Frosttoleranse i kløver

Evnen til å tåle kuldegrader er en av egenskapene som gjør det mulig for rødkløver å overvintre ved nordiske breddegrader. Frosttoleransen øker i perioder med lave temperaturer over frysepunktet om høsten. Hvilke biokjemiske endringer som skjer i planten ved slik akklimatisering er lite kjent. Det samme gjelder genetisk variasjon i frosttoleranse, hvilke gener som styrer frosttoleranse, og sammenhengen mellom frosttoleranse og andre egenskaper. Dette er derfor temaer i doktorgraden (PhD) til Stefano Zanotto. Den har tittelen «En studie av frosttoleranse i rødkløver (Trifolium pratense L.)» og skal forsvares på Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 13. mai 2022.

Feltforsøk har vært en viktig del av studiene

Foto
Privat

Genetisk variasjon

Målet med dette doktorgradsstudiet har vært å gjennomføre en omfattende studie av frosttoleranse i rødkløver. Dette ble gjort ved først å evaluere variasjonen i frosttoleranse, vinteroverlevelse og en rekke andre egenskaper i genbankmateriale av nordisk opprinnelse, videre ved å undersøke de viktigste biokjemiske endringene indusert av akklimatiseringen og til slutt, som en del av et europeisk prosjekt (www.eucleg.eu), prøve å finne genomiske områder som er involvert i kontrollen av frosttoleranse i denne arten. En bedre forståelse av frosttoleranse fra et biokjemisk og genetisk synspunkt, samt karakterisering av frosttoleranse og tilknyttede morfologiske og fysiologiske egenskaper i tilgjengelige genetiske ressurser er av grunnleggende betydning for videre forbedring av denne egenskapen gjennom planteforedling.

Økt kunnskap

Stefano Zanotto har beskrevet variasjonen som er tilgjengelig for frosttoleranse i rødkløver og hvordan den er assosiert med andre egenskaper. Doktoranden har bidratt til en bedre forståelse av kuldeakklimatisering på biokjemisk nivå og hvordan dette henger sammen med nivået av frosttoleranse i nordisk rødkløver. Han har avdekket ulike genomiske områder som trolig er involvert i plantens evne til å tåle lave frysetemperaturer. Dette er et viktig skritt mot en bedre forståelse av det genetiske grunnlaget til denne egenskapen, og et utgangspunkt for videre studier som tar sikte på utvikling av genomiske verktøy for forbedring av frosttoleranse i rødkløver gjennom planteforedling. Samlet sett har funnene fra denne doktorgradsarbeidet forbedret kunnskapen om frosttoleranse i rødkløver betydelig.

Stefano Zanotto

Foto
Janne Karin Brodin

 

Stefano Zanotto (29) er fra byen Schio i Italia. Han har mastergrad i Plant Sciences fra University of Saskatchewan, Saskatoon i Canada og begynte som doktorgradsstipendiat i 2018 på institutt for plantevitenskap ved fakultet for biovitenskap. Hovedveileder har vært førsteaman. Åshild Ergon (NMBU) og med prof. Jorunn Elisabeth Olsen (NMBU) og prof. Odd Arne Rognli (NMBU) som medveiledere.

 

Published 11. mai 2022 - 8:42 - Updated 11. mai 2022 - 8:44