Urbant landbruk

Vi fremmer forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi.

"Urbant landbruk er et virkemiddel for å utvikle en bærekraftig og sirkulær matproduksjon i byer og tettsteder."

Utbredelsen av urbant landbruk og alternative matsystemer er et verdensomspennende fenomen. Det har fanget oppmerksomheten til beslutningstakere, aktivister og sponsorer som en ny respons på utfordringer innen matsikkerhet, økonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, urbant forfall, resirkulering av avfall og miljøbevaring. For å favne hele den faglige bredden har flere fagmiljøer ved alle NMBUs fakulteter gått sammen om å etablere Nasjonalt senter for urbant landbruk (NCUA).

Senteret har som formål å fremme forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi. Vi holder til på NMBU og skal gagne universitetsfellesskapet så vel som forskningsinstitutter i området og aktører og bedrifter i nærområdet, nasjonalt og internasjonalt. Senteret ledes av professor Trine Hvoslef-Eide.

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev

NCUA knytter sammen en rekke aktører fra Norge og utlandet. Her finner du gründere, offentlige organisasjoner, skoler, andre kompetansesentre, forskere og studenter. For å holde kontakten har NCUA i samarbeid med bærekraftsarenaen GreenSmart opprettet et månedlig nyhetsbrev.

Meld deg på nyhetsbrev


Nasjonal strategi for urbant landbruk

"Det urbane landbruket gjør byene og tettstedene grønnere og triveligere. Det gir rom for økt naturmangfold, bedre folkehelse og økt verdiskaping gjennom nye forretningsmodeller for gårdbrukere og andre produsenter. Byene blir også mer robuste i møte med klimaendringer og økt nedbør. Å bruke byer og tettsteder til dyrking, beplantning og grønnstrukturer, gjerne kombinert med andre formål, bør i økende grad bli en del av byplanlegging og ny næringsutvikling."

- Regjeringen.no

Les mer om regjeringens nasjonale strategi for urbant landbruk her.