Øke utnyttelsen av fytinsyrebundet fosfor i fôr til slaktekylling og gris

Utslipp av fosfor fra husdyrgjødsel kan føre til høyt innhold av fosfor i vassdrag og forårsake uønsket vekst av alger. Målet for dette prosjektet har derfor vært å bidra med kunnskap som kan legge grunnlag for at utslippet av fosfor i gjødsel fra enmaga dyr kan reduseres.

Enzymet fytase tilsettes rutinemessig i fôret til fjørfe og svin. Fytase frigjør fosfor som er bundet til fytinsyre fosfor fra råvarer som korn og belgvekster, og bidrar til at en større andel av fosfor i fôret blir fordøyd og dermed at en mindre mengde fosfor blir skilt ut i gjødsla.

Selv om vi tilsetter fytase, er det fortsatt en del fosfor som ikke blir utnyttet.  I et forsøk på å bedre utnyttelsen av fosfor, ble det i dette prosjektet tilsatt syre i fôret og gjort endringer i fôringsmåte for å se om det kan øke effektiviteten til fytase og frigjøre mer fosfor. Effekten av fytase er avhengig av pH-nivået i tillegg til oppholdstiden i de delene av fordøyelseskanalen som har optimal pH. Det viktigste stedet hvor tilsatt fytase kan ha effekt, er grunnet dette i den fremre delen av fordøyelseskanalen.

Hos gris viste resultatene at selv om tilsetning av syre reduserte pH i magesekken og dette førte til en økt løselighet av fytat, ble det ikke funnet økt fytaseaktivitet.

Hos slaktekyllinger ga syretilsetning i fôret, sammen med en økt oppholdstid i fremre del av fordøyelsessystemet som en følge av måltidsfôring, en økt effektivitet av fytase i form av en økt nedbryting av fytinsyre og en økt fordøyelighet av fosfor i fremre del av tynntarmen.

Det ble funnet en effekt av syretilsetning på fytaseaktiviteten allerede etter kort oppholdstid i kroa hos slaktekylling. Dette er viktig, siden det tilsvarer forholdene ved fri tilgang på fôr, som er vanlig i kommersiell slaktekyllingproduksjon. Fordøyeligheten av fosfor ble økt med lengre oppholdstid i kroa ved bruk av måltidsfôring.

Imidlertid ble det ikke funnet noen tilleggseffekt av syretilsetning på total fordøyelighet av fosfor i noen av forsøkene.

Disse resultatene er verdifulle for å forstå prosessen med nedbryting og øke forståelsen av hvordan fosfor fra organiske kilder kan utnyttes bedre. Resultatene kan brukes til å gjøre endringer i fôret som igjen kan føre til en redusert mengde fosfor i gjødsla særlig fra fjørfe.

Siril Kristoffersen disputerte ved NMBU 18. desember 2020 med avhandlingen: «Økt utnyttelse av fytinsyrebundet fosfor i fôr til fjørfe og gris gjennom økt fytaseaktivitet i fremre del av fordøyelsessystemet / Improving the utilisation of phytate-bound phosphorus in feed for poultry and pigs through increased efficacy of exogenous phytase in the anterior digestive tract»

 

Published 18. desember 2020 - 13:01 - Updated 18. desember 2020 - 14:08