Gamle eiketrær er naturens servicestasjon og fulle av drama

Tap av artsmangfold og de medfølgende miljøproblemene som følger av denne nedgangen er en av vår tids største utfordringer. Artene regulerer mange viktige prosesser i naturen, som opptak av karbon, næringssyklus og oksygenproduksjon. Til sammen sørger artene for at økosystemene fungerer og bidrar med alle naturgodene som er avgjørende for oss mennesker og vår tilværelse. 

Forskning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) viser at gamle eiketrær er en viktig kilde til mangfold av rovbiller - et trekk som kan vise seg å være gunstig når det gjelder bekjempelse av skadedyr i landbruket. 

Viktig for det biologiske mangfoldet

Tapet av det globale biologiske mangfoldet anslås nå av forskere til å være raskere enn noen annen tid i menneskets historie. Et viktig tiltak for å stoppe denne trenden er å bevare viktige landskapselementer.

– Gamle eiketrær er nøkkelelementer for det biologiske mangfoldet i landskapet, og hotspots for dyreliv, sier ph.d.-kandidat Ross Wetherbee ved NMBU.

– Selv om eika er fåtallig i Norge, har den et stort hoff av tilknyttede arter.  Dette omfatter særlig virvelløse dyr som insekter og edderkopper, men også sopp, lav, moser, fugler og pattedyr.

I det moderne jordbrukslandskapet er eiketrærne oaser for dyrelivet, og en kjærkommen kontrast til ensformige åkrer og skoger.

Ph.d.-kandidat Ross Wetherbee

Foto
Cathrine Glosli

Larver av plastilina

Akkurat som på den afrikanske savannen, er det rovdyr og byttedyr som kjemper om liv og død like utenfor inngangsdøren din, i busker, trær og i blomsterbedet ditt. Og i skogen.

Wetherbee har tilbrakt en betydelig del av sin doktorgradsperioden med å tråle skogene rundt Larvik på leting etter passende eiketrær og samlet inn virvelløse dyr - for det meste biller - i nærheten av dem.

Han sammenlignet tjue gamle eiker med tjue unge eiker i samme landskap. Ved alle trærne festet han larver i plastilina i forskjellige farger. Sultne rovdyr av ulike størrelser, fra fugl til rovinsekter, prøver seg på å spise larvene og etterlater karakteristiske merker i plastelinaen. Slik kunne Wetherbee telle antall bitemerker fra rovinsekter som maur og løpebiller på de kunstige larvene.

Grønn var den minst populære fargen

Tidligere forskning har vist at slike ‘jukselarver’ fungerer bra til å studere ulike rovdyrs jakt på mat.

I Wetherbee sitt eksperiment viste det seg at de grønne plastilinalarvene var minst attraktive blant rovinsektene. De brune og grå var de mest ‘populære’ - i den forstand at de ble angrepet mest.

– Jeg må innrømme at jeg på forhånd var bekymret for om det ville fungere med plastelina, sier Wetherbee.

– Tydeligvis holder det at modellen likner «sånn omtrentlig» på en larve.

Plastilinalarver.

Foto
Cathrine Glosli

Flere insektangrep i gamle trær

I tillegg til å plassere ut plastelinalarver brukte Wetherbee også insektfeller til å undersøke hvilke insekter som fantes rundt eikene. I løpet av de to somrene fanget han til sammen 465 billearter, hvorav 173 av dem var rovbiller. Mangfoldet av arter var høyere i de gamle eiketrærne sammenliknet med de unge.

– Flere larver ble angrepet ved de eldre eiketrærne, noe som bekrefter at de er viktige hotspots for biologisk mangfold og påvirker mangfoldet av rovinsekter, kommenterer Wetherbee.

Totalt satte han ut 720 av disse kunstige larvene gjennom hele sommeren. Når de skulle besøke forsøksområdene tok Ross og assistentene hans Moss-Horten-ferja. Der fikk de tiden til å gå ved å rulle ut plastelinalarvene - til stor interesse og forvirring for de andre passasjerene.

– De første larvene var morsomme, men på slutten måtte jeg bestikke hjelperne mine med kaffe og kaker.

Mer varierte roller

Dyr- og plantearter påvirker hvordan økosystemer fungerer, men vel så viktig som selve antallet er det at artene har et mangfoldig sett med økologiske trekk eller egenskaper -- som størrelse, form og spisevaner. Disse egenskapene påvirker hvordan artene samhandler og hvordan økosystemet fungerer.

Wetherbee undersøkte også om et stort antall eiketrær i forskjellige omgivelser, fra skog til park, for å se hva plasseringen hadde å si for summen av egenskaper blant billene som bor i eikene.  For å måle dette så han på forskjellige grupper av biller: nedbrytere, rovdyr og de som besøker blomster, og hvordan billene brukte landskapet og de gamle trærne.

– Jeg fant ut at artsrikdom og mangfold av egenskaper blant billene generelt var høyere når eiketreet stod i en skog, sammenlignet med der det stod i et åpent landskap.

– Dette indikerer at gamle trær i skogene er svært verdifulle, og at forekomsten av gamle eiketrær i skogen øker både biologisk mangfold og økosystemets funksjon.

Hul eik

Foto
Clare Lusher/Shutterstcok

Gamle eiketrær kan hjelpe bonden

Hva betyr dette i en større sammenheng? Bortsett fra å bekrefte at gamle eiketrær er viktige for det biologiske mangfoldet, kan Wetherbees resultater også ha implikasjoner for landbruket.

Skadedyr kan ha store negative konsekvenser for bønder. Imidlertid kan kontrolltiltak som plantevernmidler medføre negative konsekvenser for natur og mennesker.

Et alternativ til plantevernmidler er naturlig skadedyrbekjempelse, noen ganger kjent som biologisk kontroll - en metode der skadedyr blir kontrollert av andre levende organismer.

– Variert natur har, ikke overraskende, vist seg å være direkte knyttet til et større mangfold av virvelløse rovdyr, sier Wetherbee.

Tidligere undersøkelser har vist at desto flere naturlige fiender som lever sammen i naturen, desto bedre for bonden. Jo høyere antall forskjellige rovdyrarter som finnes i området, jo større er sannsynligheten for at noen av dem vil angripe skadedyr i nærliggende avlinger.

– Resultatene mine indikerer at eiketrær, spesielt gamle eiker, kan spille en viktig rolle for skadedyrbekjempelse i landbruket, sier han.

– Vern og beskyttelse av gamle trær er et viktig skritt mot mer bærekraftig forvaltning, og bedre levevilkår for både mennesker og dyr, avslutter han.

 

Wetherbee forsvarer avhandlingen sin fredag den 28. mai, 2021. Prøveforelesning og disputas kan følges via Zoom - detaljer finner du her. 

Published 28. mai 2021 - 9:14 - Updated 31. mai 2021 - 12:53