Ekstrudert pellets gir økt fôrutnytting hos melkekyr

Fordøyelse og utnytting av næringsstoffer i fôr til drøvtyggere er et samspill mellom en mikrobiell fordøyelse i vom og en enzymatisk fordøyelse i tynntarm.

Fordøyelse av næringsstoff i vom er en balanse mellom hvor raskt nedbrytningen (fordøyingen) skjer og hvor lenge næringsstoffene oppholder seg der. Mesteparten av forskningen på området har gått ut på å studere hvor raskt nedbrytningen skjer, dvs. nedbrytningshastigheten.  Mye av grunnen er at måling av nedbrytningshastighet er enklere enn måling av hvor lenge et næringsstoff oppholder seg i vomma, dvs. passasjehastigheten. Forskningsarbeidet til Ghulam Qasim Khan har hatt søkelys på muligheten til å påvirke passasjehastigheten av fôr.

Passasjehastigheten er påvirket av mange forhold, men funksjonell spesifikk vekt er spesielt viktig. For at en fôrpartikkel, eller mer presist næringsstoff, skal kunne passere ut av vomma så må den befinne seg i nærheten av der passasjen skjer. Den skjer gjennom bladmageåpningen, som er utløpet fra vomma over til bladmagen og videre til kjertelmagen og tynntarmen. Hos en drøvtygger er best mulig balanse mellom absorberte substrater i vom (flyktige fettsyrer) og tynntarm (glukose, aminosyrer, fettsyrer) viktig for produksjonen av melk og kjøtt. Funksjonell spesifikk vekt har stor betydning for om en fôrpartikkel befinner seg i posisjon til passasje, og dermed muligheten til å kunne påvirke denne balansen.

Gjennom sitt PhD arbeid har Khan vist at passasjehastigheten av pelletert kraftfôr kan påvirkes gjennom valg av prosessinnstillinger ved produksjon av fôret. Han har vist gjennom forsøk med melkekyr at denne kunnskapen kan nyttes til å oppnå bedre balanse mellom fordøying av næringsstoff i vom og tynntarm, og dermed bedre utnytting av fôr.

Ghulam Qasim Khan forsvarte doktorgradsavhandlingen: "Improved starch and protein utilization by extruded feed pellets targeted to benefit dynamics of rumen digestion in dairy cows/ Økt utnytting av stivelse og protein i ekstrudert pellets målrettet til å forbedre fordøyelsesdynamikk i vom hos melkekyr" ved NMBU 28. mai 2021.

Published 28. mai 2021 - 10:33 - Updated 28. mai 2021 - 10:33