Forskingsetisk utvalg ved NMBU

Forskningsetisk utvalg (FEU) skal ivareta NMBUs funksjoner etter forskningsetikkloven og er NMBUs utvalg for behandling av saker om vitenskapelig uredelighet. FEU skal fremme forskningsetisk bevissthet og gi råd og informasjon om forskningsetiske saker.

 • Øystein Evensen -leder

  Rani Lill Anjum – nestleder

  Anne Katrine Geelmuyden - utvalgsmedlem

  Deborah H Oughton – utvalgsmedlem

  Aslak Syse – eksternt utvalgsmedlem

  Jesper Frausig - representant for ph.d.-kandidater

  Solveig Øvereng Larssen – studentrepresentant

  Maren Sofie Foss Gulliksen – studentrepresentant

  Sjur Baardsen – varamedlem

  Randi Kaarhus - varamedlem

  Marit Nesje – varamedlem

  Ian Bryceson - varamedlem

  Morten Kjelland – eksternt varamedlem

 • Her kommer det lenke til OpenGov når det er på plass.

Kontaktperson:

Mandat og sammensetning

Sammensetning:

 • Fire medlemmer i vitenskapelig stilling og fire varamedlemmer i vitenskapelig stilling oppnevnt av rektor
 • Ett eksternt medlem med personlig varamedlem oppnevnt av rektor
 • To studentrepresentanter oppnevnt av Studentdemokratiet
 • To representanter for ph.d. kandidater oppnevnt av doktorgradsforeningen ved NMBU (SoDoc)
 • En representant for teknisk- og administrativt ansatte oppnevnt av administrasjonsdirektøren

Forskningsetisk utvalg følger universitetsstyrets funksjonsperiode. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen med unntak av representantene for studentene og stipendiatene som oppnevnes for ett år. Rektor oppnevner utvalgets leder, mens utvalget velger selv nestleder.

Utvalget bør ha bred forskerkompetanse, ett av medlemmene skal ha juridisk kompetanse og minst ett medlem skal ha etikkfaglig kompetanse. Det er ønskelig med erfaring i utvalget fra andre etiske organer, inkludert nasjonale forskningsetiske komiteer.

Forskningsetisk utvalg har følgende sammensetning ved behandling av saker om vitenskapelig uredelighet: fire medlemmer i vitenskapelig stilling, samt ett eksternt medlem.

Ved behandling av saker som gjelder studenter tiltrer studentrepresentantene i Forskningsetisk utvalg. Ved behandling av redelighetssaker som gjelder doktorgradsstipendiater tiltrer representantene for doktorgradsstipendiatene i Forskningsetisk utvalg. I tillegg kan utvalget ved behov oppnevne inntil to sakkyndige som kan bistå utvalget i saken.

Sekretariat for Forskningsetisk utvalg legges til Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid.

Mandat:

Forskningsetisk utvalg (FEU) ivaretar NMBUs funksjoner i henhold til forskningsetikklovens § 5 og 6.

FEU skal være en pådriver i å fremme etisk bevissthet hos ansatte ved NMBU, og gi råd og informasjon i etiske problemstillinger. Forskningsetisk utvalg skal fremme kunnskap om, interesse for og debatt om etikk og vitenskapsfilosofi ved NMBU.

FEU skal bidra til å sikre at forskningsetikk blir systematisk innlemmet i forsker- og kandidatutdanningen ved NMBU og at etikk inngår i kvalitetssikringsprosesser for forskningsaktiviteter og kandidatutdanningen ved NMBU.

Forskningsetisk utvalg er også NMBUs redelighetsutvalg. Utvalget utarbeider rutiner for, og behandler saker om, vitenskapelig uredelighet. I tillegg skal FEU fremme tiltak for å forebygge uredelighet ved universitetet.

Forskningsetisk utvalg skal holde seg løpende orientert om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål, og relevante etiske problemstillinger i offentlig forvaltning og internasjonalt regelverk.