Rehabiliteringstiltak bidrar i liten grad til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet

Kristin Jenssen Sola konkluderer med at variasjonene i andeler fremmedvann er store og at stedlige forhold spiller en stor viktig rolle i hvor høye nivåene er. Utviklingen i mange Norske kommuner har vært positiv, men fortsatt ligger nivåene høyt mange steder. Tradisjonelle tiltak, som for eksempel rehabilitering av rør, påvirker andelene i positiv retning, men sannsynligvis ikke nok til å redusere andelene fremmedvann i betydelig grad.. Dersom fremmedvann fører til uønskede konsekvenser bør andre tiltak enn rehabilitering vurderes. For å kunne velge de mest kostnadseffektive tiltakene er det uansett nødvendig å dokumentere effekten av de tiltakene som gjøres.

Fremmedvann er en stor utfordring for mange norske kommuner og det investeres årlig store summer blant annet med bakgrunn i høye fremmedvannsandeler i avløpsnettet. Fremmedvann kan bestå av nedbør/overvann, grunnvann og utlekket drikkevann, og trenger inn i avløpsnettet gjennom utette rør/kummer og overvannrør som er koblet feil. Målet med det arbeidet som er gjort er å sette i system noe av det arbeidet som gjøres på fremmedvann, særlig med fokus på norske kommuner, og å belyse fremmedvann fra ulike perspektiv.

Fremmedvann fører til flere uønskede konsekvenser.
Fremmedvannet tar opp plass i avløpssystemet, og urbanisering og klimaendringer med økt nedbør vil kunne føre til økte fremmedvannsmengder. Overløpsutslipp med utslipp av forurenset vann til bekker, elver og sjø er en konsekvens av fremmedvann. Enkelt områder kan også oppleve kjelleroversvømmelser. I tillegg vil driftsutgifter på pumpestasjoner og avløpsrenseanlegg øke. Det er beregnet at fremmedvannet kostet 138 millioner kroner i Asker kommune i 2019. Utviklingen av fremmedvann har vært god i mange norske kommuner, men andelene er fortsatt høye mange steder. Beregninger av gjennomsnittsverdier i Norge i 2008 viste en andel på 70% av de totalt avløpsmengdene som ble tilført de 15 største avløpsrenseanleggene. I 2016 var gjennomsnittsverdien sunket til 66%. Tilsvarende beregninger for utvalgte anlegg i Sverige viser en nedgang fra 58 til 46%. I Danmark ligger andelen stabilt på ca 30% og i Finland rundt 40%.

En gjennomgang av utførte rehabiliteringstiltak i Asker viser at tiltakene bare i liten grad bidrar til å redusere andelene fremmedvann i avløpsnettet. Andre tiltak enn rehabilitering av avløpsledninger bør derfor prioriteres dersom hensikten er å redusere konsekvensene av fremmedvann. Oppdimensjoneringstiltak og fordrøyningstiltak vil ikke hindre av fremmedvann trenger inn i nettet, men slike tiltak vil kunne hindre noen av konsekvensene av fremmedvann. Det bør undersøkes videre om tiltak som for eksempel tetting av kummer vil kunne redusere inntrengningen av fremmedvann.

Published 27. mai 2021 - 13:44 - Updated 2. juni 2021 - 15:25