Optimering av ammekueffektivitet, slakteproduksjon og økonomi i ekstensiv og intensiv kjøttfeproduksjon

Norge er et langstrakt land med stor variasjon i produksjonsbetingelser. Resultatene viser Aberdeen Angus er den mest effektive rasen i forhold til kustørrelsen og produserer godt på utmarksbeiter. Charolais gir imidlertid størst produksjonsvolum målt i kg kalv. Rasen utnytter dette produksjonspotensialet best på innmarksbeiter og med godt grovfôr i kalveperioden. Spørreundersøkelse av 31 norske ammekubønder viste imidlertid at bruk av kraftfôr til ammekua er lavt både ved intensive og ekstensive produksjonsforhold.

Krysningsavl har et stor potensiale i Norge. Halvkrysset Aberdeen Angus og Charolais ku, igjen krysset med Charolais okse gav avkom født med kalvingsvansker på nivå med renraset Aberdeen Angus og slaktetilvekst på nivå med renraset Charolais. Denne krysningskombinasjonen vil være særlig effektiv ved et ekstensivt til moderat fôringsopplegg til kua, og intensivt oppdrett av ungdyr. Krysninger av Aberdeen Angus og NRF hadde et bedre slakteresultat enn renraset Aberdeen Angus og Hereford. Det er potensiale for samarbeid med melkekubønder, gjennom salg/kjøp av utrangerte NRF kyr, eller ved produksjon av halvkryssede mordyr. Ved intensiv fôring av både ku og ungdyr er imidlertid reinrasa tunge raser beste alternativ.

Simuleringer av fôropptak, produksjonsvolum og økonomisk resultat viste at både ekstensiv og intensiv ammekuproduksjon er lønnsomt i Norge. Begge produksjoner oppnådde samme dekningsbidrag per kg kjøtt, selv om det totale dekningsbidrag per ammeku var så vidt litt høyere ved intensiv produksjon. Forbedring av ammekuegenskaper som kalvedødelighet og kalvingsintervall har stor betydning for produsent økonomien, i tillegg til slakteegenskaper.

Marit Smith Wetlesen disputerte ved NMBU 27. november 2020 og forsvarer avhandlingen: «Optimering av ammekueffektivitet, slakteproduksjon og økonomi i ekstensiv og intensiv kjøttfeproduksjon»

 

Published 27. november 2020 - 11:06 - Updated 27. november 2020 - 11:08