt spekter av aktører i ulike deler av samfunnet sentralt.

Aktuelt

 • Vår undervisning dekker et bredt spekter av fag innen plantevitenskap. Vi har hovedansvaret for kurs på bachelor and masternivå innen planteproduksjon, plantevern, plantefysiologi, biologi, samt masterprogrammet innen agroøkologi og urbant landbruk.  Vi bidrar også med kompetanse i NOVA-kurs og andre kurs gitt ved andre fakulteter ved NMBU.

  For mer informasjon om våre kurs og kursportefølje innen samme tema søk på de generelle emnekodene nedenfor:

  Planteproduksjon (PJH)

  Plantevern (PLV)

  Plantefysiologi (BOT)

  Biologi (BIO)

  Agroøkologi (PAE)

 • Informasjon kommer

 • Leder:

  Medlemmer:

  II-stillinger (10-50 prosent)

 • Vitenskapelige publikasjoner 2023

  Vitenskapelige publikasjoner 2022

Forskningsprosjekt

Både prosjekt vi leder og de vi er med i